Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda B.V.


Donderdag 4 mei 2022

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Funda (hierna: “AvA”) wordt gehouden op woensdag 18 mei 2022 om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14:30) in Mereveld aan de Mereveldseweg 9 (3585 LH) te Utrecht. Iedere certificaathouder is bevoegd om de AvA bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft niet het recht om een stem uit te brengen. Als bijlage treft u de agenda aan voor de AvA.

Legitimatie en volmacht
U wordt verzocht om u op 18 mei a.s. om 14.30 uur te melden bij de registratiebalie in verband met de vaststelling van uw identiteit en het bijhouden van de presentielijst. In dat kader wordt u vriendelijk verzocht om (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs naar de AvA mee te nemen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. In dat geval zal de gevolmachtigde (een kopie van) de volmacht op verzoek moeten kunnen tonen. Indien u of de gevolmachtigde zich niet voldoende kan legitimeren of indien een gevolmachtigde de volmacht niet kan tonen, wordt toegang tot de AvA geweigerd.

BELANGRIJK: registratie
U bent verplicht om uw voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk op 15 mei a.s. te melden. U kunt zich hiertoe registreren via https://forms.office.com/r/Rr7esTDFQc of schriftelijk via het adres dat is aangegeven rechtsboven op deze brief.
De bevestiging van uw komst zien wij graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Funda B.V.
De directie

Bijlagen:

- Agenda
- Toelichting agendapunt 9