• Sold

Laantje van Van Wissen 2252 AW Voorschoten Buitengebied

€ 1,050,000 v.o.n.

Sales history

Listed since
March 15, 2021
Date of sale
June 17, 2021
Term
3 months

Description

Omschrijving
Schitterend gelegen bouwkavel ter grootte van 3.500 m² met de afmetingen circa 55 m breed x circa 63,40 m lang ten behoeve van de bouw van een ruime vrijstaande villa (goothoogte 4,50 meter, nokhoogte 9 meter), met een inhoud van maximaal 850 m³ en maximaal 50 m² aan-/bijgebouwen, zie voor verdere informatie het bestemmingsplan, in te zien bij de gemeente of de verkopend makelaar of kijk op

Ligging
De kavel is gelegen aan het Laantje van Van Wissen in een landelijke woonomgeving aan de rand van Voorschoten in de zogenaamde “Duivenvoordecorridor”. De Duivenvoordecorridor is de aanduiding voor het landelijk gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, de Vliet en de spoorlijn van Leiden naar Den Haag. Het vormt de verbinding tussen de polders van het Groene Hart en de duinen, strand en zee. Het is een aantrekkelijk gebied om te recreëren.

De locatie maakt deel uit van de landgoederenzones Wassenaar/Voorschoten/Leidschendam, de landgoederen en buitenplaatsen hebben dit gebied allure gegeven. De locatie valt binnen de door de provincie aangemerkte Kroonjuwelen. Dit zijn unieke, zeer karakteristieke en gave erfgoedensembles van het Zuid-Hollands landschap die in zeer sterke mate bepalend zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van een plek of landschap. Voor Kroonjuwelen geldt de algemene sturingsrichtlijn ‘behoud en versterking van cultuurhistorisch waardevolle structuren en ensembles via bescherming én passende ruimtelijke ontwikkeling’
Dit overwegend open en agrarisch landschap is ecologisch, recreatief en cultuurhistorisch waardevol. Door de ligging in de landelijke omgeving is het heerlijk rustig wonen met alle voorzieningen in de directe nabijheid.

Bestemming
Het bestemmingsplan “Laantje van Van Wissen” geeft aan dat het perceel o.a. een woonbestemming heeft. Uw nieuw te bouwen woning mag een een maximale goothoogte hebben van 4,50 meter en nokhoogte van 9 meter met een inhoud van maximaal 850 m³ en maximaal 50 m² aan-/bijgebouwen. In het bestemmingsplan is een ruim bebouwingsoppervlak opgenomen (afmetingen circa 27,50 m breed x 30 m lang) waarbinnen uw nieuwe villa met bijgebouwen gesitueerd dient te worden. Gezien de ligging van de kavel in het waardevolle landschap gelden voor deze ontwikkeling ruimtelijke kwaliteitseisen. Bouwontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor moeten worden voorgelegd aan het kwaliteitsteam Duivenvoordecorridor. Het bouwplan zal getoetst worden aan het beeldkwaliteitsplan Duivenvoordecorridor en de specifieke aanvulling op dit beeldkwaliteitsplan (zie bestemmingsplan 2.3.4.) dat voor deze locatie is opgesteld.

Door de ruime afmetingen van de bouwkavel, resteert na de bouw van uw villa, rondom voldoende ruimte voor het aanleggen van een tuin, waarbij u de gehele dag volop kunt genieten van de zon. De tuin grenst aan de achterzijde aan een nog aan te leggen openbare groenstrook, af te scheiden middels een sloot van ongeveer 7 m breed, inclusief taluds (de nieuwe perceelsgrens ligt in het midden van de nieuw aangelegde sloot). Aan de westzijde is op de kavel een watergang (verbreding van de bestaande watergang) gegraven en wordt door de gemeente een groenstrook aangelegd. Zowel het water als de groenstrook zijn onderdeel van de kavel en worden met de koop eigendom. Voor de watergang en de groenstrook zal in het koopcontract een instandhoudingsverplichting worden opgenomen.

Laat u informeren door de gemeente om de exacte mogelijkheden van uw bouwvoornemens te toetsen op haalbaarheid! Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op en is tevens in te zien bij de verkopend makelaar.

ALGEMEEN

Bezichtigingen uitsluitend via verkopend makelaar.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel voorstel.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt. Verkoop geschiedt onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van de gemeente en akkoord van de Provincie. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook terzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening, e.d. Raadpleeg uw eigen makelaar !

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 1,050,000 vrij op naam
Status
Sold

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
3,500 m²

Cadastral data

VOORSCHOTEN B 11491
Cadastral map
Area
3.500 m²
Involved real estate agent

NVM selling agent

WLTM

Call 088 4111888

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.