Makelaarsbeoordelingen

Dit zijn de regels

Bij het kiezen voor een verkoop- of aankoopmakelaar vinden kopers of verkopers het belangrijk om beoordelingen te lezen. Daarom bieden we de optie ‘makelaarsbeoordelingen’ aan. Omdat we het belangrijk vinden dat de informatie op ons platform kwalitatief is en we altijd respectvol met elkaar omgaan, hebben we een aantal regels en uitgangspunten opgesteld rondom deze beoordelingen. Je leest er alles over op deze pagina.

Voor kopers en verkopers

Makelaarskantoren kunnen zelf kiezen of zij beoordeeld willen worden op funda. Wanneer zij deze optie aanzetten, draagt dat natuurlijk bij aan transparantie en betrouwbaarheid. Heb je een overeenkomst met een makelaar die de makelaarsbeoordelingen aan heeft staan en ben jij op funda door de makelaar aangemeld als verkoper? Dan ontvang je na het voltooien van de verkoop automatisch een uitnodiging voor een beoordeling. Indien de makelaar geen gebruik maakt van de functionaliteit Makelaarsbeoordelingen, wordt er geen uitnodiging naar je gestuurd.

Wanneer je een aankoop- of aanhuurmakelaar hebt en een beoordeling wilt geven, kan jouw makelaar zich door de verkopende partij laten koppelen in de funda desk. De makelaar kan je vervolgens uitnodigen voor een beoordeling.

Een beoordeling is het meest waardevol wanneer deze eerlijk en volledig is. Een uitgebreide onderbouwing is daarbij belangrijk, zeker wanneer je een heel negatief of juist heel positief oordeel hebt. Die zijn namelijk van grote invloed op het gemiddelde cijfer. Je beoordeling dient altijd respectvol te zijn en alleen over de makelaar en het makelaarskantoor te gaan waar je een opdracht tot dienstverlening mee hebt.

Om ervoor te zorgen dat beoordelingen respectvol zijn, hebben we een aantal regels. Het is niet toegestaan om:

 • Scheld- of vloekwoorden op te nemen of je kwetsend uit te laten in je oordeel.
 • Agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, discriminerende opmerkingen op te nemen in de beoordeling.
 • Derden te betrekken in de beoordeling, wat ook betekent dat je niet één of meer aspecten van (de dienstverlening van) het beoordeelde makelaarskantoor mag vergelijken met of in relatie mag brengen tot de dienstverlening, prijs of kwaliteit van een derde.
 • Andermans identiteit te gebruiken.
 • Specifieke informatie uit je overeenkomst met het beoordeelde makelaarskantoor (zoals de prijs) op te nemen in de beoordeling.
 • De beoordeling toe te spitsen op gebeurtenissen die geen directe relatie hebben tot de opdracht (bijvoorbeeld in een beoordeling van de verkoopopdracht, een aankoopopdracht beoordelen, of zaken betrekken die zich voor of na de eigenlijke opdracht tot aan/verkoop hebben voorgedaan).
 • Een beoordeling te geven die op enigerlei (andere) wijze in strijd is met de wet of de maatschappelijke zorgvuldigheid of naar het oordeel van funda op andere grond niet toelaatbaar wordt geacht.

Met het geven van een beoordeling stem je er bovendien mee in en garandeer je dat je geen bijdrage indient:

 • Waarvoor je een vergoeding hebt ontvangen of waarvoor je op welke wijze dan ook wordt beloond.
 • Die informatie bevat die verwijst naar websites, adressen, e-mailadressen, contactgegeven of telefoonnummers.
 • Die computervirussen, -wormen of andere schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat.

De makelaar kan ervoor kiezen om de beoordelingen te gebruiken als gratis tevredenheidsonderzoek, maar kan er ook voor kiezen om de beoordelingen op funda en zijn eigen website te publiceren.

Na ontvangst van de makelaarsbeoordeling is funda gerechtigd om de makelaarsbeoordeling te publiceren op haar website. Funda is voor het gebruik van deze functionaliteit geen vergoeding verschuldigd.

Je makelaar bepaalt zelf of hij wel of geen beoordelingen wil ontvangen. Elk makelaarskantoor heeft op ieder moment de keuze om de functionaliteit voor het verzamelen en/of publiceren van beoordelingen voor al zijn opdrachtgevers aan of uit te zetten. Dit betekent dat de makelaar niet per individuele opdrachtgever kan beslissen om de mogelijkheid aan of uit te zetten.

Met jouw toestemming toont funda je naam bij de makelaarsbeoording. Je kunt je toestemming hiervoor op ieder moment intrekken. Het adres van de aangekochte of aangehuurde woning is wel altijd zichtbaar en kan niet worden verborgen. Je kunt te allen tijde de beoordeling aanpassen of verwijderen via je ‘mijn funda-account’.

