Gegevensuitwisselingsovereenkomst tussen Funda en intermediair voor het gebruik van leads

Als intermediair ontvangt u regelmatig via Funda informatie van bezoekers van het Funda Platform, bijvoorbeeld als een bezoeker interesse heeft in een door u aangeboden object. Omdat de informatie die u krijgt ook persoonsgegevens bevat, wil Funda met u goede afspraken maken om de privacy van de bezoeker te waarborgen.

In deze overeenkomst hanteren we de volgende definities:
Intermediair: Een (rechts)persoon die zijn beroep of bedrijf maakt van het verlenen van diensten bestaande uit bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten tot verkoop of verhuur van Objecten voor meerdere opdrachtgevers met wie hij noch in een economische eenheid organisatorisch is verbonden, noch anderszins in een vaste betrekking staat.
Object: Een onroerende zaak of een gebruiksrecht (zoals een opstalrecht of appartementsrecht) op een onroerende zaak die al dan niet onderdeel uit maakt van een meeromvattend project (in het geval van een nieuwbouwproject of huurcomplex).

1. Leads

1.1

Funda biedt bezoekers van de funda website en mobiele applicaties (hierna: het “Funda Platform”) de mogelijkheid om op het Funda Platform informatie achter te laten zodat een Intermediair telefonisch, per post of per e-mail contact op kan nemen over een via de Intermediair aangeboden Object dan wel om een offerte voor diens dienstverlening toe te sturen in het kader van de dienst ‘Verkoopleads’. Bezoekers van het Funda Platform worden hierna aangeduid als ‘Bezoekers’. Daartoe verstrekt Funda de Intermediair (afhankelijk van de aanvraag) onder meer de volgende informatie van de bezoeker (hierna: de ‘Lead(s)’):

 • contactgegevens Bezoeker;
 • het adres van het object waar op gereageerd wordt (indien van toepassing);
 • aard van het verzoek van Bezoeker;
 • etc.

1.2

De Intermediair is zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’, in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”), voor de verwerking van de Leads. Aangezien Funda ten aanzien van deze Leads ook een eigen verantwoordelijkheid heeft tegenover Bezoekers, en Funda bovendien geen directe invloed heeft op de verdere verwerking door de Intermediair, hebben Funda en Intermediair de volgende afspraken gemaakt voor het verwerken van de Leads door de Intermediair.

2. Doel

2.1

Intermediair zal de Leads gebruiken op een wijze die passend is bij het soort aanvraag dat de betreffende Bezoeker op het Funda Platform heeft gedaan en alleen om:

 1. vrijblijvend en kosteloos de Bezoeker:
  1. telefonisch meer informatie te verstrekken omtrent de aanvraag; en/of
  2. per e-mail of per post informatie of een offerte te sturen omtrent de aanvraag, en/of
  3. een afspraak aan te bieden om de gevraagde informatie te verstrekken;
 2. eenmalig opvolging te geven aan het eerste contact als beschreven onder 2.1.i a tot en met c, tenzij Bezoeker reeds te kennen heeft gegeven aan Intermediair hier geen prijs op te stellen, en
 3. het opbouwen van geanonimiseerde statistieken op basis van de Leads.

2.2

Intermediair is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken met en de informatie verstrekt aan een Bezoeker, waaronder informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers.

2.3

Intermediair zal de Leads uitsluitend voor de in artikel 2.1 hierboven genoemde doeleinden gebruiken en niet voor andere doeleinden. Zo zal Intermediair de Leads in elk geval niet gebruiken voor het opbouwen van persoonlijke profielen, voor het doorverkopen aan of anderszins delen met derden, met uitzondering van eigen ‘verwerkers’ in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. Dit alles behoudens de uitzonderingen als hieronder genoemd in artikel 2.4.

2.4

Voornoemde beperkingen van de verwerking gelden totdat de Bezoeker met Intermediair een klantrelatie is aangegaan of toestemming heeft gegeven tot verdere verwerking van diens Leads. Intermediair is steeds zelf verantwoordelijk om te beoordelen of de verwerking en de grondslag daarvoor in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.5

Indien het contact als omschreven in artikel 2.1.i a tot en met c en 2.1.ii niet tot een vervolgafspraak leidt, zal de Intermediair de bij deze aanvraag behorende Lead verwijderen of anonimiseren, op een wijze waardoor de persoonsgegevens niet meer te herleiden zijn naar een Bezoeker.

3. Melden datalek

3.1

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG, waarbij persoonsgegevens opgenomen in een of meerdere Leads getroffen zijn (een ‘Inbreuk’), zal Intermediair als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voldoen aan de meldplichten opgenomen in artikel 33 en 34 AVG, voor zover van toepassing. Tevens zal Intermediair Funda binnen een streeftijd van 36 uur, maar te allen tijde binnen 72 uur nadat Intermediair kennis heeft genomen van een Inbreuk, op de hoogte brengen, door een e-mail te sturen aan privacy@funda.nl met daarin in elk geval de aard van de inbreuk, het aantal mogelijk getroffen betrokkenen en de maatregelen die getroffen zijn of worden om de Inbreuk aan te pakken en de gevolgen te beperken. Funda kan hier immers vragen over krijgen van Bezoekers.

3.2

Met betrekking tot iedere Inbreuk verleent Intermediair alle medewerking aan Funda die redelijkerwijs van Intermediair mag worden verwacht, waaronder het verschaffen van voldoende informatie en ondersteuning om de (reputatie)schade van Funda als gevolg van de Inbreuk te beperken, waaronder, maar niet beperkt tot, medewerking aan het opstellen van een persbericht.

4. Verzoeken van Bezoekers met betrekking tot de verwerking van Leads

Intermediair zal als verwerkingsverantwoordelijke zelfstandig en tijdig alle verzoeken van Bezoekers of andere betrokkenen tot uitoefenen van hun rechten onder de AVG met betrekking tot de verkregen Leads afhandelen. Dit laatste geldt ook indien en zodra Intermediair door Funda op de hoogte wordt gesteld van een dergelijk verzoek van een Bezoeker of andere betrokkene ten aanzien van de Leads.

5. Voldoen aan wet- en regelgeving en vrijwaring

5.1

Intermediair staat ervoor in te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de AVG, de Telecommunicatiewet en aan hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

5.2

Intermediair vrijwaart Funda en stelt en houdt Funda volledig schadeloos tegen alle directe of indirecte schade van funda, daaronder mede op basis van aanspraken van derden (waaronder Bezoekers van Funda), die voortvloeien uit of verband houden met enige tekortkoming in de nakoming van deze voorwaarden door Intermediair, waaronder, maar niet beperkt tot reputatieschade, boetes, dwangsommen en juridische kosten.

Deze voorwaarden voor leads gelden vanaf 9 augustus 2019, en dit is de 1e versie van deze voorwaarden. Klik hier om deze versie van de voorwaarden voor leads op te slaan. Funda behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en raadt u aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in deze voorwaarden maken we bekend via e-mail of op ons platform.