• Verkocht

Hoefpad 4288 JJ Uitwijk Uitwijk

€ 275.000 v.o.n.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 augustus 2021
Verkoopdatum
6 januari 2022
Looptijd
4 maanden

Omschrijving

2 Bouwkavels aan de Alm aan de rand van de kern Uitwijk met een oppervlakte van ca. 996 m² en 839 m².

Situering
Aan de rand van de kern Uitwijk zijn deze twee bouwkavels gesitueerd. Uitwijk wordt ontsloten via de Almweg (N322) die aansluiting geeft op de snelweg
(A27). In het nabijgelegen Almkerk zijn alle van belang zijnde voorzieningen aanwezig.

Bouwkavels
De twee bouwkavels zijn vrije sector kavels voor de bouw van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen. De woningen zijn, binnen de kaders van de bouwregels, naar eigen wens vrij te ontwikkelingen.

Maatvoering:
Bouwkavel 1:
• Maximum bouwhoogte: 9 meter
• Maximum goothoogte: 3 meter

Bouwkavel 2:
• Maximum bouwhoogte: 10 meter
• Maximum goothoogte: 3,5 meter

De kavels worden aangeboden in variërende oppervlakten:

Bouwkavel 1: 998 m²
Bouwkavel 2: 846 m²

Bestemmingsplan
Conform het voorontwerp bestemmingsplan ‘WAAU-2017: Hoefpad 9 Uitwijk 2018’, datum 15 mei 2019, van de gemeente Woudrichem zijn er ruime bouwmogelijkheden op de aangeboden bouwkavels. De kavels hebben de bestemming ‘Wonen-1’.

Bestemming
Op de gronden met de bestemming 'Enkelbestemming Wonen' mogen hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde, worden gebouwd met in achtneming van de onderstaande regels:

Artikel 3 Wonen - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. aan huis gebonden activiteiten, indien deze in de lijst van 'Rechtstreeks toegestane aan huis gebonden activiteiten' is opgenomen in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in lid 3.4.1.

met de daarbij behorende:

c. tuinen en erven;
d. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
e. waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden;
f. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Op of in deze gronden mogen worden gebouwd:
a. hoofdgebouwen;
b. bijgebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met inachtneming van de volgende regels:

3.2.2 Hoofdgebouwen

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwvlak mag maximaal 1 woning worden gebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden opgericht;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;
e. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximum goothoogte (m)’, ‘maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; f. indien de bestaande goothoogte en bouwhoogte van het hoofdgebouw afwijkt van het bepaalde onder e, dan gelden de bestaande maten als maximum.

3.2.3 Bijgebouwen

a. de bijgebouwen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan;
b. de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen;
e. buiten het bouwvlak bedraagt het maximum bebouwingspercentage 60% van het gehele bouwperceel, met een maximum van 100 m2 per hoofdgebouw;
f. de afstand van bijgebouwen tot aan de voorgevellijn bedraagt minimaal 1 meter.

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte 20 m² per bouwperceel bedraagt en de overkapping niet voor de voorgevellijn is toegestaan;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten maximaal 6 m mag bedragen, met dien verstande dat er maximaal één per woning is toegestaan; de bouwhoogte van overige bouwwerken mogen niet meer dan 2,5 m bedragen.

3.3 Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Aangebouwde bijgebouwen Het bevoegd gezag is bevoegd door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 3.2.3 sub b voor een hoger aangebouwd bijgebouw, mits:

a. het een bijgebouw betreft dat is aangebouwd aan het hoofdgebouw;
b. het bijgebouw ten minste 3 m lager is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
- 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
- 2. de parkeersituatie;
- 3. de verkeersveiligheid;
- 4. de milieusituatie;
- 5. de woonsituatie; en
- 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.2 Erfafscheidingen

Het bevoegd gezag is bevoegd door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 3.2.4 sub a voor een hogere erfafscheiding voor de voorgevellijn, mits:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 2 m;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
- 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
- 2. de parkeersituatie;
- 3. de verkeersveiligheid;
- 4. de milieusituatie;
- 5. de woonsituatie; en
- 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Aan huis gebonden activiteiten
Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor aan huis gebonden activiteiten is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. de activiteit mag geen onevenredige verkeersaantrekkende werking veroorzaken;
b. de extra parkeerbehoefte moet zoveel mogelijk op eigen terrein worden opgelost;
c. de bewoner oefent de activiteit zelf uit;
d. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met bijgebouwen met een absoluut maximum van 50 m² wordt gebruikt ten behoeve van de aan huis gebonden activiteit(en);
e. de activiteit is opgenomen op de lijst van 'Rechtstreeks toegestane aan huis gebonden activiteiten', opgenomen in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1.

