Investor Relations

Informatie en updates voor aandeelhouders en certificaathouders van Funda B.V.

Organisatie

Verkort jaarverslag 2023

Deze publicatie betreft beperkte informatie welke is ontleend uit de volledige publicatie jaarrekening van Funda B.V. De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening over 2023 nog niet vastgesteld. Deze vergadering zal plaatsvinden op 15 mei 2024. Funda B.V. is voornemens de publicatie van de jaarrekening na vaststelling binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen te deponeren bij het handelsregister.

Certificatensysteem

Funda B.V. heeft een deel van het aandelenkapitaal gecertificeerd. Stichting Administratiekantoor Funda is houder van aandelen B waarvoor niet-royeerbare certificaten zijn uitgegeven aan certificaathouders. Deze certificaten zijn uitsluitend beschikbaar voor een beperkte groep (rechts)personen. Certificaten kunnen uitsluitend worden verkocht en gekocht via het funda Certificatensysteem.

Veelgestelde vragen

De directie van Funda Real Estate B.V. verstrekt tweemaal per jaar financiële informatie aan de certificaathouders. De halfjaarcijfers zijn binnen één maand na afloop van een half jaar beschikbaar. De jaarcijfers worden twee weken voor de vergadering van certificaathouders beschikbaar gesteld. Alle beschikbare financiële informatie vindt u onder het tabblad "financiële gegevens".

De omzet van Funda B.V. kunt u lezen in de (half-) jaarverslagen. Deze zijn beschikbaar bij "financiële gegevens".

Meestal vindt er jaarlijks één vergadering van certificaathouders plaats in het begin van het jaar. Informatie hierover wordt op deze website gepubliceerd maar ook per e-mail of post naar alle certificaathouders gezonden.

U kunt hiervoor gebruik maken van het funda certificatensysteem. Deze website is specifiek voor certificaathouders en alleen toegankelijk indien u over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen via het e-mailadres stichting@funda.nl. De nieuwe administratievoorwaarden 2024 alsmede de handleiding van het certificatensysteem kunt u vinden bij "Aandeelhouders".

Ja, een houder van certificaten is gerechtigd tot dividend. Indien dividend wordt uitgekeerd, dan wordt daarop eerst 15% dividendbelasting ingehouden.

Het stichtingsbestuur kan geen uitspraken doen over de ontwikkeling van de waarde van certificaten van Funda Real Estate B.V. in de toekomst.

De Stichting Administratiekantoor Funda publiceert eenmaal per jaar, in het eerste kwartaal, de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten over het voorgaande jaar.

Een certificaat is een aandeel zonder stemrecht. De Stichting is eigenaar van de aandelen B en heeft derhalve het stemrecht op de aandelen. Het economisch recht van deze aandelen heeft de Stichting doorgegeven aan de certificaathouders.

Funda streeft naar het bereiken en behouden van een open ondernemersklimaat en hoge bedrijfsethiek. De Klokkenluidersregeling moedigt werknemers van funda en externen aan om bekende of vermoede misstanden en ernstige misstanden te melden en zo te zorgen voor een passend onderzoeksproces, zonder risico op vervolging, discriminatie of benadeling.

Contact

Aandeel- en certificaathouders kunnen voor vragen contact opnemen met Stichting Administratiekantoor funda.