Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Funda B.V.


Vrijdag 26 april 2024

Geachte,

Volgens opgave van de Stichting Administratiekantoor Funda (hierna: “STAK”) bent u certificaathouder van aandelen B in het aandelenkapitaal van Funda B.V. (hierna: “Funda”). Hierbij wordt u opgeroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Funda (hierna: “AvA”). U bent bevoegd om de AvA bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar u kunt geen stem uitbrengen.

Plaats, datum en tijdstip
De AvA wordt gehouden op woensdag 15 mei 2024 om 15:00 uur (ontvangst vanaf 14:30) in het NHow Hotel Amsterdam RAI, aan de Europaboulevard 2b (1078 RV) te Amsterdam. Parkeergelegenheid is aanwezig. Voor meer informatie over de locatie kunt u terecht op de website van het NHow Hotel Amsterdam RAI.

Legitimatie en volmacht
U wordt verzocht om u op 15 mei a.s. om 14:30 uur te melden bij de registratiebalie in verband met de vaststelling van uw identiteit en het bijhouden van de presentielijst. In dat kader wordt u vriendelijk verzocht om een geldig legitimatiebewijs naar de AvA mee te nemen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. In dat geval zal de gevolmachtigde de volmacht op verzoek moeten kunnen tonen. Indien u of de gevolmachtigde zich niet voldoende kan legitimeren of indien een gevolmachtigde de volmacht niet kan tonen, wordt toegang tot de AvA geweigerd.

BELANGRIJK: registratie
U bent verplicht om uw voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk op 12 mei a.s. te melden. U kunt zich hiertoe registreren via deze forms link of schriftelijk via het adres dat is aangegeven rechtsboven op deze brief.

Agenda en overige stukken
Als bijlage treft u de agenda aan voor de AvA. De jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens staan gepubliceerd op de investor relations pagina van funda Tevens liggen voornoemde stukken, alsmede de (concept) notulen van de AvA ‘23 en van de BAvA van januari ‘24, voor vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van Funda en kunt u daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

STAK certificaathoudersvergadering
U heeft mogelijk ook een uitnodiging ontvangen voor de vergadering van certificaathouders van de STAK. De vergadering van de STAK zal op bovengenoemde locatie plaatsvinden op woensdag 15 mei 2024 om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00), waarna aansluitend de AvA wordt gehouden.

De bevestiging van uw komst zien wij graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Joost Dop
Namens Funda B.V.