Funda Aansluitvoorwaarden voor ongebonden intermediairs

Versie maart 2021

1. Definities en interpretatie

1.1

In deze algemene voorwaarden voor toelating en plaatsing (hierna Funda Aansluitvoorwaarden) betekent (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Aansluitnummer Een door of namens brainbay verstrekt uniek nummer waarmee een Intermediair toegang krijgt tot het TIARA-Systeem;
brainbay Brainbay B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71551034;
BW Het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
Contactgegevens Alle door Intermediair aan brainbay en/of Funda in het kader van de aanmelding verschafte informatie betreffende het kantoor van een Intermediair en diens contactpersoon, waaronder (handels)namen, KvK uittreksel, kantoorwebsite, adresgegevens, emailadres(sen), functie van de contactpersoon, telefoonnummers en gegevens omtrent het eventuele lidmaatschap van een branchevereniging;
Funda Desk Het serviceloket en communicatiekanaal van Funda richting Intermediairs, via welke Intermediairs aanvullende diensten en producten van Funda kunnen afnemen;
Funda Platform Alle door Funda van tijd tot tijd geëxploiteerde websites (waaronder www.funda.nl en www.fundainbusiness.nl) en daaraan gerelateerde (mobiele) applicaties en social media platforms en de Funda Desk;
Intermediair Een (rechts)persoon die zijn beroep of bedrijf maakt van het verlenen van diensten bestaande uit bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten tot verkoop of verhuur van Objecten op grond van een Opdracht voor meerdere Opdrachtgevers met wie hij noch in een economische eenheid organisatorisch is verbonden, noch anderszins in een vaste betrekking staat;
Mutatie Een wijziging, invulling, aanvulling of afmelding van Contactgegevens of Objectgegevens (waaronder dat een Object is verkocht of verhuurd) of een kennisgeving op een door Funda of brainbay aangegeven wijze (i) dat de Intermediair niet meer als zodanig optreedt ten aanzien van een bepaald Object, of (ii) dat een bepaald Object niet meer beschikbaar is voor (ver)koop of (ver)huur;
Object Een onroerende zaak of een gebruiksrecht (zoals een opstalrecht of appartementsrecht) op een onroerende zaak die al dan niet onderdeel uit maakt van een meeromvattend project (in het geval van een nieuwbouwproject of huurcomplex);
Objectgegevens Informatie betreffende een Object, waaronder de vraagprijs en/of gevraagde (maandelijkse) huurprijs van een Object, kadastrale informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, plattegronden, overige visualisaties en Transactiegegevens;
Opdracht Een opdracht aan de Intermediair van een Opdrachtgever, om namens Opdrachtgever als Intermediair te bemiddelen in de zin van artikel 7:425 BW bij de verhuur of verkoop van een Object. De bemiddelingswerkzaamheden uitgevoerd door de Intermediair op grond van de opdracht t.a.v. verkoop omvatten tenminste (i) het voorbereiden van de verkoop (minimaal inhoudende: het vaststellen van m2 volgens de branchebrede meetinstructie gebaseerd op NEN2580 via een woningopname); (ii) het namens Opdrachtgever door Intermediair persoonlijk en actief geven van maatwerk advies over en voeren van de onderhandelingen met belangstellenden; en (iii) in dat kader doorgeven van biedingen op een Object, incl. het geven van persoonlijk en maatwerk advies aan de Opdrachtgever over deze biedingen en bijbehorende voorwaarden, termijnen etc., als ook het verzorgen van een terugkoppeling aan bieders; (iv) het regelmatig op de hoogte brengen van Opdrachtgever van de vorderingen; en (v) begeleiding bij de afwikkeling indien er overeenstemming is bereikt over het bod. V.w.b. de diensten genoemd onder (i) geldt dat deze in opdracht van Intermediair kunnen worden uitbesteed aan een derde partij mits Intermediair aantoonbaar verantwoordelijk blijft voor de (uitvoering van de) betreffende dienst. De bemiddelingswerkzaamheden uitgevoerd door de Intermediair op grond van de opdracht t.a.v. verhuur omvatten tenminste het hiervoor onder (i), (ii), (iii) en (iv) genoemde. Funda vereist een voldoende actieve rol van Intermediair in de feitelijke uitvoering van de Opdracht.
Opdrachtgever Iedere (rechts)persoon die een Opdracht heeft verstrekt aan een Intermediair;
Funda Overeenkomst De overeenkomst tussen Funda en de Intermediair waarvan deze Funda Aansluitvoorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;
Permissie Iedere vergunning, licentie, ontheffing, bewijs, verklaring, goedkeuring, toestemming van welke aard en onder welke benaming dan ook, waaronder van Opdrachtgevers, fotografen van een Object, makers van videobeelden van een Object, toezichthoudende autoriteiten, bestuursorganen en overheidsorganen (anders dan bestuursorganen);
TIARA-Gebruikersovereenkomst De voorwaarden die de rechtsverhouding tussen brainbay en Intermediair regelen in verband met de aansluiting op het TIARA-Systeem;
TIARA-Systeem Het aan brainbay in eigendom toebehorende en door brainbay geëxploiteerde data-transportsysteem voor het verstrekken, opvragen en/of verspreiden van gegevens van en naar brainbay en/of derden als gespecificeerd in de TIARA-Gebruikersovereenkomst;
Transactiegegevens Informatie omtrent de tussen verkoper en koper dan wel verhuurder en huurder overeengekomen koopprijs of (maandelijkse) huurprijs van een Object, de datum waarop een overeenkomst is/wordt aangegaan (al dan niet onder voorwaarden) betreffende de (ver)koop of (ver)huur van een Object (‘verkocht onder voorbehoud/verhuurd’), alsmede in geval van (ver)koop, de datum waarop de ontbindende voorwaarden verstrijken (‘verkocht’) en optioneel de datum waarop de akte van levering wordt gepasseerd (‘transportdatum');
Werkdag Een dag, niet zijnde een zaterdag, een zondag, een in Nederland algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, dan wel een bij of krachtens de Algemene termijnenwet daaraan gelijkgestelde dag;
Wet Voor zover in een bepaald geval en/of op een bepaalde partij van tijd tot tijd van toepassing, (i) alle internationale verdragen, (ii) Europese verordeningen en richtlijnen, voor zover die in Nederlandse wetgeving hadden moeten zijn geïmplementeerd, maar nog niet zijn geïmplementeerd, (iii) wetten en gedelegeerde regelgeving (waaronder AMvB’s en Ministeriële Regelingen), en (iv) alle overige regels die vergelijkbaar zijn met het voorgaande, ongeacht de jurisdictie.

