Funda Index

maart 2021

Het koopvertrouwen wordt met de maand kleiner en is in maart flink gedaald. Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers. Ook het vertrouwen dat de markt over een halfjaar beter is, ligt in maart met 13% op het laagste punt sinds de eerste funda Index-meting in juni 2020. Het lage koopvertrouwen gaat gepaard met een structureel groot gat tussen vraag en aanbod. Een lichte stijging in de verkoopintentie in maart heeft dat beeld niet veranderd. Voor veel consumenten was de krapte op de woningmarkt dan ook een belangrijk verkiezingsthema. Consumenten zien zelf de bouw van meer starterswoningen als dé oplossing. Na de verkiezingsuitslag heeft de meerderheid echter weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda. Deze indicaties komen voort uit de cijfers van de funda Index van maart, die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

Verkoopvertrouwen neemt licht toe, koopvertrouwen neemt verder af

Zowel verkoopvertrouwen als koopvertrouwen laten een stabiel beeld zien sinds juli vorig jaar, waarbij verkoopvertrouwen licht stijgt en koopvertrouwen licht daalt. Binnen die trend ligt het verkoopvertrouwen nu op het hoogste punt sinds de eerste meting en het koopvertrouwen op het laagste punt.

Koopvertrouwen blijft dalen

In februari leek het koopvertrouwen een dieptepunt te hebben bereikt, maar in maart zet de daling van het koopvertrouwen verder door met 8%. Slechts 10% denkt dat de markt nu gunstig is voor koop.

Redenen slecht moment om te kopen

Verkoopvertrouwen blijft stijgen

In maart vond 92% van de consumenten de markt gunstig voor verkoop. Ook hier zet de trend door die het afgelopen jaar zichtbaar werd, waarbij het verkoopvertrouwen blijft stijgen. 

Redenen goed moment om te verkopen

Vertrouwen over zes maanden

Het vertrouwen dat de markt over zes maanden gunstiger is voor kopers neemt af. Waar in september 2020 nog een derde van de respondenten dacht dat de markt in maart 2021 gunstiger zou zijn, kijken consumenten in maart met een stuk minder vertrouwen naar de toekomst.  

Inmiddels denkt men niet meer dat de krapte op de woningmarkt binnen een halfjaar opgelost zal zijn. 12% van de respondenten verwacht dat september 2021 een gunstig moment zal zijn om te kopen. 

Verkoopintentie stijgt voor het eerst sinds maanden, koopintentie daalt licht

De verkoopintentie neemt in maart toe en de koopintentie daalt licht. Tussen beide blijft echter een groot gat bestaan, wat betekent dat er nog steeds aanzienlijk meer kopers op de markt komen dan verkopers.

Koopintentie stabiel

De koopintentie neemt in maart weer licht af, maar blijft hoog. In maart geeft 49% van de consumenten aan dat zij van plan zijn om een woning te kopen.

Verkoopintentie neemt toe

Voor het eerst sinds oktober neemt de verkoopintentie toe. Mogelijke verklaring kan zijn dat consumenten de voortdurende prijsstijging niet verder willen afwachten.

Doorstroomprobleem naar nieuwe woning

Woningbezitters zonder verkoopintentie geven aan dat zij op dit moment geen behoefte hebben om te verhuizen, omdat zij recent hebben gekocht of verkocht, of dat zij tevreden zijn met hun huidige woning. Een deel vindt echter de huidige markt ongunstig of onhaalbaar voor koop. 16% wil wel verkopen mits zij een nieuwe woning kunnen kopen, waardoor een doorstroomprobleem ontstaat.

Redenen om te verhuizen

Gedragsindex hervat stijging

De gedragsindex stijgt ook in maart en past daarmee binnen de trend die sinds augustus zichtbaar is, op de seizoensgebonden dip in december na. Consumenten blijven zeer actief woningen zoeken en bekijken op funda en nemen veel contact op met makelaars. 

Koopgedrag

Iets minder zoekopdrachten en kleiner aanbod

Het totaalaantal zoekopdrachten ligt in maart 13% hoger dan in februari. Het aanbod in maart (totaal aantal objecten) was 5% kleiner dan in februari. 

Het aantal reacties op beschikbare woningen nam in maart met 6% toe, de concurrentie per beschikbare woning bleef gelijk. Het aantal contactmomenten per dag ligt lager dan in februari, doordat maart een langere maand is. 

  Vertrouwen in woonoplossingen overheid na verkiezingen laag  

  Uit aanvullend onderzoek op de funda Index van maart blijkt dat 83% van de kopers de woningmarkt als problematisch ervaart. 

  Het percentage van kopers dat de woningmarkt als problematisch ervaart, is hoger onder starters dan onder doorstromers. Onder starters is dit zelfs 94%. 

  Starters versus doorstromers

  Verdieping in partijprogramma's

  Voor veel consumenten telden de oplossingen van politieke partijen voor de krappe woningmarkt zwaar mee tijdens de verkiezingen. Met name consumenten die de woningmarkt als problematisch ervaren, verdiepten zich vaker in de oplossingen van de verschillende partijen en lieten dit meewegen in hun stem. 

  Verhuizen naar stad of dorp - starters en doorstomers  Oplossingen krapte woningmarkt volgens consumenten 

  Zowel starters als doorstromers zien de bouw van meer starterswoningen als dé oplossing voor het woningtekort (72%). Maar ook het weren van beleggers op de woningmarkt wordt vaak genoemd als oplossing. 

  Oplossingen woningmarkt volgens consument

  Verdieping in partijprogramma leidt tot andere oplossingen 

  Daarnaast zijn er verschillen tussen consumenten die zich wel verdiept hebben in de verkiezingsprogramma’s en zij die dit niet hebben gedaan, alsmede tussen respondenten die de woningmarkt wel en niet als probleem zien. 

  Respondenten die zich hebben verdiept in de verschillende oplossingen zoals aangedragen in verkiezingsprogramma’s, zijn bijvoorbeeld meer geneigd om bouwen op landbouwgrond als geschikte oplossing te zien. Ook sociale huur wordt belangrijker gevonden naarmate mensen zich meer verdiept hebben in de verkiezingsprogramma’s. Ook vinden mensen die zich minder verdiept hebben twee keer zo vaak dat de overheid zich niet moet bemoeien met het oplossen van de krappe woningmarkt. 

  Respondenten die de woningmarkt niet als een probleem ervaren vinden drie keer zo vaak dat de overheid zich niet met de woningmarkt moet bemoeien, vergeleken met respondenten die de woningmarkt wel als probleem ervaren. 

  Reeds getroffen maatregelen  

  Maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de overheid worden matig enthousiast of zelfs negatief beoordeeld. Een grote meerderheid van de starters geeft aan dat zij denken dat afschaffing van de overdrachtsbelasting alleen maar voor prijsopdrijving zorgt. Ook ervaart men de regels voor starters als oneerlijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de leeftijdsgrens. 

  Vertrouwen naar aanleiding van verkiezingsuitslag 

  Na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen geeft de meerderheid van de consumenten aan dat zij weinig vertrouwen hebben dat de woonagenda op een prominente plaats komt op de politieke agenda.  

  Vertrouwen regeerperiode

  Contact

  Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

  Media: pers@funda.nl
  Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl