Funda Index

februari 2021

De toenemende krapte op de woningmarkt is een feit. De funda Index toont een structureel groot gat tussen verkoop- en koopintentie sinds de beginmeting in juli vorig jaar. Door de krapte neemt concurrentie op de woningmarkt in heel Nederland steeds verder toe, maar vooral buiten de grote steden. Platformcijfers over 2020 tonen een enorme stijging in zoekgedrag op funda naar woningen buiten de stad, met Groningen en Friesland als uitschieters. Uit de cijfers over februari blijkt dat het aantal mensen dat een woning zoekt buiten de stad alleen maar groter wordt. Steeds meer Nederlanders zijn specifiek op zoek naar de buitenruimte en sfeer van een dorp.

Deze indicaties komen voort uit de februaricijfers van de funda Index die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

Verkoopvertrouwen neemt licht toe, koopvertrouwen neemt verder af

Zowel verkoopvertrouwen als koopvertrouwen laten een stabiel beeld zien sinds juli vorig jaar, waarbij verkoopvertrouwen licht stijgt en koopvertrouwen licht daalt. Binnen die trend ligt het verkoopvertrouwen nu op het hoogste punt sinds de eerste meting en het koopvertrouwen op het laagste punt.

Koopvertrouwen op laagste punt sinds juli

Ook deze maand zien we een daling in het koopvertrouwen, waarbij het indexcijfer op het laagste punt sinds de eerste meting komt. Slechts 13% van de consumenten vindt het nu een goed moment om een woning te kopen. Respondenten noemen de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod nog steeds als belangrijkste redenen. ‘Ongunstige economische situatie’ wordt in februari door minder mensen als reden genoemd in vergelijking met de maanden ervoor.

Redenen slecht moment om te kopen

Verkoopvertrouwen op hoogste punt sinds juli

Het verkoopvertrouwen laat in februari wederom een lichte stijging zien binnen de lijn die al sinds juli zichtbaar is, waarbij het verkoopvertrouwen op het hoogste punt sinds juli ligt. Maar liefst 88% van de consumenten vindt de huidige markt gunstig voor verkoop vanwege de hoge huizenprijzen en snelle verkoop. Ook de rentestand blijft een belangrijke reden.

Redenen goed moment om te verkopen

Vertrouwen over zes maanden

De groep die over zes maanden een gunstigere kopersmarkt verwacht dan in februari is wat kleiner dan vorige maand (-4%). Mensen verwachten, net als in januari, dat de verkopersmarkt in het komende halfjaar minder gunstig wordt.

Koopintentie stabiel, verkoopintentie daalt verder

Sinds de beginmeting van de funda Index is er een structureel groot gat tussen de koop- en verkoopintentie. Ook in februari blijft de koopintentie hoog en de verkoopintentie dalen.

Koopintentie stabiel

De koopintentie is stabiel hoog blijft daarmee binnen de trend die we sinds de eerste meting in juli waarnamen, op de seizoengebonden dip in december na.

Verkoopintentie daalt verder

De dalende verkoopintentie zet ook februari door. Slechts 23% van de respondenten geeft aan binnenkort een woning te gaan verkopen. Ook deze maand neemt het aantal starters in de onderzoekspopulatie toe, wat de lagere verkoopintentie van respondenten kan verklaren.

Redenen om te verhuizen – voor starters en doorstromers

Het percentage starters dat een woning zoekt om in samen te wonen groeit flink ten opzichte van januari (+7%). Nog steeds geven veruit de meeste starters en doorstromers aan dat zij vooral willen verhuizen omdat ze simpelweg toe zijn aan een nieuwe woning.

Redenen om te verhuizen

Gedragsindex hervat lichte stijging

De gedragsindex stijgt ook in februari licht en past daarmee binnen de trend die sinds augustus zichtbaar is, op de seizoensgebonden dip in december na. Consumenten blijven zeer actief op funda woningen zoeken en bekijken, en nemen veel contact op met makelaars.

Iets minder zoekopdrachten en kleiner aanbod

Het totaal aantal zoekopdrachten ligt 8% lager dan in januari. Het aanbod in februari (totaal aantal objecten) was 3% kleiner dan in januari.

Meer contact met makelaar

Het aantal reacties op beschikbare objecten neemt deze maand met 10% toe. Het aantal consumenten dat reageert op beschikbare objecten is sinds januari gelijk gebleven.