1.2

Een verwijzing naar een partij, artikel(lid) of bijlage is een verwijzing naar een partij, artikel(lid) of bijlage bij dan wel van de Funda Overeenkomst (waaronder deze Funda Aansluitvoorwaarden), tenzij uit de context anders voortvloeit.

1.3

Kopjes boven de artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze Funda Aansluitvoorwaarden.

1.4

Waar in deze Funda Aansluitvoorwaarden begrippen worden gebruikt als “waaronder”, “mede”, “in het bijzonder”, “zoals”, “bijvoorbeeld” of woorden van gelijke strekking, is de daaropvolgende opsomming niet uitputtend.

1.5

De term “schriftelijk” betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander gangbaar elektronisch communicatiemiddel, zoals via (een onderdeel van) het Funda Platform, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term “schriftelijke” wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

1.6

Overal waar in deze Funda Aansluitvoorwaarden verwezen wordt naar “het Funda Platform” kan daaronder ook worden verstaan een onderdeel zoals een enkele webpagina van het Funda Platform.

2. Toepasselijkheid

2.1

Deze Funda Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen Funda en Intermediair ten aanzien van het publiceren door Intermediair op het Funda Platform van Contactgegevens en Objectgegevens. Een rechtsverhouding tussen Funda en Intermediair komt tot stand op de datum vermeld in de schriftelijke bevestiging van Funda van het tot stand komen van de Funda Overeenkomst. Voor het versturen van voornoemde bevestiging door Funda en voor het publiceren en gepubliceerd houden van Objectgegevens is vereist dat de Intermediair een rechtsgeldige TIARA-Gebruikersovereenkomst heeft en een functionele koppeling heeft met het TIARA Systeem.

2.2

De overige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Funda Platform voor het publiceren van Objectgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het ‘Reglement publicatie onroerend goed op Funda’, zijn geplaatst op www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden en maken onderdeel uit van de Funda Overeenkomst. Waar een discrepantie bestaat tussen deze Funda Aansluitvoorwaarden en de overige voorwaarden voor het publiceren van Objectgegevens als geplaatst op www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden prevaleren deze Funda Aansluitvoorwaarden.

2.3

Onverminderd de parallelle toepasselijkheid van de TIARA-Gebruikersovereenkomst, wordt toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van de Intermediair of een ander dan Funda uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

Bij beëindiging van de TIARA-Gebruikersovereenkomst op welke wijze dan ook eindigt automatisch ook de onderhavige Funda Overeenkomst. Artikelen 16.4 tot en met 16.7 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

3. Aansluiting op en invoeren gegevens in TIARA-Systeem ten behoeve van plaatsing op het Funda Platform

3.1

Voor het gebruik van het TIARA-Systeem dient Intermediair een TIARA-Gebruikersovereenkomst te hebben gesloten met brainbay. Intermediair draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tot stand komen en in stand houden van de TIARA-Gebruikersovereenkomst gedurende de looptijd van de Funda Overeenkomst.

3.2

Voor de plaatsing van Objectgegevens op het Funda Platform maakt de Intermediair gebruik van het TIARA-Systeem. Ten aanzien van bepaalde Objectgegevens kan door Funda of brainbay worden aangegeven dat deze (tevens) direct aan Funda kunnen worden verstrekt. In het laatste geval is Funda gerechtigd de betreffende Objectgegevens met brainbay te delen en in dat geval zijn op deze gegevensverstrekking artikel 6.1 inleiding, 6.1.1 tot en met 6.1.4 van de TIARA-Gebruikersovereenkomst eveneens van toepassing tussen Intermediair en brainbay.

3.3

Contactgegevens worden aan Funda en/of brainbay verstrekt bij aanmelding. In geval van Mutatie van Contactgegevens, worden deze onverwijld gemeld aan Funda. Funda is gerechtigd de Contactgegevens en Mutaties daarvan die bij Funda bekend zijn te delen met brainbay en brainbay is gerechtigd de Contactgegevens en Mutaties daarvan die bij brainbay bekend zijn te delen met Funda.

3.4

Funda heeft het recht om voorschriften te verbinden aan en aanwijzingen te geven ter zake van de Objectgegevens en Mutaties en de wijze waarop Objectgegevens of Mutaties moeten worden ingevoerd en de Intermediair zal dergelijke voorschriften en aanwijzingen steeds tijdig opvolgen.

4. Intermediair

4.1

Funda is afhankelijk van de volledigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de Contactgegevens en Objectgegevens op het Funda Platform. Om ervoor te zorgen dat de Contactgegevens en Objectgegevens steeds kwalitatief correct (actueel, volledig en betrouwbaar) zijn vraagt Funda de Intermediair om de garanties te geven als omschreven in artikel 4.2.

4.2

Onverminderd hetgeen elders in deze Funda Aansluitvoorwaarden is bepaald, verklaart en garandeert de Intermediair jegens Funda voortdurend het volgende:

4.2.1

de Intermediair handelt jegens Funda in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

4.2.2

de Intermediair handelt ten aanzien van de Objecten waarvan de Intermediair Objectgegevens publiceert of voornemens is te publiceren op het Funda Platform in de hoedanigheid van Intermediair met een Opdracht, zoals gedefinieerd in deze Funda Aansluitvoorwaarden, waarbij Intermediair een voldoende actieve rol vervult in de feitelijke uitvoering daarvan. Deze actieve rol ontbreekt in ieder geval indien Intermediair de Opdracht zodanig heeft uitgekleed dat niet/nauwelijks sprake is van betrokkenheid en regie van Intermediair bij de eigenlijke bemiddeling tussen Opdrachtgever en belangstellenden. Het is Intermediair niet toegestaan om uitsluitend een advertentie op Funda te plaatsen namens Opdrachtgever dan wel om slechts te fungeren als feitelijk doorgeefluik tussen Opdrachtgever en belangstellenden;

4.2.3

de Intermediair handelt ten aanzien van de Objecten waarvan de Intermediair Objectgegevens publiceert of voornemens is te publiceren op het Funda Platform als zorgvuldig, deskundig en professioneel bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW;

4.2.4

de Intermediair draagt zorg voor een doelmatige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op naam van Intermediair, waarbij het verzekerde bedrag minimaal een bedrag omvat van €450.000 per gebeurtenis voor beroepsaansprakelijkheid tot een totaal van tweemaal dat bedrag per verzekeringsjaar en van minimaal €450.000 per gebeurtenis per verzekeringsjaar voor bedrijfsaansprakelijkheid, waarbij geldt dat Intermediair op Funda’s verzoek verplicht is tot het geven van inzage in de verzekeringspolis ter controle van naleving;

4.2.5

de Intermediair zal geen actie ondernemen die schadelijk is of kan zijn voor Funda of de reputatie van Funda of tot negatieve publiciteit leidt of kan leiden ten aanzien van Funda. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder Funda tevens verstaan de aan Funda gelieerde ondernemingen.

