Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Funda B.V. op 26 mei 2021

Vrijdag 7 mei 2021

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda B.V. vindt plaats op woensdag 26 mei 2021 om 15:30 uur.

Omdat fysieke aanwezigheid bij de AvA gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor alle aanwezigen en indruist tegen de richtlijnen van de overheid ter bestrijding van COVID-19, heeft Funda maatregelen genomen die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen bij de AvA te beschermen. Funda maakt het daarom mogelijk om de AvA online, via het digitale vergaderplatform van Time to Speak, bij te wonen. U dient gebruik te maken van deze mogelijkheid indien u aan de AvA wenst deel te nemen.

Belangrijk: u bent verplicht om uw voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk op 23 mei 2021 te melden. U kunt zich hiertoe registreren via ava.fundaregistratie.nl.

Als u zich voor de AvA heeft geregistreerd, ontvangt u op uw e-mailadres uiterlijk op de dag vóór de AvA een e-mail met een inlogknop naar de digitale vergadering. Via die inlogknop kunt u de AvA vanaf 15.30 live volgen via uw desktop, laptop of tablet. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding. Ook dient u onbevoegde kennisname van de vergadering te voorkomen.

Omdat digitaal vergaderen meer structuur vraagt, geldt een aantal regels die voorafgaand aan de vergadering zullen worden toegelicht. In elk geval vragen wij u uw microfoon tijdens de vergadering uit te zetten (‘mute’), en pas aan te doen als u het woord neemt. Indien de AvA wordt belemmerd door geluid, dan kan de moderator uw microfoon uitzetten.

U wordt verzocht uw vragen zoveel als mogelijk voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken, door deze schriftelijk in te dienen via robin@funda.nl. Tijdens de vergadering wordt er door de voorzitter een specifiek moment ingelast voor vragen en opmerkingen. Vermeld voorafgaand aan uw vraag duidelijk uw naam ten behoeve van de notuliste.

Mocht u technische vragen hebben of voorzien dat u problemen zult ondervinden ten aanzien van de deelname aan de videovergadering, dan kunt u contact opnemen met het support team van Time to Speak via 085-1302945. 

Volmacht
Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u tot uiterlijk 23 mei 2021 een kopie van de ondertekende volmacht sturen naar robin@funda.nl. Alsdan ontvangt de gevolmachtigde op het in de volmacht opgegeven e-mailadres uiterlijk op de dag vóór de AvA een e-mail met een inlogknop naar de digitale vergadering.

Het formulier voor de volmacht kunt u hier downloaden.

Agenda en overige gegevens

Als bijlage treft u de agenda aan voor de AvA. De jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens staan gepubliceerd op de website www.funda.nl/ir. Tevens liggen voornoemde stukken, alsmede de notulen van de vorige AvA, voor vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van Funda en kunt u daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Voor meer informatie zie het verkort jaarverslag 2020. Voor alle oude jaarverslagen kunt u terecht bij Financiële gegevens.

Bijlage:

1. Agenda AvA 26 mei 2021