Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Funda B.V. op 19 mei 2020

woensdag 6 mei 2020

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda B.V. vindt plaats op dinsdag 19 mei 2020 om 15.30 uur.

Er zal een zeer beperkte bijeenkomst worden gehouden bij Funda, aan de Piet Heinkade 167 (1019 GM) te Amsterdam. Omdat fysieke aanwezigheid bij de AvA gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor alle aanwezigen en indruist tegen de richtlijnen van de overheid ter bestrijding van COVID-19, heeft Funda maatregelen genomen die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen bij de AvA te beschermen. Funda maakt het daarom mogelijk om de AvA online, via een Microsoft Teams videovergadering, bij te wonen. U dient gebruik te maken van deze mogelijkheid indien u aan de AvA wenst deel te nemen.

U bent verplicht om uw voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk op 16 mei 2020 te melden. U kunt zich hiertoe registreren via ava.fundaregistratie.nl.

Als u zich voor de AvA heeft geregistreerd, ontvangt u op uw e-mailadres op de dag van de AvA rond 15.00 een weblink naar de Microsoft Teams videovergadering. Via die link kunt u de AvA vanaf 15.30 live volgen via uw desktop, laptop, tablet of smartphone. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding. Ook dient u onbevoegde kennisname van de vergadering te voorkomen.

Omdat digitaal vergaderen meer structuur vraagt, geldt een aantal regels:

  • Microfoon: U dient tijdens de AvA uw microfoon uit te zetten (‘mute’). Indien de AvA wordt belemmerd door geluid, dan kan Funda’s moderator uw microfoon uitzetten. U kunt de microfoon te allen tijde zelf weer aan zetten (‘unmuten’) als u het woord voert.
  • Headset: Gebruik een hoofdtelefoon om galmen te voorkomen.
  • Vragen en opmerkingen: U wordt vriendelijk verzocht uw vragen zoveel als mogelijk voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken, door deze schriftelijk in te dienen via robin@funda.nl. Tijdens de vergadering worden er door de voorzitter specifieke momenten ingelast voor vragen en opmerkingen. Aan u het verzoek hier op te wachten alvorens u uw microfoon aan zet en het woord neemt. Voorafgaand aan uw vraag of opmerking vermeldt u duidelijk uw naam. Houd rekening met een eventuele geluidsvertraging. 

Volmacht
Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u tot uiterlijk 16 mei 2020 een kopie van de ondertekende volmacht sturen naar robin@funda.nl. Zorg ervoor dat de volmacht het e-mailadres van de gevolmachtigde vermeldt. Alsdan ontvangt de gevolmachtigde op het in de volmacht opgegeven e-mailadres op de dag van de AvA rond 15.00 een link naar de Microsoft Teams videovergadering.

Het formulier voor de volmacht kunt u hier downloaden.

Belangrijk: Aandeelhouders en certificaathouders zijn verplicht om hun voornemen om de AVA bij te wonen uiterlijk op 16 mei a.s. te melden. U kunt zich hiertoe online registreren via ava.fundaregistratie.nl.

Agenda en overige gegevens

Als bijlage treft u de agenda aan voor de AvA. De jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens staan gepubliceerd op de website www.funda.nl/ir. Tevens liggen voornoemde stukken, alsmede de notulen van de vorige AvA, voor vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van Funda en kunt u daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Voor meer informatie zie het verkort jaarverslag 2019. Voor alle oude jaarverslagen kunt u terecht bij Financiële gegevens.

Bijlage:

1. Agenda AvA 19 mei 2020