4.2.6

de Intermediair beschikt over alle Permissies die nodig zijn om te bemiddelen in Objecten;

4.2.7

de Intermediair houdt zich altijd aan alle Wetten, alsmede aan alle door Funda van tijd tot tijd aan de Intermediair via één of meer van het Funda Platform of anderzijds kenbaar gemaakte richtlijnen, leidraden, reglementen, gedragscodes en andere voorschriften en regels, waaronder maar niet beperkt tot het ‘Reglement publicatie onroerend goed objecten op Funda’ zoals beschikbaar gesteld op www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden;

4.2.8

de Intermediair zal geen actie ondernemen die schadelijk is of kan zijn voor Funda of de reputatie van Funda of tot negatieve publiciteit leidt of kan leiden ten aanzien van Funda. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder Funda tevens verstaan de aan Funda gelieerde ondernemingen.

4.2.9

zolang de Objectgegevens op het Funda Platform zijn gepubliceerd, is de intentie tot een transactie (waaronder verkoop of verhuur) van het betreffende Object aanwezig, totdat de Intermediair heeft aangegeven dat (i) de Intermediair niet meer als zodanig optreedt ten aanzien van een bepaald Object, of (ii) een bepaald Object niet meer beschikbaar is voor (ver)koop of (ver)huur, in welk geval Intermediair dat door middel van een Mutatie kenbaar zal maken;

4.2.10

Intermediair staat er jegens Funda voor in dat de Objectgegevens alsook de op hem betrekking hebbende Contactgegevens (al dan niet via een Mutatie) te allen tijde correct, actueel, volledig en niet misleidend zijn; Ingeval Intermediair Objectgegevens via het TIARA-Systeem heeft verstrekt, zal de Intermediair uiterlijk binnen 2 (twee) Werkdagen nadat hem/haar een Mutatie bekend is geworden, de betreffende Mutatie via het TIARA-Systeem verstrekken. Ingeval Intermediair Objectgegevens via de Funda Desk heeft verstrekt, zal de Intermediair uiterlijk binnen 2 (twee) Werkdagen nadat hem/haar een Mutatie bekend is geworden, de betreffende Mutatie via de Funda Desk aan Funda verstrekken.

4.2.11

Intermediair beschikt over de noodzakelijke Permissies van Opdrachtgevers, fotografen, makers van videobeelden, medewerkers of andere derden om deze Funda Overeenkomst aan te gaan en deugdelijk na te komen en om Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties te delen met Funda voor de in deze Funda Aansluitvoorwaarden omschreven doeleinden;

4.2.12

met de door Intermediair aan het Funda Platform geleverde Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties wordt geen inbreuk gemaakt op (i) enige Wet of overeenkomst, (ii) enig recht van intellectuele eigendom, of (iii) enig recht op privacy dan wel enig soortgelijk recht, van welke derde dan ook.

4.3

De bewijsplicht ter zake van de deugdelijke nakoming van het bepaalde in artikel 4.2 ligt bij de Intermediair. Indien Funda, al dan niet steeksproefsgewijs, controle verricht op de naleving van het bepaalde in artikel 4.2 en overige voorwaarden van de Funda Overeenkomst, alsook de Tiara-Gebruikersovereenkomst, verleent de Intermediair hieraan de noodzakelijke medewerking, waaronder middels onverwijlde verschaffing van daarvoor door Funda als benodigd aangemerkte informatie.

4.4

De artikelen 7:402 BW, 7:403 BW en 7:404 BW zijn niet van toepassing

5. Funda

5.1

Funda spant zich in om het Funda Platform zoveel mogelijk zonder onderbrekingen of fouten beschikbaar te maken. Funda accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van het Funda Platform of voor fouten en/of omissies in de informatie die beschikbaar wordt gemaakt via het Funda Platform.

5.2

Funda heeft te allen tijde het recht om het Funda Platform en de achterliggende algoritmes geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de beschikbaarheid of het gebruik daarvan te beperken of te onderbreken, of iets anders te doen dat invloed heeft op het Funda Platform, steeds zonder dat toestemming of goedkeuring van de Intermediair is vereist, en steeds zonder dat Funda tot enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening is gehouden.

5.3

Indien de Intermediair niet langer voldoet aan het bepaalde in de Funda Overeenkomst of indien daarvoor gerede vrees bestaat, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen of de garanties genoemd in artikel 4.2 van de Funda Overeenkomst, heeft Funda het recht om:

5.3.1

de toegang tot de Funda Desk geheel of gedeeltelijk te ontzeggen of om het profiel van de Intermediair op de Funda Desk (tussentijds) geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen of iets anders te doen dat invloed heeft op dat profiel;

5.3.2

een bestelling van diensten of producten, Objectgegevens of Mutaties te weigeren, niet te aanvaarden, niet te presenteren, op te schorten en/of niet uit te voeren; en/of

5.3.3

de Contactgegevens, Objectgegevens en/of Mutaties zowel qua presentatie, format als qua vormgeving (tussentijds) geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen of iets anders te doen dat invloed heeft op de Contactgegevens, Objectgegevens en/of Mutaties;

steeds zonder dat toestemming of goedkeuring van de Intermediair is vereist, en steeds zonder dat Funda tot enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening is gehouden. Mocht de medewerking van de Intermediair op enigerlei wijze zijn vereist, dan zal de Intermediair een dergelijke medewerking steeds op eerste verzoek van Funda verlenen. Indien Funda haar rechten uit hoofde van dit artikel wenst uit te oefenen, zal Funda de Intermediair daarvan voorafgaand en gemotiveerd in kennis stellen op een duurzame gegevensdrager, tenzij de Intermediair reeds herhaaldelijk de Funda Overeenkomst heeft geschonden. Indien de Intermediair het niet eens is met het besluit kan gebruik worden gemaakt van Funda’s klachtenafhandelingsprocedure vermeld in artikel 24.5. Wanneer het besluit wordt ingetrokken wordt de oude situatie hersteld, en verkrijgt de Intermediair wederom (technische) toegang tot, bijvoorbeeld, de informatie in Funda Desk.

