• Verkocht onder voorbehoud

Barcelonaplein 39 1019 LX Amsterdam Oostelijk Havengebied

Uitgelichte kenmerken

  • 70 m² wonen
  • 2 slaapkamers
Blikvanger Bovenste etage, lift, terras (Z), aan twee zijden mooi uitzicht.

Omschrijving

English text below *** BOVENSTE ETAGE MET TERRAS! *** GEWELDIG LICHT 3-KAMER APPARTEMENT VAN 70 M² (DIT IS EXCLUSIEF CIRCA 21 M² AAN VLIERING MET VELUX DAKRAAM EN O.A. GESCHIKT ALS SLAAPZOLDER/WERKPLEK/ATELIER).
BEELDSCHOON GELEGEN OP HET GEWILDE EN WATERRIJKE KNSM-EILAND OMRINGD DOOR WATER VAN HET IJ EN DE ERTSHAVEN MET UITZICHTEN WAAR U NOOIT OP UITGEKEKEN RAAKT.

HIGHLIGHTS:
-Vrij en mooi uitzicht aan beide zijden met doorkijken naar het water.
-Bovenste etage dus geen bovenburen!
-Een heerlijk zonnig terras op het zuiden. Hier is het genieten van sfeervolle zonsondergangen.
-Appartement is bereikbaar met lift, op de 4e etage is de entree met trap naar de woonverdieping op de 5e etage en van daar een vaste trap naar de vliering/slaapzolder op de 6e etage.
-Unieke extra ruimte! Het appartement is circa 70 m² conform NEN/meetinstructies. Maar er is nog een verrassing van circa 21 m² welke niet is meegeteld in dit woonoppervlak; een prachtige grote vliering met vaste trap welke nu in gebruik is als logeerkamer en bergruimte maar ook gebruikt kan worden als werkruimte of atelierruimte. Er is hier geen stahoogte (ca. 1,65 meter hoog in de nok) dus vandaar dat dit niet meetelt in woonoppervlak maar het biedt wel een zee aan ruimte en mogelijkheden; bijvoorbeeld als slaapzolder met velux dakraam!
-Tevens is er de mogelijkheid tot het maken van een extra slaapkamer op de 5e verdieping naast de huidige slaapkamer, zie alternatieve plattegrond.
-Royale slaapkamer.
-Badkamer met toilet.
-De open keuken heeft een riante berging met cv en wasmachine.
-Mooie eikenhouten vloer.
-Veel licht.
-Voor stadse begrippen is het hier zeer rustig wonen.
-Zwemsteiger vrijwel voor de deur dus zonnen en zwemmen voor je eigen huis voor het echte vakantiegevoel!

OVERIGE HIGHLIGHTS:
-Bouwjaar 1993, energielabel B. Dus goed geïsoleerd en energiezuinig.
-Nog een eigen aparte berging van maar liefst bijna 5 m² onderin het gebouw.
-Nieuwe c.v.ketel geplaatst in 2021, type Remeha Tzerra.
-Erfpacht is reeds eeuwigdurend vastgelegd onder de gunstige voorwaarden! Erfpacht is afgekocht tot 01-12-2042. Dus tot die tijd geen jaarlijkse erfpachtbetalingen, hierna gaat de eeuwigdurende jaarlijkse canon in. Deze bedraagt (geïndexeerd) € 678,38 per jaar. Eeuwigdurend afkopen behoort ook nog tot de mogelijkheden. Zie ook de AB2016 Gemeente Amsterdam.
-Maakt onderdeel uit van een zeer actieve VVE professioneel beheerd door VvE beheer Amsterdam.
-De VVE heeft een Meerjarenonderhoudsplan.
-De maandelijkse bijdrage aan de eigen VVE: € 134,66.
-De VVE heeft dit jaar besloten om in de nabije toekomst met alle woningen over te stappen naar stadsverwarming en los te koppelen van het gas.
-Voorzien van video-intercom.
-Huismeester aanwezig.

OVER BARCELONAPLEIN:
Architect van het Barcelonaplein is Bruno Albert. Bouwjaar rond 1993.
De opzet van de hoge pijlers op de begane grond, een middenzone met kleine holronde balkons en een afsluitende toplaag is klassiek te noemen en geeft het gebouw internationale, wellicht Italiaanse allure.
Passend in de ritmiek van de gevel is het kunstwerk/hekwerk met bloemen, neuzen en monden van de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir.
Het gebouw trekt dan ook architectuurliefhebbers vanuit de gehele wereld!

LOCATIE & BEREIKBAARHEID
De combinatie van bijzondere architectuur, wonen aan het water, de zwemsteigers en de terrasjes in de buurt maken wonen op het eiland zeer aangenaam
KNSM-eiland staat bekend als voor stadse begrippen zeer rustig en gemoedelijk, omringd door het IJ. Een eiland midden in de stad waar je heerlijk kan genieten van prachtige vergezichten over het water en de scheepvaart! Het historische industriële karakter van wat ooit de belangrijkste aanvoerhaven van Amsterdam was is hier volledig bewaard gebleven. Vandaag de dag wordt het eiland met merendeel koopwoningen nog steeds gebruikt voor het aanmeren van schepen van zowel pleziervaartuigen, woonschepen als vrachtschepen.

Het KNSM-eiland heeft een ideale ligging. De binnenstad van Amsterdam is dichtbij.
Met de fiets bent u in binnen 10 in hartje Centrum. Er zijn goede openbaar vervoer verbindingen. Op loopafstand van de bus 65, 43 en halte van tramlijn 7 (direct verbinding met binnenstad!). Op loopafstand van winkelcentrum Brazilië met een Albert Heijn, Jumbo, Pet’s Place, Etos, Slagerij, Visboer, Pearle, Kruidvat en Gall & Gall. En de verse bakker om de hoek! In de nabije omgeving zijn er vele leuke restaurants en café met heerlijke terrassen aan het water. Via de nabijgelegen pont (500m) is er een pontverbinding met de noordelijke IJ-oevers met o.a. diverse horeca en een bioscoop. Op de KNSM-Laan zijn er vele mooie (interieur)winkels, waaronder “Sissy Boy”, Pols Potten en galeries. Elke woensdag is er in het Oostelijk Havengebied biologische markt. Tevens zijn er in de nabije omgeving diverse scholen, kinderdagverblijven, sportfaciliteiten en voor de waterliefhebbers onder ons is er vlakbij een jachthaven en een zeilschool. Met de auto bent u binnen enkele minuten via de IJ- of de Piet Heintunnel op de Ring A-10. Parkeren kunt u vrijwel altijd direct voor de deur, bovendien zijn er parkeerplekken te huur via Stadsgenoot in de parkeergarage onder het complex en ook kunt u een bootje aanleggen aan de steiger.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

NEN CLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

===== ENGLISH TRANSLATION ======

*** TOP FLOOR WITH TERRACE! *** AMAZING BRIGHT 3-ROOM APARTMENT OF 70 M² (THIS DOES NOT INCLUDE APPROXIMATELY 21 M² OF LOFT WITH VELUX SKYLIGHT AND SUITABLE AS A SLEEPING LOFT/WORKPLACE/ATELIER).
BEAUTIFULLY LOCATED ON THE SOUGHT-AFTER AND WATER-RICH KNSM ISLAND SURROUNDED BY WATER FROM THE IJ AND THE ORE PORT WITH VIEWS YOU WILL NEVER TIRE OF.

HIGHLIGHTS:
-Free and beautiful views on both sides with views to the water.
-Upper floor so no upstairs neighbours!
-A lovely sunny south-facing terrace. Here you can enjoy atmospheric sunsets.
-Apartment is accessible by lift, on the 4th floor is the entrance with stairs to living floor on the 5th floor and fixed stairs to the attic/sleeping loft.
-Unique extra space! The flat is approximately 70 m² according to NEN/measurement instructions. But there is another surprise of about 21 m² which is not counted in this living space; a beautiful large loft with fixed staircase which is now used as a guest room and storage space but can also be used as a workspace or studio space. There is no headroom here (approx. 1.65 metres high in the ridge) so that is why this does not count as living space but it does offer a lot of space and possibilities; for example, a sleeping loft with velux skylight!
-There is also the possibility of making an extra bedroom on the 5th floor next to the current bedroom, see alternative floor plan.
-Royal bedroom.
-Bathroom with toilet.
-The open kitchen has a spacious storage room with central heating and washing machine.
-Beautiful oak flooring.
-Lots of light.
-For city standards, it is very quiet living here.
-Swimming jetty practically in front of the door so sunbathing and swimming in front of your own home for the real holiday feeling!

OTHER HIGHLIGHTS:
-Construction year 1993, energy label B. So well insulated and energy efficient.
-Have your own separate storage room of no less than almost 5 m² at the bottom of the building.
-New central heating boiler installed in 2021, type Remeha Tzerra.
-Eprofpacht is already fixed in perpetuity under favourable conditions! Ground lease has been bought off until 01-12-2042. So until that time no annual ground rent payments, hereafter the perpetual annual canon starts. This amounts (indexed) to € 678.38 per year. Perpetual redemption is also still a possibility. See also AB2016 Municipality of Amsterdam.
-Is part of a very active VVE professionally managed by VvE beheer Amsterdam.
The unit has a multi-year maintenance plan.
-The monthly contribution to the own VVE: € 134,66.
-The VVE decided this year to switch to city heating and disconnect from gas with all homes in the near future.
-Equipped with video intercom.
-Housekeeper present.

