• Sold

Laantje van Van Wissen 2252 AW Voorschoten Buitengebied

€ 799,000 k.k.

Sales history

Listed since
September 26, 2018
Date of sale
May 19, 2021
Term
31½ month

Description

Omschrijving
Schitterend gelegen bouwkavel ter grootte van 1.715 m², ten behoeve van de bouw van een ruime vrijstaande villa (goothoogte 4,50 meter, nokhoogte 9 meter), met een inhoud van maximaal 760 m³ en maximaal 50 m² aan-/bijgebouwen. Zie voor verdere informatie het bestemmingsplan, in te zien bij de gemeente of de verkopend makelaar of kijk op

Ligging
De kavel is gelegen aan het Laantje van Van Wissen in een landelijke woonomgeving aan de rand van Voorschoten in de zogenaamde “Duivenvoordecorridor”. De Duivenvoordecorridor is de aanduiding voor het landelijk gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, de Vliet en de spoorlijn van Leiden naar Den Haag. Het vormt de verbinding tussen de polders van het Groene Hart en de duinen, strand en zee. Het is een aantrekkelijk gebied om te recreëren.

De locatie maakt deel uit van de landgoederenzones Wassenaar/Voorschoten/Leidschendam, de landgoederen en buitenplaatsen hebben dit gebied allure gegeven. De locatie valt binnen de door de provincie aangemerkte Kroonjuwelen. Dit zijn unieke, zeer karakteristieke en gave erfgoedensembles van het Zuid-Hollands landschap die in zeer sterke mate bepalend zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van een plek of landschap. Voor Kroonjuwelen geldt de algemene sturingsrichtlijn ‘behoud en versterking van cultuurhistorisch waardevolle structuren en ensembles via bescherming én passende ruimtelijke ontwikkeling’
Dit overwegend open en agrarisch landschap is ecologisch, recreatief en cultuurhistorisch waardevol. Door de ligging in de landelijke omgeving is het heerlijk rustig wonen met alle voorzieningen in de directe nabijheid.

Bestemming
Het bestemmingsplan “Laantje van Van Wissen” geeft aan dat het perceel o.a. een woonbestemming heeft. Uw nieuw te bouwen woning mag een een maximale goothoogte hebben van 4,50 meter en nokhoogte van 9 meter met een inhoud van maximaal 760 m³ en maximaal 50 m² aan-/bijgebouwen (exclusief extra ruimte door in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid). Tezamen met het ruime bebouwingsoppervlak (afmetingen circa 17 m breed x 30 m lang) maakt dat de bouw van een royale nieuwe villa met bijgebouwen mogelijk. Gezien de ligging van de kavel in het waardevolle landschap gelden voor deze ontwikkeling ruimtelijke kwaliteitseisen. Bouwontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor moeten worden voorgelegd aan het kwaliteitsteam Duivenvoordecorridor. Het bouwplan zal getoetst worden aan het beeldkwaliteitsplan Duivenvoordecorridor en de specifieke aanvulling op dit beeldkwaliteitsplan (zie de toelichting op het bestemmingsplan 2.3.4.) dat voor deze locatie is opgesteld.

Door het ruime bouwvlak voor de bouw van de villa, resteert rondom voldoende ruimte voor het aanleggen van een tuin, waarbij u de gehele dag volop kunt genieten van de zon. De tuin grenst aan een nog aan te leggen groenstrook, af te scheiden middels een sloot van ongeveer 7 m breed, inclusief taluds (de perceelgrens ligt in het midden van de sloot). Voor de wijziging van het bestemmingsplan is met de gemeente een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten. De hierbij gemaakte afspraken (o.a. inzake de toetsing van het bouwplan door het zogenaamde Q-team, het bouwrijp maken, e.d.) worden aan koper opgelegd. De overeenkomst is in te zien bij de verkopend makelaar.

Bouwplan
In opdracht van een vorige koper is door een architect al een ontwerp van een woning gemaakt. De mogelijkheid bestaat dit ontwerp over te nemen tegen betaling van de gemaakte kosten. Zie voor het ontwerp de foto's van het schetsontwerp en de daarbij behorende plattegronden. Dit ontwerp is reeds goedgekeurd door voornoemd Q-team. Dit kan u dus veel tijd besparen. Neem voor meer informatie contact op met de verkopend makelaar.

Mocht u evenwel uw eigen woningontwerp willen realiseren, laat u dan informeren door de gemeente om de exacte mogelijkheden van uw bouwvoornemens te toetsen op haalbaarheid! Het bestemmingsplan vindt u op en is tevens in te zien bij de verkopend makelaar.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel voorstel.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook terzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening, e.d. Raadpleeg uw eigen makelaar !

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 799,000 kosten koper
Original asking price
€ 895,000 vrij op naam
Status
Sold

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
1,715 m²

Cadastral data

VOORSCHOTEN B 11404
Cadastral map
Area
1.715 m²

Exterior space

Location
On the edge of a forest, sheltered location, outside the built-up area and rural
Involved real estate agent

NVM selling agent

WLTM

Call 088 4111888

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.