5.4

Intermediair aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat Funda de presentatie van Objectgegevens, de (soort en hoeveelheid) door Funda aangeboden diensten en producten, alsmede de prijzen van de door Funda aangeboden diensten en producten vaststelt en bepaalt.

6. Licentieverlening

6.1

Met het aangaan van deze Funda Overeenkomst en onverminderd artikel 3.2 van deze Funda Overeenkomst, verleent Intermediair aan Funda een niet exclusieve, voortdurende en niet door Intermediair herroepbare licentie om de Objectgegevens en/of Contactgegevens en/of Mutaties (geheel, gedeeltelijk of gewijzigd) (i) te presenteren op het Funda Platform; (ii) per e-mail, sms of op andere wijze door te sturen naar bij Funda ingeschreven woningzoekers, (iii) te gebruiken voor interne (onderzoeks)doeleinden en analyses en/of (iv) te gebruiken om de Opdrachtgevers en medewerkers van Intermediair direct te benaderen voor Funda producten of diensten en(v) om de Funda producten en diensten te verbeteren.

6.2

De Intermediair verleent hierbij aan Funda het niet exclusieve, permanente, onherroepelijke, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om kosteloos de (handels)namen, logo’s, merken, domeinnamen, designs, pictogrammen en overige uitingen, al dan niet beschermd door rechten van intellectuele eigendom, van de Intermediair te gebruiken, te openbaren en te verveelvoudigen in het kader van de bedrijfsvoering van Funda, waaronder ten aanzien van de exploitatie van het Funda Platform.

6.3

Het eindigen van de Funda Overeenkomst om wat voor reden dan ook laat de verleende en/of verkregen rechten uit hoofde van dit artikel 6 onverlet.

7. Rangschikking

7.1

Funda hanteert een ranking die de volgorde van de producten of diensten op het Funda Platform bepaalt. Denk daarbij aan de volgorde van Objecten in de resultatenlijst, of aan kantoren van Intermediairs die onder de aandacht worden gebracht. Als algemeen uitgangspunt geldt: hoe waardevoller de content voor de bezoeker, hoe hoger het resultaat in de ranking. Meer specifiek gelden de volgende twee uitgangspunten:

(a) Relevantie. Objecten en kantoren van Intermediairs die het meest relevant zijn voor de bezoeker komen hoger in de ranking terecht. Deze relevantie wordt bepaald door de zoekopdracht en de gebruikte filters.

(b) Compleetheid. Hoe completer en rijker de informatie met betrekking tot een Object of kantoor van een Intermediair, hoe beter de bezoeker geïnformeerd wordt en dus hoe hoger de plaatsing in de resultatenlijst.

7.2

Per dienst of product geldt dat de ranking tot stand komt op basis van de volgende elementen:

7.2.1

Objecten zoeken. De ranking wordt primair bepaald door de bezoeker via filters of via het zoeken op basis van een geografische locatie. Daarnaast kan de Intermediair invloed uitoefenen op de ranking door het aanleveren van zo compleet mogelijke Object informatie en door het toevoegen van media. Ook de kwaliteit van de aangeleverde informatie en media zijn van invloed op de ranking, als ook de verkoopstatus van het Object. De ranking wordt uitdrukkelijk niet bepaald door bijvoorbeeld de branchevereniging waar een Intermediair al dan niet bij is aangesloten.

7.2.2

NVM-makelaar zoeken. De ranking vindt plaats op basis van (i) compleetheid van kantoorinformatie, (ii) het aantal recentelijk verkochte/verhuurde objecten relevant voor de zoekopdracht, en (iii) de transactieratio van de makelaar in de gezochte regio (bepaald door het # historitsche transacties van de makelaar in de regio gedeeld door het totaal # historische transacties van de makelaar).

7.2.3

Overig. Voor overige diensten en producten geldt een willekeurige ranking.

8. Aanvullende diensten en producten

8.1

Via het Funda Platform kunnen bezoekers in aanraking komen met aanvullende producten of diensten van derde partijen. Dit zijn producten of diensten die bezoekers helpen in het proces van aan- of verkoop/huur van een object. Denk hierbij aan financiële diensten, zoals de Maandlastenindicator. Ook kunnen leads worden afgenomen die kunnen leiden tot bijvoorbeeld een hypotheekgesprek. Dit zijn producten en diensten van derde partijen, en niet van Funda. NVM-makelaars kunnen eigen aanvullende diensten, zoals taxatiediensten of hypotheekadvies, profileren via advertentiemogelijkheden.

9. Behandeling op het Funda Platform

9.1

Funda levert diensten en producten aan zowel gebonden als ongebonden Intermediairs. Intermediairs hebben verschillende mogelijkheden op het Funda Platform:

9.1.1

Beschikbaarheid van diensten en producten. In principe stelt Funda alle diensten en producten beschikbaar aan alle Intermediairs. Wanneer een dienst of product in samenspraak met bepaalde klantgroep wordt ontwikkeld, dan is die dienst of dat product mogelijk voor beperkte of langere tijd exclusief voor die klantgroep beschikbaar. Commerciële overwegingen spelen hierbij een rol, zoals volume en klantloyaliteit.

9.1.2

Prijzen. Voor de prijzen van de typen plaatsingen en aanvullende producten kan de Intermediair terecht op Funda’s prijslijsten, beschikbaar in Funda Desk. Funda hanteert differentiaties op basis van gangbare prijsverschillen in de markt. Commerciële overwegingen spelen hierbij een rol, zoals volume (en de schaalvoordelen die een groter volume met zich meebrengt), commitment en klantloyaliteit.

9.1.3

Aanbod. Alle Intermediairs kunnen elk type aanbod (koop, huur, nieuwbouw, recreatie, etc.) aanbieden via het Funda Platform, mits er een koppeling gemaakt kan worden via een van de gangbare kantoorautomatiseerders.

10. Toegang tot gegevens

10.1

Alle Intermediairs die tot het Funda Platform zijn toegelaten ontvangen informatie over de Objecten die door hen bij Funda zijn aangemeld. Dit is terug te vinden in Funda Desk. Het betreft onder andere informatie omtrent contactaanvragen (leads), de statistieken rondom het aangeboden Object, de beoordelingen van bezoekers, feedback rondom objectkwaliteit en gegevens over het kantoor van de Intermediair. Informatie over de vraagzijde van de woningmarkt, altijd geaggregeerd op anoniem niveau, wordt via de Vraagscan verstrekt aan slechts een bepaalde klantgroep. Commerciële overwegingen spelen in dit verband een rol, zoals volume en klantloyaliteit. Hoe Funda zelf omgaat met Objectgegevens en andere persoonsgegevens is te lezen in Funda’s privacybeleid voor Intermediairs en privacybeleid voor bezoekers. Indien de toegang tot Funda Desk is beperkt of beëindigd, bijvoorbeeld omdat de Intermediair niet (meer) voldoet aan de (betalings)voorwaarden, dan heeft de Intermediair ook geen toegang meer tot deze gegevens.