Meer concurrentie per woning

De concurrentie per beschikbare woning is in februari met 13% toegenomen ten opzichte van januari, omdat het aantal beschikbare woningen op het platform minder is geworden. Hierdoor reageren er meer kopers op dezelfde woning.

Trek uit de steden zet zich voort, met name onder doorstromers

Woningzoekers hebben in toenemende mate de voorkeur voor dorpen. Van de respondenten die naar een andere woonplaats willen verhuizen, wil de meerderheid naar een dorp. Dit geldt zowel voor mensen die nu in een dorp wonen als voor mensen die nu in een grote of kleine stad wonen. Verhuizen naar een grote stad is het minst populair.

Met name doorstromers verhuizen liever naar een dorp dan naar een stad. Starters prefereren een kleine stad (40%). Beide groepen voelen er het minst voor om naar een grote stad te verhuizen.

Verhuizen naar stad of dorp - starters en doorstomersKopers naar dorpen voor buitenruimte, sfeer en rust  

Kopers zoeken vooral naar een woning in een dorpen omdat zij meer buitenruimte willen of de sfeer van een dorp prettig vinden. Ook de drukte van de stad is een belangrijke beweegreden, gevolgd door kosten. 

Waarom naar een dorp verhuizen

Sterke toename zoekgedrag buiten grote steden en de Randstad

Dorpen zijn dus populair in 2021, maar in 2020 zag funda al een enorme toename in activiteit buiten de grote steden en Randstad vergeleken met een jaar ervoor. Dit betekent dat er aanzienlijk meer zoekopdrachten (‘bereik’), bekeken woningen (‘interesse’) en contactmomenten met de makelaar (‘contact’) waren. Het gemiddeld aantal contactaanvragen per woning per week verdubbelde in de buitenstedelijke gebieden zelfs bijna ten opzichte van 2019. Het gaat hier om activiteit per woning per week, gemeten over de tweede helft van 2020 en afgezet tegen de tweede helft van 2019.

De aanname dat de interesse per beschikbare woning in 2019 in de steden al zo hoog was dat er geen ruimte was voor groei, lijkt niet gegrond. In Amsterdam had men per woning in 2019 bijvoorbeeld een net iets lager bereik dan het landelijk gemiddelde en dit is in 2020 met 40% toegenomen. In Friesland, waar het bereik in 2019 iets boven het landelijk gemiddelde lag is dit in 2020 met 110% toegenomen.

Toename zoekgedrag 2019 -2020 (gemiddelde per object per week)

* De tien grootste steden van Nederland zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda en Nijmegen.
** Wanneer zich in een provincie een Top 10-stad bevindt, is deze niet meegerekend in het gemiddelde van die provincie.

Grootste toename in Groningen en Friesland

De grootste toename in zoekopdrachten was in Groningen (+125%), Friesland (+110%), en Zeeland (+107%). In deze gebieden was in 2020 het gemiddelde wekelijkse bereik per woning minstens verdubbeld vergeleken met 2019. Beschikbare woningen bereikten dus ruim twee keer zoveel woningzoekers. In dezelfde provincies was er ook de grootste toename in bekeken woningen: Groningen (+108%), Friesland (+88%) en Zeeland (samen met Drenthe +82%). Dat de concurrentie in vooral Groningen en Friesland hoog opliep, blijkt uit het feit dat in deze provincies ook de grootste toename was in contactopnames met de makelaar: Groningen (+167%) en Friesland (+141%). Ook in Flevoland waren aanzienlijk meer contactaanvragen dan in 2019 (+133%).

Kleinste toename in grote steden en randstedelijke provincies

Niet alle provincies laten hetzelfde beeld zien. Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland bleven als randstedelijke provincies achter voor zowel bereik, interesse als contact. Ook als de grote steden in die provincies buiten beschouwing worden gelaten. De kleinste toename vond plaats in de grote steden. Vooral Amsterdam wijkt af met slechts 40% toename in bereik en 18% in contactaanvragen. Ook in Den Haag (+54%) nam het bereik niet zo hard toe als in de rest van Nederland. Grote uitzondering is de stad Almere waar contactaanvragen ten opzichte van 2019 met 100% toenamen.

Toename zoekgedrag provincies

Toename zoekgedrag steden

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl