• Verkocht onder voorbehoud

Holbeinstraat 27 1077 VC Amsterdam Apollobuurt

Uitgelichte kenmerken

  • 189 m² wonen
  • 198 m² perceel
  • 5 slaapkamers

Omschrijving

* English text below - This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker *

Uniek herenhuis uit 1934, gerenoveerd in 2009 met behoud van het karakter, met een totale woonoppervlakte van 189m2, vijf slaapkamers, twee badkamers en een heerlijke voor-en achtertuin gelegen aan de rustige en kindvriendelijke Holbeinstraat. Deze straat ligt nabij de Stadionkade, de populaire Zuidas en de gezellige Beethovenstraat met groot aanbod voor de dagelijkse boodschappen, een gevarieerd aanbod van horeca en een bibliotheek. In de directe omgeving zijn er diverse kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen.

Het Beatrixpark is op steenworp afstand gelegen. Hier kunt u heerlijk recreëren en genieten van een groen en waterrijk park. Een bootje is eventueel af te meren in het Zuider-Amstelkanaal.

Op loopafstand zijn er voldoende openbaar vervoer mogelijkheden (tram 5 en 24, bus 65 en NS station Zuid/WTC) naar o.a. Centrum Amsterdam, Amstelveen en d diverse andere steden. Uitvalswegen S108 en S109 bieden toegang tot de ring A10.
Binnen 10 minuten is Schiphol te bereiken.

Indeling
Begane grond
Middels de voortuin (west) bereikt u de voordeur van het woonhuis. Via de ruime hal, met de kenmerkende marmeren wandplaten uit de jaren dertig en diverse glas-in-lood ornamenten komt u in de royale woonkamer en-suite met de originele glas-in-lood schuifdeuren. De zitkamer bevindt zich aan de voorzijde van het huis en middels de erker is er zicht op de voortuin en de straat. De eetkamer is aan de achterzijde gelegen en geeft middels openslaande deuren toegang tot de ruime achtertuin. De vloer in de hal, zitkamer en eetkamer is voorzien van een ongelakt eikenhouten visgraat vloer. De eetkamer staat in open verbinding met de moderne keuken. De keuken met RVS blad en in het grijs uitgevoerde kasten is uitgerust met inbouw apparatuur. De keuken is in 2009 vergroot en geplaatst en vanuit de uitbouw is er een diagonale uitkijk naar de binnentuinen.

De zonnige achtertuin meet een oppervlakte van circa 86m2 en bevindt zich op het oosten. De tuin is bereikbaar vanuit de woonkamer en de keuken en is voorzien van een houten schuurtje.

Eerste verdieping
Middels het karakteristieke trappenhuis met glas-in-lood koepel bereikt u de eerste verdieping. Op deze verdieping bevinden zich een drietal kamers. Aan de voorzijde, met prachtig zicht over de straat, ligt nu de zeer royale werkkamer (met erker). Deze kamer kan echter ook zeer goed als slaapkamer worden gebruikt of zelfs in twee kamers worden opgedeeld. De hoofdslaapkamer bevindt zich aan de achterzijde en geeft toegang tot het balkon op het oosten en de en-suite badkamer. De badkamer is modern uitgerust en voorzien van een ligbad, een inloopdouche en een modern wastafelmeubel met dubbele wastafels en kranen. De derde kamer ligt ook aan het balkon is momenteel als in gebruik als walk-in closet. Op de overloop bevindt zich een separaat toilet. Alle kamers zijn voorzien van vloer bedekking.

Tweede verdieping
Middels het eerder genoemde trappenhuis wordt ook de tweede verdieping bereikt. Hier bevinden zich twee ruime slaapkamers met praktische inbouwkasten. De kamers zijn licht doordat er dakkapellen aan de voor- en achterzijde van het huis. De badkamer op deze verdieping is uitgerust met twee wastafels, een douche, een toilet. Ook zijn hier de aansluitingen voor de wasmachine en de droger.

Kelder
De kelder is bereikbaar vanuit de centrale hal op de begane grond. De kelder is circa 11 meter lang en 2.2 breed. Er is een goede sta hoogte in de kelder aanwezig. Dit biedt eventueel mogelijkheden om de kelder ook op andere wijze te gaan gebruiken. Op dit moment is de kelder in drie compartimenten opgedeeld en doet deze dienst als berging en biedt deze plaats aan de CV-installatie.