11. Prijs en betaling

11.1

Funda heeft het recht om voor de door Funda aangeboden diensten en producten, waaronder het publiceren van Objectgegevens op het Funda Platform, een vergoeding in rekening te brengen bij de Intermediair. Zodra de Intermediair dergelijke diensten of producten, al dan niet via de Funda Desk, bestelt en/of afneemt, is de Intermediair de vergoeding aan Funda verschuldigd.

11.2

Tenzij Funda anders aangeeft, factureert Funda achteraf. De betalingstermijn bedraagt 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij door Funda schriftelijk anders is bepaald. De Intermediair draagt er zorg voor dat alle aan Funda verschuldigde bedragen uiterlijk op de uiterste dag van betaling zijn bijgeschreven overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

11.3

Alle bedragen uit hoofde van of in verband met de Funda Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

11.4

Indien de Intermediair tekort komt in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens Funda, is de Intermediair van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling, aanmaning of andere kennisgeving is vereist. Alsdan is de Intermediair tevens verschuldigd:

11.4.1

de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd tot en met de dag waarop de Intermediair volledig is nagekomen; en

11.4.2

de vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 1 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van EUR 40 (veertig Euro) en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 3 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.5

11.5 Funda heeft het recht om de hoogte van iedere overeengekomen vergoeding tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval zal Funda de Intermediair in elk geval één (1) maand voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk of elektronisch informeren omtrent de wijziging. Tot die ingangsdatum heeft de Intermediair het recht om de overeenkomst met Funda op te zeggen. Daarna gelden de gewijzigde vergoedingen en wordt de Intermediair geacht die onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Een wijziging van de vergoeding heeft geen invloed op reeds door de Intermediair bestelde en reeds door Funda geleverde diensten of producten.

11.6

Indien de Intermediair een Mutatie doorvoert, heeft de Intermediair geen recht op (terug)betaling, restitutie of korting van de reeds betaalde of verschuldigde vergoeding.

12. Mededelingsplicht Intermediair

12.1

Onverminderd het elders in de Funda Overeenkomst bepaalde, stelt de Intermediair Funda steeds (gevraagd en ongevraagd) onmiddellijk schriftelijk in kennis van alle feiten en omstandigheden die voor Funda of brainbay van belang zijn of kunnen zijn in het kader van deze Funda Overeenkomst.

12.2

De Intermediair zal Funda in ieder geval onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van de volgende feiten en omstandigheden:

12.2.1

de Intermediair voldoet niet (langer) aan het bepaalde in de Tiara Gebruikersovereenkomst dan wel deze Funda Overeenkomst, waaronder artikel 4.2 van deze Funda Aansluitvoorwaarden;

12.2.2

de Intermediair verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, de Intermediair wordt in staat van faillissement verklaard, ten aanzien van de Intermediair wordt surseance van betaling (al dan niet voorlopig) verleend, ten aanzien van de Intermediair doet zich een geval voor als bedoeld in artikel 2:22 of 2:22a BW, of ten aanzien van de Intermediair wordt een soortgelijke maatregel genomen;

12.2.3

de Intermediair is opgehouden te bestaan of ontbonden of staakt zijn onderneming;

12.2.4

een aanmerkelijk deel van de onderneming van de Intermediair gaat op enigerlei wijze over op een derde;

12.2.5

er is ten laste van de Intermediair executoriaal beslag gelegd;

12.2.6

er doet zich een wijziging voor in de juridische structuur van de Intermediair, zoals een omzetting als bedoeld in artikel 2:18 BW;

12.2.7

de Intermediair is betrokken bij een fusie of splitsing of de rechten of verplichtingen van de Intermediair uit hoofde van de Funda Overeenkomst gaan onder algemene of bijzondere titel over op een derde, tenzij met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funda zoals bedoeld in artikel 17.1; of

12.2.8

de Intermediair, een orgaan van de Intermediair of een afzonderlijk lid van een orgaan van de Intermediair doet een mededeling zoals bedoeld in artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990 of artikel 23 lid 2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

12.3

De mededelingsplicht als bedoeld in artikel 12.1 en 12.2 geldt vanaf het moment dat een feit of omstandigheid redelijkerwijs voorzienbaar is voor de Intermediair en voorts periodiek, met het doel om Funda schriftelijk op de hoogte te brengen en te houden omtrent de voortgang, eventuele wijzigingen en de afhandeling.

12.4

Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.7 of 12.2.8, worden alle door de Intermediair aan Funda verschuldigde bedragen onmiddellijk en geheel opeisbaar, ongeacht of de Intermediair Funda hiervan in kennis heeft gesteld.

13. Intellectueel eigendom Funda

13.1

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, die betrekking hebben op Funda, op het Funda Platform, de Funda Desk (waaronder URL’s en domeinnamen) en op alle door Funda aangeboden diensten, producten en informatie (waaronder begrepen (handels)namen, logo’s, merken, domeinnamen, pictogrammen, designs, teksten, afbeeldingen en scripts), berusten uitsluitend bij Funda of diens licentiegevers (niet zijnde Intermediair). Voor de volledigheid zij vermeld dat deze bepaling onverlet laat dat de rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de in het kader van de Funda Overeenkomst aan Funda en brainbayverstrekte Objectgegevens, waar van toepassing, berusten bij de Intermediair en voor het gebruik waarvan aan Funda op grond van artikel 6.1 van deze Funda Aansluitvoorwaarden door Intermediair licenties zijn verstrekt.

13.2

Intermediair is gerechtigd om het beeldmerk van Funda te gebruiken, te openbaren en te verveelvoudigen in het kader van de bedrijfsvoering van de Intermediair, echter uitsluitend in overeenstemming met de Richtlijnen voor het gebruik van het beeldmerk van Funda zoals die worden gepubliceerd op www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden. De Intermediair zal het beeldmerk van Funda niet geheel of gedeeltelijk bewerken, vervormen, imiteren, reproduceren, aanpassen, wijzigen of op andere wijze aantasten en/of gebruiken in strijd met de Funda Overeenkomst. Funda heeft te allen tijde het recht om een verleende toestemming op elk moment en naar eigen inzicht zonder reden in te trekken, te beëindigen, te beperken of te wijzigen. Indien Funda van dit recht gebruik maakt, zal de Intermediair handelen conform de instructies van Funda.

