Privacyverklaring voor makelaars

Wie wij zijn

Funda staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Funda Real Estate B.V., onder nummer 34242436. Ons kantoor is gevestigd aan de Piet Heinkade 167 in Amsterdam. In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: funda.

Funda is er om u als makelaar te ondersteunen in uw werk. Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van u, dat hoort simpelweg bij ons werk. U verwacht van ons bijvoorbeeld dat we uw kantoorgegevens tonen op ons platform. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we u graag - in zo helder mogelijke taal - uit wat we doen, waarom en wat het voor u betekent.

Allereerst beloven we u dat:

We gebruiken in dit document enkele begrippen die we u van tevoren graag even verduidelijken:

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor u als makelaar. Bij funda gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van makelaars. We willen u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Hiervoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Voor zover u gebruik maakt van het funda-platform als bezoeker, geldt naast deze privacyverklaring de reguliere privacyverklaring voor bezoekers.

Welke persoonsgegevens verwerkt funda?

We verwerken van u de volgende gegevens:

Bovengenoemde gegevens zijn alleen van toepassing als het om persoonsgegevens gaat, en dus herleidbaar tot een natuurlijke persoon (daar hoort ook de eenmanszaak of v.o.f. bij).

Waarom verwerkt funda persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk voor ons om de persoonsgegevens die u aanlevert, te verwerken om onze diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons contact met u als klant van funda goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, statistisch onderzoek, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling (zie hieronder bij 'Hoe zit het met profiling?'). Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan is het verstrekken van die persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten. Optionele velden geven we als zodanig aan.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Doel Persoonsgegevens Grondslagen

Leveren van diensten en producten

A. Makelaarsgegevens

B. Bestelgegevens

D. Verkoopgegevens

E. Beoordelingen

Uitvoering Overeenkomst;

Wettelijke verplichting: voor zover het om financiële informatie gaat (facturen);

In rekening brengen van diensten en producten

A. Makelaarsgegevens

B. Bestelgegevens

D. Verkoopgegevens

1. Uitvoering overeenkomst

2. Gerechtvaardigd belang: Voor zover betaling achterwege blijft hebben wij een gerechtvaardigd belang om de kwestie uit handen te geven ter incasso van onze vordering.

Verbeteren diensten en producten

A. Makelaarsgegevens

B. Bestelgegevens

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Verkoopgegevens

F. Feedbackgegevens platform

G. Klantcontactgegevens

Gerechtvaardigd belang: we gebruiken de gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van onze gebruikers. Om de privacy-impact te beperken, gebruiken we waar mogelijk gegevens op geaggregeerd niveau. Als we hier derden voor inschakelen, maken we met hen goede afspraken om de privacy te borgen.

Veiligheid en betrouwbaarheid funda-platform

C. Automatisch gegenereerde gegevens

Gerechtvaardigd belang: we gebruiken de gegevens voor het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening en de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens die wij verwerken.

Klantcontact

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Verkoopgegevens

F. Feedbackgegevens platform

G. Klantcontactgegevens

1.Uitvoering overeenkomst

2.Gerechtvaardigd belang: We verwerken uw gegevens om u een goede service te verlenen. U hebt zelf in de hand welke gegevens u ons verstrekt.

Marktanalyses en statistisch onderzoek

A. Makelaarsgegevens

B. Bestelgegevens

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Verkoopgegevens

F. Feedbackgegevens platform

Gerechtvaardigd belang:

We gebruiken de gegevens om analyses en bedrijfsrapportages te maken, om zo goed zicht te houden op het functioneren van ons platform en ter optimalisering van onze bedrijfsvoering. De daaruit voortvloeiende inzichten delen we in sommige gevallen met marktpartijen, maar uitsluitend op geaggregeerd niveau.

Toesturen van relevante nieuwsbrieven en (telefonische) advisering op maat

A. Makelaarsgegevens

C. Automatisch gegenereerde gegevens

F. Feedbackgegevens platform

1. Toestemming

2. Gerechtvaardigd belang: het belang om makelaars met wie funda een bestaande klantrelatie heeft op de hoogte te houden van onze producten en diensten, gebaseerd op de individuele klantbehoefte. Daarnaast bieden we een opt-out, waardoor de privacy-impact nihil is.

Gerichte advertenties en gepersonaliseerde content tonen

C. Automatisch gegenereerde gegevens

Toestemming

Identificatie om uitvoering te kunnen geven aan verzoeken van betrokkenen

H. Identificatiegegevens

Wettelijke verplichting

Hoe komt funda aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover funda beschikt is door uzelf of een van uw collega's aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn medewerkersgegevens die u aan de kantoorinformatie toevoegt, informatie over uzelf of uw collega's die u verstrekt aan onze accountmanagers of feedback die u zelf aan funda verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête.

Daarnaast ontvangt funda via TIARA, de database van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM ('NVM'), de gegevens van uw kantoor die u bij uw oorspronkelijke registratie hebt verstrekt, waaronder persoonsgegevens en verkoopgegevens van u als makelaar. Brancheverenigingen verstrekken funda persoonsgegevens uit hun respectievelijke ledenbestand.

Daarnaast kunnen funda-bezoekers die betrokken zijn bij de transactie van een object, een beoordeling over uw dienstverlening achterlaten als u als makelaar ervoor kiest van deze optie gebruik te maken. Ook kunnen bezoekers van het funda-platform gegevens over u als makelaar verstrekken als zij feedback geven via onder andere 'meld een fout', 'meld misbruik' of rechtstreeks aan funda.