Raadpleeg de plattegrond voor een indruk van de indeling!

Tuin en balkon
Het huis beschikt over een drietal buitenruimten. Een heerlijke voortuin op het westen met een oppervlakte van 38m2. Een ruime achtertuin, bereikbaar vanuit de keuken en de eetkamer, met een oppervlakte van circa 86m2. In de achtertuin staat ook een houten schuurtje in de stijl van de binnentuinen uitgevoerd. Een een balkon op de eerste verdieping gelegen op het oosten.

Grondsituatie
Het herenhuis staat op grond in eigendom van de gemeente Amsterdam, de algemene bepalingen van voortdurende erfpacht uit 2000 zijn van kracht. De canon (die elk jaar wordt geïndexeerd) bedraagt momenteel € 4,271,27 voor het huidige voortdurende tijdvak dat afloopt in 2055. Het huidige voortdurende tijdvak loopt tot 15 april 2055.

De aanvraag voor een overstap naar eeuwigdurende erfpacht is tijdig ingediend op basis van de gunstige voorwaarden. De aanbieding is ook ontvangen en op basis daarvan bedraagt de jaarlijkse eeuwigdurende jaarcanon (na 2055) € 8.586,69 exclusief jaarlijkse inflatie. De koper kan eventueel ook nog kiezen om de eeuwigdurende erfpacht af te kopen voor na 2055. De afkoopsom voor her eeuwigdurende tijdvak bedraagt € 140.794,--.
Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Koper kan de informatie opvragen bij de verkopende makelaar.

Energie (EPA)
Verkoper overhandigt bij verkoop een energielabel met letter C.

Parkeren
Parkeren is mogelijk voor de deur van de woning of in de omliggende straten. Bewoners komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Amsterdam.

Oplevering
In overleg tussen verkopers en kopers wordt er een geschikte datum voor overdracht afgesproken.

Verkoopvoorwaarden
Namens de verkoopster wordt er een ouderdomsclausule in de koopakte opgenomen.

Bijzonderheden
- woonoppervlakte 189 m2;
- gerenoveerd met behoud van karakter in 2009;
- voortuin, achtertuin en balkon;
- grote achtertuin met ligging oost (ZONNIG);
- gelegen op erfpacht grond, aanvraag overstap is tijdig ingediend;
- oplevering in overleg;
- kindvriendelijke buurt, centraal gelegen;
- dichtbij winkels, horeca en lagere- en middelbare scholen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper / huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper/ verhuurder. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces/aanhuurproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend / aanturend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

English text
Unique mansion build in 1934, renovated in 2009 while retaining its original character, with a total living area of 189m2, five bedrooms, two bathrooms and a lovely front and back garden located on the quiet and child-friendly Holbeinstraat.

This street is located near Stadionkade, the popular Zuidas and the cozy Beethovenstraat with offers a wide range for daily shopping, a varied range of restaurants and bars and a library. In the immediate vicinity there are various nurseries, primary and secondary schools.

The Beatrix Park is a stone's throw away. Here you can relax and enjoy a green and water-rich park. A boat can possibly be kept in the Zuider-Amstel Canal.

Within walking distance there are plenty of public transport options (tram 5 and 24, bus 65 and NS station Zuid / WTC) to Center Amsterdam, Amstelveen and various other cities. Roads S108 and S109 provide access to the A10 ring road.
Schiphol can be reached within 10 minutes.

Layout
Ground floor
Through the front garden (facing west) you reach the front door of the house. The spacious hall, with characteristic marble wall plates from the 1930s and various stained-glass ornaments, gives access to the spacious living room en-suite with original stained-glass sliding doors. The sitting room is located at the front of the house and through the bay window there is a view on to the front garden and the street. The dining room is located at the rear and gives access to the spacious backyard (French doors). The floor in the hall, sitting room and dining room all have an unpainted oak herringbone floor. The dining room is directy facing the modern open kitchen. The kitchen with stainless steel worktop and gray cupboards is equipped with built-in appliances. The kitchen was enlarged and build in 2009 and there is a diagonal view from the extension to the inner gardens.

The sunny backyard measures an area ofapproximately 86m2 and is located on the east. The garden is accessible from the living room and the kitchen and has a wooden shed.