13.3

De Intermediair verleent op eerste verzoek steeds tijdig en kosteloos alle vereiste en door Funda gewenste medewerking en verschaft steeds tijdig en kosteloos alle vereiste en door Funda gewenste informatie teneinde Funda in staat te stellen om in of buiten rechte te communiceren, (schikkings)onderhandelingen te voeren, actie te ondernemen, vorderingen in te stellen, (rechts)maatregelen te nemen of andere handelingen te verrichten met dan wel jegens enige derde die inbreuk maakt of dreigt te maken op enige rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, van Funda of diens licentiegevers, waaronder het Funda Platform.

14. Persoonsgegevens

14.1

De door de Intermediair verstrekte Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties kunnen persoonsgegevens bevatten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU verordering 2016/679) (AVG). De Intermediair is zelfstandig verantwoordelijke in de zin van de AVG en dient zich te houden aan het bepaalde in de AVG en de van tijd tot tijd geldende (overige) wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is ook Funda aan te merken als verantwoordelijke in de zin van deAVG voor zover zij zelf doel en middelen van de verwerking van de verkregen Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties bepaalt.

14.2

14.2 De Intermediair staat ervoor in dat i) de door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens van zijn Opdrachtgevers en medewerkers ten behoeve van publicatie op het Funda Platform en ten behoeve van de andere doeleinden als omschreven in deze Funda Aansluitvoorwaarden (zie art 6.1 sub i) tot en met v)) gebruikt kunnen worden, ii) dat Funda het recht heeft om deze Opdrachtgevers en medewerkers direct te benaderen voor Funda producten of diensten iii) dat hij zijn Opdrachtgevers en medewerkers adequaat heeft geïnformeerd over onder meer de doeleinden waarvoor Funda de persoonsgegevens verder verwerkt als omschreven in deze Funda Aansluitvoorwaarden en iv) dat hij, voor zover vereist op grond van de AVG en de van tijd tot tijd geldende (overige) wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, daarvoor toestemming heeft verkregen of een andere rechtmatige grondslag heeft. De Intermediair vrijwaart Funda voor aanspraken van Opdrachtgevers, medewerkers, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere derden en de daaruit voor Funda voortvloeiende schaden, boetes en kosten die samenhangen met een schending door Intermediair van dit artikellid. Het bepaalde in artikel 6:89 BW of artikel 7:23 BW is niet van toepassing op de vrijwaring. De Intermediair draagt er zorg voor dat Funda het bedrag binnen 5 (vijf) Werkdagen na eerste schriftelijk verzoek heeft ontvangen.

14.3

De Intermediair en Funda zullen elkaar redelijke medewerking verlenen om te kunnen voldoen aan verzoeken van betrokkenen onder de AVG en de van tijd tot tijd geldende (overige) wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder verzoeken tot correctie en inzage.

14.4

Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van de Funda Overeenkomst te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

14.5

Indien de Intermediair leads ontvangt van Funda, dan is de gegevensuitwisselingsovereenkomst van toepassing op de rechtsverhouding tussen Funda en Intermediair.

15. Aansprakelijkheid

15.1

Funda is in geen geval aansprakelijk voor enige schade op het moment dat er geen sprake is van verzuim. Funda is nimmer in verzuim zonder dat de Intermediair Funda schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de oorzaak, de aard van de tekortkoming, alsmede de schade (al dan niet geschat) gedetailleerd is omschreven, en aan Funda een redelijke termijn is gesteld om de aansprakelijkheid te zuiveren. Uitsluitend in geval de toerekenbare tekortkoming niet binnen die termijn is gezuiverd kan er sprake zijn van verzuim.

15.2

In het geval er sprake is van verzuim aan de zijde van Funda dan is Funda uitsluitend gehouden de prestaties uit hoofde van deze Funda Overeenkomst waarop het verzuim is gebaseerd (alsnog) te verrichten. Funda is nimmer hoofdelijk verbonden en/of hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen uit de Tiara Gebruiksovereenkomst die Intermediair met brainbay sluit ten aanzien van de koppeling met het TIARA-Systeem. Artikel 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing ten aanzien van Funda en brainbay.

15.3

Funda is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden (waaronder, maar niet uitsluitend, website hosts, IT of ICT aanbieders, of door de Intermediair ingeschakelde derden), alsmede voor de wijze waarop zij handelingen verrichten, werkzaamheden uitvoeren of verbintenissen nakomen (of juist niet of gebrekkig verrichten, uitvoeren of nakomen).

15.4

Funda is niet aansprakelijk voor immateriële schade of (in)directe schade, waaronder gevolgschade bestaande uit gederfde omzet, inkomen of winst, verlies van klanten, vorderingen van derden (waaronder van Opdrachtgevers van de Intermediair), verlies van overeenkomsten of zakelijke mogelijkheden, gemiste (geanticipeerde) besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill of reputatie, vernietiging, beschadiging, of verlies van (elektronische) gegevens of documenten, en andere gevolgschade.

15.5

Elke aansprakelijkheid van Funda onder deze Funda Overeenkomst of anderzijds jegens de Intermediair is beperkt tot het totaal van door de Intermediair aan Funda betaalde en door Funda daadwerkelijk ontvangen vergoedingen (ex BTW) in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan.

15.6

Funda is nimmer aansprakelijk indien het Funda Platform al dan niet tijdelijk niet beschikbaar of bereikbaar is, gebrekkig functioneert, niet of beperkt bruikbaar is of anderzijds niet voldoet aan de eisen die onder normale omstandigheden aan het Funda Platform kunnen worden gesteld, waaronder als gevolg van aanpassingen, onderhoud of storingen. Funda is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of storingen die optreden bij de publicatie van de Contactgegevens, Objectgegevens of Mutaties.

15.7

De Intermediair zal al het redelijk mogelijke doen teneinde acties, aanspraken, (rechts)vorderingen, aansprakelijkheden, verlies, schade en ander nadeel voor Funda te voorkomen. De Intermediair vrijwaart Funda en zal Funda onmiddellijk na eerste schriftelijk verzoek volledig schadeloos stellen tegen alle acties, aanspraken, (rechts)vorderingen, aansprakelijkheden, verlies, schade en ander nadeel (waaronder alle juridische kosten en uitgaven) van derden voortvloeiend uit of verband houdende met enige tekortkoming door de Intermediair in de nakoming van de Funda Overeenkomst, waaronder artikel 4.2. Het bepaalde in artikel 6:89 BW of artikel 7:23 BW is niet van toepassing op de vrijwaring. De Intermediair draagt er zorg voor dat Funda het bedrag binnen 5 (vijf) Werkdagen na eerste schriftelijk verzoek heeft ontvangen.

15.8

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW, kan een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis uit de Funda Overeenkomst door Funda niet aan Funda worden toegerekend, indien die tekortkoming is te wijten aan overmacht, werkstaking, arbeidsconflicten, ziekte, storingen of (technisch) defecten, brand, belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, rellen, oorlogen of tekortkomingen van derden. Funda is gerechtigd om de nakoming van de betreffende verbintenis op te schorten zo lang de tekortkoming niet aan Funda kan worden toegerekend, zonder aansprakelijk te zijn jegens de Intermediair. Artikel 6:78 BW is niet van toepassing.

15.9

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Funda Aansluitvoorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Funda.

16. Afstand van verrekening en opschorting

16.1

De Intermediair doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn bevoegdheid om enige schuld jegens Funda te verrekenen met een vordering van de Intermediair op Funda, behoudens met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funda.

16.2

De Intermediair doet hierbij afstand van zijn bevoegdheid om de nakoming van een verbintenis jegens Funda op te schorten.

17. Medewerking en volmacht

17.1

De Intermediair verleent steeds tijdig en kosteloos alle vereiste en door Funda gewenste medewerking en verschaft steeds tijdig en kosteloos alle vereiste en door Funda gewenste informatie teneinde Funda in staat te stellen haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Funda Overeenkomst uit te (kunnen) oefenen en/of na te komen en om te kunnen toetsen of de Intermediair (nog) voldoet aan de in de Funda Overeenkomst en Tiara Gebruikersovereenkomst gestelde voorwaarden en bepalingen.

17.2

Ieder der partijen zal steeds tijdig alle verdere akten, overeenkomsten en documenten ondertekenen, aangaan en/of uitvoeren, en alle andere handelingen verrichten en dingen doen die redelijkerwijs nodig of bevorderlijk (kunnen) zijn teneinde alle bepalingen uit de Funda Overeenkomst deugdelijk na te komen.

17.3

De Intermediair verleent Funda hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht en toestemming om namens de Intermediair en diens licentiegevers alle rechtshandelingen te verrichten (waaronder het instellen van vorderingen en het nemen van (rechts)maatregelen) teneinde een inbreuk of dreigende inbreuk van enige derde op de rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, die verband houden met door de Intermediair verstrekte Contactgegevens en Objectgegevens, te voorkomen, te beperken en/of te verbieden. Indien Funda rechtsmaatregelen neemt, heeft Funda tevens het recht om een dwangsom te vorderen. Wordt de dwangsom verbeurd, dan komt de dwangsom uitsluitend aan Funda toe, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18. Wijzigingen

18.1

18.1 Funda heeft jegens Intermediair te allen tijde het recht om de Funda Overeenkomst (waaronder deze Funda Aansluitvoorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of aan te vullen, steeds zonder dat toestemming, goedkeuring of medewerking van de Intermediair is vereist, en steeds zonder tot enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening jegens de Intermediair te zijn gehouden. In een dergelijk geval zal Funda voorafgaand aan de wijziging, de Intermediair op een duurzame gegevensdrager informeren omtrent de wijziging. De Intermediair is gebonden aan de gewijzigde Funda Overeenkomst (waaronder gewijzigde Funda Aansluitvoorwaarden), tenzij de Intermediair de Funda Overeenkomst overeenkomstig artikel 20.2 heeft opgezegd binnen 15 (vijftien) dagen (of zoveel later wanneer dit noodzakelijk is om Intermediair in staat te stellen om technische of commerciële aanpassingen door te voeren om aan de wijzigingen te voldoen) na kennisgeving van de wijziging als bedoeld in de vorige volzin.

18.2

Ter vermijding van misverstand is de gewijzigde Funda Overeenkomst (waaronder deze Funda Aansluitvoorwaarden) vanaf het moment van inwerkingtreding zowel van toepassing op Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties die reeds zijn gepubliceerd op het Funda Platform als op Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties die nog worden gepubliceerd op het Funda Platform.

19. Communicatie

19.1

Alle kennisgevingen en andere mededelingen van de Intermediair aan Funda uit hoofde van of verband houdende met de Funda Overeenkomst of de Tiara Gebruikersovereenkomst worden door de Intermediair per e-mail gericht aan customerservice@funda.nl. Dergelijke kennisgevingen en andere mededelingen kunnen door de Intermediair ook per post worden gericht aan het volgende adres:

Funda Real Estate B.V.
T.a.v. customer service
Huys Europa
Piet Heinkade 167-173
1019 GM Amsterdam

19.2

Alle kennisgevingen en andere mededelingen van Funda of brainbay aan Intermediair uit hoofde van of verband houdende met de Funda Overeenkomst worden, door Funda gericht aan het bij Funda bekende (e-mail)adres van Intermediair.

19.3

De Intermediair erkent en aanvaardt dat Funda het recht heeft om met de Intermediair te communiceren via het Funda Platform (inclusief de Funda Desk) en de Intermediair verplicht zich hierbij om het Funda Platform (inclusief de Funda Desk) periodiek, ten minste eens per maand, te raadplegen.

20. Looptijd

20.1

De Funda Overeenkomst gaat in op de datum vermeld in de schriftelijke bevestiging van Funda van het tot stand komen van de Overeenkomst en heeft een onbepaalde looptijd, onverminderd het bepaalde in artikel 3.1.

20.2

Ieder der partijen heeft het recht om de Funda Overeenkomst tussentijds op te zeggen, mits met een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen vanaf het moment van opzegging. Ter vermijding van misverstand wordt vermeld dat artikel 7:408 lid 2 BW niet van toepassing is.

20.3

Funda heeft voorts het recht om de Funda Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen met een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de Intermediair, indien een geval als bedoeld in artikel 12.2 zich voordoet of redelijkerwijs zal voordoen.