ABOUT BARCELONA SQUARE:
Architect of Barcelona Square is Bruno Albert. Built around 1993.
The layout of the high pillars on the ground floor, a middle zone with small concave balconies and a closing top layer can be called classical and gives the building international, perhaps Italian, allure.
Fitting into the rhythm of the facade is the artwork/fence with flowers, noses and mouths by Belgian artist Narcisse Tordoir.
The building therefore attracts architecture lovers from all over the world!

LOCATION & ACCESSIBILITY
The combination of special architecture, waterfront living, swimming jetties and nearby terraces make living on the island very pleasant
By city standards, KNSM Island is known as very quiet and peaceful, surrounded by the IJ River. An island in the middle of the city where you can enjoy beautiful views of the water and shipping! The historic industrial character of what was once Amsterdam's main supply port has been fully preserved here. Today, the island with mostly owner-occupied houses is still used for mooring ships of both pleasure boats, houseboats and cargo ships.

The KNSM island has an ideal location. Amsterdam city centre is close by.
You can cycle to the heart of the city centre within 10 to 15 minutes. There are good public transport connections. Within walking distance of bus 65, 43 and tram 7 stop (direct connection with city centre!). Within walking distance of shopping centre Brazil with an Albert Heijn, Jumbo, Pet's Place, Etos, Butcher, Fishmonger, Pearle, Kruidvat and Gall & Gall. and the fresh baker around the corner! In the vicinity, there are many nice restaurants and café with lovely waterfront terraces. Via the nearby ferry (500m), there is a ferry connection to the northern IJ banks, including various catering establishments and a cinema. On Knsm-Laan there are many beautiful (interior) shops, including "Sissy Boy", Pols Potten and galleries and every Wednesday there is an organic market in the Eastern Docklands area. There are also several schools, day-care centres, sports facilities and for the water lovers among us, a marina, sailing school is nearby. By car, you can reach the A-10 ring road within minutes via the IJ or Piet Hein tunnel. Parking is almost always right outside the door, and there are also parking spaces for rent via Stadsgenoot in the parking garage under the complex, and you can also moor a boat at the jetty.

DISCLAIMER
We have compiled this information with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters of interest. With regard to this property, the estate agent is advisor to the seller. We advise you to engage an expert (NVM) estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying agent in good time and to research these independently (or have them researched). If you do not engage an expert representative, by law you should consider yourself expert enough to be able to oversee all relevant matters. The NVM conditions apply.

NEN CLAUSULE
The usable area has been calculated in accordance with the industry standard NEN 2580. The surface area may therefore deviate from comparable properties and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The Buyer declares to be sufficiently informed about the aforementioned standard. The seller and his estate agent will do their utmost to calculate the correct surface area and contents based on their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with measurements. In the unlikely event that the measurements are not (entirely) in accordance with the standards, this will be accepted by the Buyer. The Buyer has been given sufficient opportunity to check the measurements himself or have them checked. Differences in the stated dimensions and size do not entitle either party to any right, including adjustment of the purchase price. Seller and his estate agent accept no liability in this respect.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 465.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 6.643
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg
Bijdrage VvE
€ 134,66 per maand

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning (appartement)
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1993
Soort dak
Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
70 m²
Overige inpandige ruimte
6 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
5 m²
Externe bergruimte
5 m²
Inhoud
288 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Ligbad en toilet
Aantal woonlagen
1 woonlaag
Gelegen op
5e woonlaag
Voorzieningen
Lift en mechanische ventilatie

Energie

Energielabel
B Wat betekent dit?
Isolatie
Dubbel glas en volledig geïsoleerd
Verwarming
Cv-ketel
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Remeha Tzerra (gas gestookt combiketel uit 2021, eigendom)

Kadastrale gegevens

AMSTERDAM A 8015
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht (einddatum erfpacht: 30-11-2042)
Lasten
Afgekocht tot 30-11-2042

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, aan vaarwater, aan water, in woonwijk en vrij uitzicht
Balkon/dakterras
Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging
Box
Voorzieningen
Elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren

VvE checklist

Inschrijving KvK
Ja
Jaarlijkse vergadering
Ja
Periodieke bijdrage
Ja (€ 134,66 per maand)
Reservefonds aanwezig
Ja
Onderhoudsplan
Ja
Opstalverzekering
Ja

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Barcelonaplein 39

€ 465.000 k.k.