First floor
You reach the first floor through the characteristic staircase with stained glass dome. There are three rooms on this floor. At the front, with beautiful street view, is now a very spacious office / study room (with bay window). However, this room can also be used as a bedroom or even divided into two rooms. The master bedroom is located at the rear and has access to the east-facing balcony and the en-suite bathroom. The bathroom is modernly equipped and a bath, a walk-in shower and a modern washbasin with double sinks and taps are installed. The third room (also with balcony) is currently in use as a walk-in closet. There is a separate toilet on the landing. All rooms are carpeted.

Second floor
The second floor offers two spacious bedrooms with practical fitted wardrobes. The rooms are light because there are dormer windows at the front and rear of the house. The bathroom on this floor is equipped with two sinks, a shower, a toilet and the connections for the washing machine and dryer.

Cellar
The basement is accessible from the central hall located on the ground floor. The basement is approximately 11 meters long and 2.2 wide. There is a good headroom in the basement. This may offer opportunities to use the cellar in a different way. The basement is currently divided into three compartments and serves as a storage room and offers space for the central heating system.

Consult the map for an impression of the layout!

Garden and balcony
The house has three outdoor spaces. A lovely west-facing front garden with an area of 38m2. A spacious backyard, accessible from the kitchen and dining room, with an area of approximately 86m2. In the backyard there is also a wooden shed in the style of the inner gardens. A balcony on the first floor is facing east.

Ground situation
The mansion is owned by the municipality of Amsterdam, the general provisions of continuous leasehold from 2000 are applicable. The ground rent (which is indexed every year) currently stands at € 4.271.27 for the current continuous period ending in 2055. The current continuing period runs until April 15th, 2055.

The application for a switch to perpetual leasehold has been submitted in time on the basis of the favorable conditions of 2019. The offer has also been received and on that basis the annual perpetual annual ground lease (after 2055) amounts to € 8.586.69 excluding annual inflation. The buyer can optionally also choose to buy off the perpetual leasehold before after 2055. The payment then is € 140.794 euro.

No rights can be derived from these amounts. The buyer can request the broker for all further information.

Energy (EPA)
When selling, the seller hands over an energy label with letter C.

Parking
Parking is available in front of the house or in the surrounding streets. Residents are eligible for a parking permit. For more information, we refer to the website of the municipality of Amsterdam.

Delivery
A suitable date for transfer is agreed in consultation between sellers and buyers.

Conditions of sale
On behalf of the seller, an old age clause is included in the purchase deed.

Particularities
- living area 189 m2;
- renovated while retaining character, all done in 2009;
- front garden, backyard and balcony;
- large backyard with east location (SUNNY);
- located on leasehold land, transfer request has been submitted on time;
- delivery in consultation;
- child-friendly neighborhood, centrally located;
- close to shops, restaurants and primary and secondary schools.

This information has been compiled by us with due care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer / tenant has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The real estate agent is an advisor to the seller / landlord with regard to this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchase / hiring process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing / tending broker in good time and to conduct an independent investigation into this. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters of importance.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.975.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 10.450
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort woonhuis
Herenhuis, tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1934
Specifiek
Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak
Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
189 m²
Overige inpandige ruimte
25 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
6 m²
Externe bergruimte
7 m²
Perceel
198 m²
Inhoud
735 m³

Indeling

Aantal kamers
8 kamers (5 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen
Ligbad, 2 douches en toilet
Aantal woonlagen
3 woonlagen en een kelder
Voorzieningen
Mechanische ventilatie en TV kabel

Energie

Energielabel
C Wat betekent dit?
Isolatie
Dubbel glas
Verwarming
Cv-ketel
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Gas gestookt combiketel uit 2009, eigendom

Kadastrale gegevens

AMSTERDAM AB 740
Kadastrale kaart
Oppervlakte
198 m²
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht (einddatum erfpacht: 15-04-2055)
Lasten
€ 4.271,27 per jaar

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin
Achtertuin en voortuin
Achtertuin
86 m² (6,5 meter diep en 13,3 meter breed)
Ligging tuin
Gelegen op het oosten
Balkon/dakterras
Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging
Vrijstaande stenen berging

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, openbaar parkeren en parkeervergunningen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Holbeinstraat 27

€ 1.975.000 k.k.