20.4

Bij het einde van de Funda Overeenkomst (om welke reden dan ook):

20.4.1

heeft de Intermediair geen recht op (gehele of gedeeltelijke) restitutie van enige reeds aan Funda betaalde bedragen, noch op enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening;

20.4.2

heeft Funda het recht om de Intermediair toegang tot de (informatie in) Funda Desk te ontzeggen of het gebruik van de Funda Desk te beperken (de Intermediair heeft dan dus niet langer (technische) toegang tot de informatie in Funda Desk); en

20.4.3

heeft Funda het recht om de mogelijkheid van de Intermediair om nieuwe Objecten op het Funda Platform te publiceren, te ontzeggen of te beperken.

20.4.4

heeft Funda het recht om een wachttijd van een jaar te hanteren ten aanzien van een nieuw verzoek tot aanmelding.

20.5

Bij het einde van de Funda Overeenkomst heeft Funda voorts het recht om (i) Contactgegevens en/of Objectgegevens van het Funda Platform te verwijderen of te beperken, en om (ii) de toegang of mogelijkheid van de Intermediair om Contactgegevens en/of Objectgegevens op het Funda Platform te publiceren, te ontzeggen of te beperken.

20.6

Funda stuurt de Intermediair 30 dagen voordat een beperking, opschorting of beëindiging ingaat een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager. Indien de Intermediair het niet eens is met het besluit dan kan de Intermediair gebruik maken van Funda’s klachten- en bezwaarprocedure zoals omschreven in artikel 24.5. Wanneer de opzegging wordt ingetrokken wordt de oude situatie hersteld, en verkrijgt de Intermediair wederom (technische) toegang tot de (informatie in) Funda Desk. De 30 dagen termijn geldt niet wanneer zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 12.2.2-12.2.3, Intermediair herhaaldelijk de Funda Overeenkomst heeft geschonden, Funda onderworpen is aan een wettelijke of regelgevende verplichting om diensten te beëindigen, Funda zich beroept op beëindigingsrechten op grond van wetgeving die onmiddellijke beëindiging toestaat, of wanneer van Funda op andere gronden redelijkerwijs niet kan worden verwacht de contractuele verhouding nog langer voort te zetten.

20.7

Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, betekent het einde van de Funda Overeenkomst (op welke wijze dan ook) geen afstand van enige rechten van Funda die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan het einde van de Funda Overeenkomst. De bepalingen uit de Funda Overeenkomst blijven in stand en van kracht voor zover dat expliciet bepaald is (zie bijvoorbeeld artikel 6.4) en/of zij noodzakelijk zijn voor een deugdelijke afwikkeling van alle betrekkingen tussen partijen die verband houden met de Funda Overeenkomst.

20.8

Bedragen die de Intermediair reeds verschuldigd was aan Funda voorafgaand aan het einde van de Funda Overeenkomst voor prestaties die Funda tot het einde van de Funda Overeenkomst of daarna heeft verricht, blijven verschuldigd en worden bij het einde van de Funda Overeenkomst onmiddellijk en geheel opeisbaar. Ter vermijding van misverstand is artikel 7:411 BW niet van toepassing.

22. Overdraagbaarheid

22.1

De Intermediair is niet gerechtigd om de Funda Overeenkomst of een recht dat en/of verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met de Funda Overeenkomst (waaronder vorderingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funda. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking.

22. Nietigheid

22.1

In het geval dat enige in de Funda Overeenkomst opgenomen bepaling (of een gedeelte daarvan) ongeldig, nietig, vernietigbaar of onafdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid, vernietigbaarheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen van de Funda Overeenkomst niet aan en blijft de Funda Overeenkomst voor het overige in stand.

22.2

In het geval dat enige in de Funda Overeenkomst opgenomen bepaling (of een gedeelte daarvan) ongeldig, nietig, vernietigbaar of onafdwingbaar is of wordt, zijn partijen gebonden aan een geldige, niet nietige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk een vergelijkbaar resultaat heeft als de oorspronkelijke bepaling, gegeven de strekking en de overige inhoud van de Funda Overeenkomst.

23. Geen ontbinding, vernietiging, wijziging

23.1

De Intermediair doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van (i) het recht om gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging van de Funda Overeenkomst te vorderen of anderszins te bewerkstelligen, (ii) om wijziging van de Funda Overeenkomst te vorderen, of (iii) om de Funda Overeenkomst (waaronder de geldigheid of afdwingbaarheid van de Funda Overeenkomst) anderszins ten nadele van Funda aan te tasten, in het bijzonder op grond van de artikelen 6:265 e.v. BW, 6:258 e.v. BW en 6:228 e.v. BW.

24. Overige bepalingen

Volledige overeenkomst

24.1

De Funda Overeenkomst (inclusief deze Funda Aansluitvoorwaarden) vervangt alle mondelinge, schriftelijke en elektronische discussies, verklaringen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen betreffende het onderwerp van de Funda Overeenkomst en de Funda Overeenkomst is de volledige en enige overeenkomst tussen partijen betreffende het onderwerp van de Funda Overeenkomst.

Derden

24.2

Funda heeft te allen tijde het recht om voor de uitvoering van enige verbintenis uit de Funda Overeenkomst, alsmede voor overige werkzaamheden die verband houden met de Funda Overeenkomst, naar eigen inzicht gebruik te maken van derden. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Geen derdenbeding

24.3

De Funda Overeenkomst bevat geen derdenbedingen zoals bedoeld in artikel 6:253 BW.

Bewijs

24.4

Tegenover de Intermediair strekt een uittreksel uit de administratie van Funda tot volledig en dwingend bewijs, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

Klachten

24.5

De Intermediair kan met klachten contact opnemen met Funda via customerservice@funda.nl, waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt omschreven. Funda spant zich in zo snel mogelijk te reageren en streeft ernaar om een bevredigende oplossing te vinden. Zie voor een uitgebreide beschrijving van Funda’s klachten- en bezwaarprocedure: https://www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden/.

24.6

24.6 Indien de klacht van de Intermediair niet op bevredigende wijze is opgelost via het interne klachten- en bezwaarprocedure, dan kan de Intermediair de klacht voorleggen aan een onafhankelijke bemiddelaar. Funda is bereid te werken met Bart Neervoort van www.e-pom.eu, of een andere door e-pom voorgedragen bemiddelaar.

25. Rechts- en forumkeuze

25.1

Op de Funda Overeenkomst en op alle verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Funda Overeenkomst (waaronder verbintenissen uit de wet) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.2

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de Funda Overeenkomst (geschillen over het bestaan of de geldigheid daaronder begrepen) en (ii) alle verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Funda Overeenkomst (waaronder verbintenissen uit de wet), zullen in eerste aanleg exclusief – met uitsluiting van andere fora – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, ook voor zover het tijdelijke of bewarende maatregelen betreft.