Lees meer over het privacybeleid van funda.

Voor makelaars

Je kunt één keer reageren op een beoordeling. Daarna kun je te allen tijde je reactie op de beoordeling aanpassen of van de website verwijderen via funda desk.

Je mag de functionaliteit makelaarsbeoordelingen niet misbruiken. Dat betekent dat:

 • Je geen spam, reclame of zelfpromotie in de reactie op de beoordelingen mag opnemen. Dit omvat onder andere het vermelden van contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen of website-URL’s van het makelaarskantoor.
 • Je de klant niet mag helpen bij het opstellen van de beoordeling.
 • Je de klant geen beloning in het vooruitzicht mag stellen voor het afgeven van een (positieve) beoordeling.
 • Enig ander handelen, gedragen of nalaten in strijd met de wet of de maatschappelijke zorgvuldigheid niet is toegestaan.

Het is niet mogelijk om een beoordeling te (laten) verwijderen wanneer die beoordeling voldoet aan het Makelaarsbeoordelingenreglement.

In een makelaarsbeoordeling deelt de klant ervaringen: feiten en gevoelens die gebaseerd zijn op de totale verkoop- of aankoopopdracht. De gehele klantervaring is subjectief en daardoor niet controleerbaar. Zelfs wanneer documentatie voorhanden is, kan het nog steeds zo zijn dat de klant geen goed gevoel heeft overgehouden aan de opdracht. Funda biedt enkel een platform om een dergelijke mening te uiten, is geen partij in discussies en mengt zich daar dan ook niet in. Funda hecht er verder waarde aan om één duidelijke lijn te hanteren. Zodoende verwijdert funda geen beoordelingen die objectief aan het Makelaarsbeoordelingenreglement voldoen.

Alleen bij een duidelijke overtreding van het Makelaarsbeoordelingenreglement kan funda handhavend optreden. Lees hierboven wat niet toegestaan is in een beoordeling en bekijk hieronder onze klachtenprocedure om met funda in contact te komen.

Voldoet de beoordeling aan het reglement maar is deze volgens jou toch niet correct? Dan adviseren we je om op de beoordeling te reageren of ‘offline’ een gesprek aan te gaan met de beoordelaar. Het is tevens nuttig om zoveel mogelijk beoordelingen te verzamelen: een incidentele mindere ervaring heeft dan nauwelijks effect.

Klachtenprocedure

Als je van mening bent dat een bepaalde uiting op de website van funda inbreuk maakt op je (privacy)rechten of anderszins onrechtmatig is en je daardoor schade lijdt, kun je ons dat laten weten door rechtstreeks contact op te nemen met de Customer Service van funda.

Funda hanteert een beleid dat strikt toeziet op de naleving van dit reglement en de wet- en regelgeving. We hechten namelijk veel belang aan het behoud van de kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid van de content op ons platform voor alle gebruikers.

Iedere afzonderlijke beoordeling wordt gecontroleerd op naleving van het reglement. Bij constatering van een overtreding kan funda één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • Een verzoek doen tot aanpassing van de makelaarsbeoordeling.
 • Een verzoek doen of honoreren tot anonimiseren van (de naam van) de betrokkene(n) in een makelaarsbeoordeling.
 • De publicatie van de makelaarsbeoordeling zonder nadere kennisgeving met onmiddellijke ingang opschorten of de beoordeling integraal verwijderen.
 • Het makelaarskantoor een formele waarschuwing geven en vervolgens het makelaarskantoor verscherpt blijven controleren op herhaald misbruik. Bij herhaalde constatering zal funda de functionaliteit voor makelaarsbeoordelingen uitzetten voor het desbetreffende makelaarskantoor.

Overig

Dit Reglement is van toepassing op alle partijen die van de functionaliteit Makelaarsbeoordelingen gebruikmaken. Funda behoudt zich het recht voor om de functionaliteit Makelaarsbeoordeling zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen of op ieder moment zonder opgaaf van reden met onmiddellijke ingang stop te zetten. Funda is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden. Funda behoudt zich daarnaast het recht voor om dit Reglement op ieder moment te wijzigen. Het is om die reden van belang dat je dit Reglement van tijd tot tijd naleest in verband met eventuele wijzigingen.

Disclaimer

Funda kan niet instaan voor de juistheid of actualiteit van de op de website gepubliceerde makelaarsbeoordelingen. De beoordelingen zijn van de betreffende opdrachtgever van de makelaar en niet van Funda. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van die beoordelingen. Funda kan er evenmin voor instaan dat deze beoordelingen geschikt zijn voor het doel waarvoor die worden geraadpleegd. Funda behoudt zich het recht voor om beoordelingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving te verwijderen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met funda via customerservice@funda.nl.