Verder verwerkt funda automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op ons platform, uw IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze bezitten, om u optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijn:

Met wie deelt funda persoonsgegevens?

Als u zich als makelaar aanmeldt bij funda om objectgegevens te publiceren op het fundaplatform, deelt funda de bij aanmelding verstrekte makelaarsgegevens met de NVM. Verder publiceren we uiteraard de door u aangeleverde makelaarsgegevens op uw verzoek op ons platform.

Ook werken we samen met derden voor het verlenen en verbeteren van onze diensten, voor de beveiliging van ons platform, voor het uitvoeren van marketing en voor het verbeteren van ons klantcontact. Zo werken we samen met hostingpartijen, communicatiepartijen die e-mails ten behoeve van marketingdoeleinden voor ons verzenden of namens funda telefonisch contact met u opnemen, onderzoeks- en analysebureaus, de leverancier van ons datamanagementplatform en met partners die de dienstverlening namens ons uitvoeren, zoals in het geval van de funda-webshop. Daarnaast werken we samen met een incassobureau om achterstallige betalingen te kunnen invorderen. Voor zover nodig hebben we met deze derden afspraken gemaakt ter bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. Voor zover deze derden de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER, doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.

Verder toont funda als onderdeel van de zoekwidget makelaarsgegevens aan makelaars en andere geselecteerde partijen om deze te integreren in hun website. Ook kunnen makelaars ervoor kiezen om makelaarsbeoordelingen die geplaatst worden op het funda-platform met behulp van een Iframe integreren in hun website.

Mocht het voorkomen dat (een of meer) onderdelen van de onderneming van funda worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname of de voorbereiding daarvan ook de (persoons)gegevens die funda verwerkt worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal funda u hierover tijdig informeren via het funda-platform.

Hoe beveiligt funda persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden en encryptie van data. We laten deze beveiligingsmaatregelen toetsen door een professionele derde partij en vullen ze aan of scherpen ze aan waar nodig.

Hoe zit het met social media?

Funda neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like-buttons of pixels, op fundadesk op. We hebben zelf profielen op socialmediakanalen zoals Twitter en Facebook. Als u die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaft u ons en dat socialmediakanaal persoonsgegevens.

Als u via een socialmediakanaal communiceert met funda, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover funda die persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is deze privacyverklaring van toepassing.

Als u gebruik maakt van een zogenaamde social-media-'handle', dan kan funda uw posts en bijbehorende persoonsgegevens op dit socialmediakanaal ophalen en tonen op uw kantoorpagina op het funda-platform. Funda voert geen verdere verwerkingen uit met deze persoonsgegevens.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van u als makelaar, waarmee een profiel wordt gemaakt. Zo kunt u gerichte en relevante informatie, acties en relevante uitnodigingen voor events ontvangen.

Dit gebeurt op basis van persoonsgegevens die zijn verkregen met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid), gecombineerd met andere persoonsgegevens die funda van u verkrijgt, zoals persoonsgegevens die u invult (bijvoorbeeld op formulieren beschikbaar via funda.nl/voormakelaars of andere enquêtes), bestellingen die u doet of features die u gebruikt (zoals de Marktverkenner) in de fundadesk.

Funda gebruikt profiling voor het personaliseren van informatie op het funda-platform, telemarketing of het verzenden van voor u relevante mailings, acties en advertenties, voor afstemming van onze diensten en producten op uw persoonlijke behoeften en voor een optimale invulling van ons klantcontact. Zo kunnen wij uw acties op funda.nl/voormakelaars analyseren met behulp van cookies als u daar toestemming voor geeft, om zo effectiever te kunnen inspelen op uw wensen en behoeften. Hetzelfde doen wij met feedbackgegevens. Op die manier proberen wij de samenwerking met u doorlopend te verbeteren en u optimaal te laten profiteren van onze producten en diensten. Er wordt u geen content onthouden op basis van onze profiling.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account in de fundadesk hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen om kosteloos persoonsgegevens in te zien die funda op andere wijze over u heeft verkregen. U kunt funda ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u funda verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Voor zover we uw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kunt u daar altijd bezwaar tegen maken.

Waar funda uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde in te trekken. Als u bijvoorbeeld een nieuwsbrief ontvangt van funda en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven (en zo uw toestemming intrekken) door in de nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Cookies en soortgelijke technieken kunt u gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als u een verzoek doet dat betrekking heeft op de manier waarop funda omgaat met uw persoonsgegevens, kan funda u altijd vragen om u te identificeren. Als u voor dat doel een kopie van uw ID-bewijs meestuurt, vragen we u om uw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over uw privacy bij funda? Bent u het niet eens met het feit dat of de manier waarop funda uw persoonsgegevens verwerkt? Of komt u graag in contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van funda? Stuur dan een e-mail naar privacy@funda.nl.

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met u in contact over uw privacy bij funda, ook als u ergens niet tevreden over bent. U hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring voor makelaars is gepubliceerd op 1 april 2023 en is de 5e versie. Klik hier om deze versie van het Privacybeleid op te slaan. Funda behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen en raadt u aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in onze privacyverklaring maken we bekend via e-mail of op ons platforms.