3.4.2 Strijdig gebruik
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. permanente of tijdelijke bewoning, in vrijstaande bijgebouwen;
b. het gebruiken van (vrijstaande) bijbehorende bijgebouwen bij woningen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
c. het gebruik van een woning en/of bijbehorende bijgebouwen bij woningen voor de uitoefening van detailhandel of horecagelegenheid;
d. het gebruik van een bed & breakfast voor overnachting van seizoenarbeiders.

3.4.3 Voorwaardelijke verplichting

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid zoals bepaald onder 7.4.1;
b. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden worden verstoord zoals bepaald onder 5.2.1;
c. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen, wordt slechts verleend indien het agrarisch bedrijf is verplaatst en de te saneren opstallen, zoals weergegeven in Bijlage 3 van deze regels, zijn gesloopt.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 onder b ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten in een woning en/of bijbehorende bijgebouwen, mits:

a. het betreft bedrijven:
- 1. die niet milieuvergunningplichtig zijn;
- 2. die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie 1, danwel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
b. het niet betreft publieksgerichte dienstverlening;
c. het geen horeca betreft;
d. eventuele detailhandel uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit van het ter plaatse gevestigde bedrijf plaatsvindt;
e. de totale vloeroppervlakte ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteit niet meer dan 50 m2 bedraagt, in de woning en/of bijbehorende bijgebouwen in ieder geval niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte;
f. in de voortuin geen buitenopslag ten behoeve van het bedrijf plaatsvindt;
g. in de omgeving van het betreffende bedrijf geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
- 1. het parkeren ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden;
- 2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond het bedrijf mogen plaatsvinden;
h. het geen detailhandel betreft, tenzij het een webwinkel betreft voor zover bedoeld in 1.1.44.

3.5.2 Bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve een bed & breakfast in een woning, mits:

a. een maximum van 2 slaapkamers met een totaal van maximaal 5 personen voor bed & breakfast wordt ingezet;
b. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met bijgebouwen met een absoluut maximum van 50 m² wordt gebruikt ten behoeve van de aan huis gebonden activiteit(en);
c. bij de oppervlakte voor een bed & breakfast tellen de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik (zoals een gedeelde douche) niet mee;
d. de maximaal aansluitende verblijfsduur voor gasten bedraagt 14 dagen;
e. de activiteit mag geen onevenredige verkeersaantrekkende werking veroorzaken;
f. de extra parkeerbehoefte moet zoveel mogelijk op eigen terrein worden opgelost;
g. de bewoner oefent de activiteit zelf uit.

Voor nadere informatie over de bestemming en de bouwregels kunt u contact opnemen met de makelaar.

Bijzonderheden
- Unieke kans om uw eigen droomhuis te bouwen;
- U hoeft alleen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aan te vragen;
- Gelegen aan de rand van de kern Uitwijk;
- Ruime bouwmogelijkheden voor een woning met bijhorende bouwwerken;
- Goede ontsluitingsmogelijkheden naar de snelweg;
- Enkelbestemming ‘Wonen’;

Vraagprijs:
Bouwkavel 1: circa 996 m², vraagprijs € 325.000,- v.o.n.
Bouwkavel 2: circa 839 m², vraagprijs € 275.000,- v.o.n.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 275.000 vrij op naam
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
839 m²

Kadastrale gegevens

WOUDRICHEM G 339
Kadastrale kaart
Oppervlakte
839 m² (deelperceel)
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, buiten bebouwde kom, open ligging en vrij uitzicht

Betrokken makelaar

VBO verkoopmakelaar

Staal Makelaars

Bel 0162-570471

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.