Leveringsvoorwaarden / Terms of delivery

Leveringsvoorwaarden / Terms of delivery

FUNDA REAL ESTATE B.V.

1 WIE ZIJN WIJ

Contactgegevens

1.1 Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van:

Wij zijn Funda Real Estate B.V.
Adres Huys Europa
Piet Heinkade 167
1019 GM Amsterdam
E-mail customerservice@funda.nl
(geen helpdesk)
KvK nummer 34242436
BTW nummer NL8156.25.340.B.01

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt Funda Real Estate B.V. verder aangeduid met “wij”, “ons” of “onze”. Wij zijn de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Ook onze groepsmaatschappijen, bestuurders en werknemers kunnen zich jegens u beroepen op deze algemene leveringsvoorwaarden, in het bijzonder waar het de aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel 16 (‘Aansprakelijkheid’) betreft.

LET OP! Lees deze algemene leveringsvoorwaarden goed door. Dit document bevat informatie over uw rechten en plichten en over onze rechten en plichten.

Producten en Diensten

1.2 In deze algemene leveringsvoorwaarden betekent “Producten en Diensten” alle werkzaamheden, diensten, goederen, apparatuur, materialen, software of andere programma’s (waaronder API’s), code (waaronder broncode en objectcode), bestanden, website(s) (waaronder de Funda Desk), mobiele applicatie(s), documentatie, producties, media, content, advertentieruimte, contactaanvragen (‘Leads’), informatie, data, hardware, systemen, apparaten, netwerken of infrastructuur, van ons, gemaakt door ons, aangeboden door ons, verricht of verleend door ons, of verkocht, geleverd, geïmplementeerd of geïnstalleerd door ons. Een verwijzing in deze algemene leveringsvoorwaarden naar onze Producten en Diensten is mede een verwijzing naar alle bijkomende programma’s en functies, waaronder enige documentatie, upgrades, updates, wijzigingen en verbeteringen die van tijd tot tijd door ons beschikbaar kunnen worden gemaakt.

2 INTERPRETATIE

Verwijzingen

2.1 Een verwijzing naar een artikel(lid) is een verwijzing naar een artikel(lid) van deze algemene leveringsvoorwaarden, tenzij uit de context anders voortvloeit.

Kopjes

2.2 Kopjes boven de artikelen dienen voor het leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Geen beperking

2.3 Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden begrippen worden gebruikt als “waaronder”, “in het bijzonder”, “zoals”, “bijvoorbeeld”, “onder meer” of woorden van gelijke strekking, is de daaropvolgende opsomming niet uitputtend.

Schriftelijk

2.4 Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld per brief, telefax, e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel. Het bericht moet wel steeds leesbaar en reproduceerbaar zijn. Ter vermijding van misverstand gaat iedere partij er uitdrukkelijk mee akkoord dat ingebrekestellingen eveneens per e-mail mogen worden verzonden.

Niet doen

2.5 Een verplichting om iets niet te doen, houdt ook een verplichting in om datgene niet te aanvaarden, niet toe te staan, niet te ondergaan, niet toe te laten en niet te (laten) veroorzaken.

Inconsistentie

2.6 Ingeval van strijdigheid of inconsistentie tussen de bedingen in deze algemene leveringsvoorwaarden en een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons, prevaleren de bedingen in die schriftelijke overeenkomst, maar alleen voor zover de strijdigheid of inconsistentie reikt. Bijzondere (leverings)voorwaarden van ons prevaleren boven deze algemene leveringsvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeven.

3 DEZE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van onze offertes en aanbiedingen, onze overeenkomst(en) met u, ieder van de Producten en Diensten of het gebruik daarvan (waaronder het downloaden of installeren van software of andere programmatuur) en iedere andere rechtsverhouding tussen u en ons. Ook zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op onze communicatie.

LET OP! Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden ook in het geval van onrechtmatige daad, als een overeenkomst of dienst wordt gewijzigd, of als wij met u een nieuwe overeenkomst aangaan.

Uitsluiting andere voorwaarden

3.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van u of van een ander wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een afwijking van onze overeenkomst met u of van deze algemene leveringsvoorwaarden is alleen geldig als wij een dergelijke afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd. Een afwijking geldt alleen voor een specifiek geval of een specifieke overeenkomst en niet voor andere gevallen of nieuwe of gewijzigde overeenkomsten.

Terhandstelling

3.3 Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Klik hier om deze algemene leveringsvoorwaarden op te slaan [via hyperlink download PDF enablen en dan deze zin verwijderen]. U kunt onze algemene leveringsvoorwaarden ook raadplegen op onze website:

www.funda.nl/leveringsvoorwaarden

Stuur een e-mail naar customerservice@funda.nl als u onze algemene leveringsvoorwaarden per e-mail wilt ontvangen.

TIP: Raadpleeg regelmatig onze website www.funda.nl/leveringsvoorwaarden om op de hoogte te zijn van de laatste versie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Vragen

3.4 Begrijpt u iets niet of wilt u meer informatie over één of meer Producten of Diensten of over deze algemene leveringsvoorwaarden, neem dan contact met ons op via customerservice@funda.nl.

4 ALGEMEEN

Onze aanbiedingen

4.1 Al onze aanbiedingen (in welke vorm dan ook) worden vrijblijvend gedaan en kunnen op ieder moment door ons worden herroepen en in ieder geval tot uiterlijk 2 werkdagen na aanvaarding nog. Behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben aangegeven, vervalt een aanbod van ons na 30 dagen na de datum van het aanbod, tenzij het aanbod voor die tijd door u wordt verworpen. Daarna is het aanbod niet langer geldig.

Aanvaarding

4.2 Wijkt de aanvaarding van een aanbod van ons slechts op ondergeschikte punten af, zoals bedoeld in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan komt er geen overeenkomst tussen u en ons tot stand, behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd dat er wel een overeenkomst tussen u en ons tot stand komt.

Termijnen

4.3 Alle door ons genoemde of tussen u en ons afgesproken termijnen of data (waaronder tot levering, oplevering, uitgifte of voltooiing) zijn geschatte streeftermijnen c.q. streefdata die ons niet binden en slechts een indicatief karakter hebben. Artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek is niet op ons van toepassing en een verzuim aan onze kant treedt dus nooit in zonder dat wij een (schriftelijke) ingebrekestelling hebben ontvangen.

Uw vertegenwoordiging

4.4 Wij mogen ervan uitgaan dat ieder(e) aanbod, aanvaarding, overeenkomst, bestelling, koop, verkoop, transactie, betaling of andere handeling die met of vanuit uw account, uw organisatie, uw gegevens of uw communicatiemiddelen of -methoden, door u is gedaan en dat u vertegenwoordigingsbevoegd bent. Een aanbod, aanvaarding, overeenkomst, bestelling, koop, verkoop, transactie, betaling of andere handeling is ook in dat geval bindend voor u.

Opdracht

4.5 Voor zover tussen u en ons sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en wij de opdrachtnemer zijn, zijn de artikelen 7:401, 7:402, 7:403, 7:404, 7:408 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Status

4.6 Wij spreken uitdrukkelijk met u af dat onze overeenkomst met u niet kwalificeert als:

4.6.1 een arbeidsrelatie of arbeidsovereenkomst;

4.6.2 een overgang van een onderneming als bedoeld in artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek; of

4.6.3 een maatschap of een vennootschap onder firma;

en zowel wij als u beogen ook geen arbeidsrelatie, arbeidsovereenkomst, overgang van een onderneming, maatschap, vennootschap onder firma of een andere personenvennootschap.

5 WAT DOEN WIJ

Onze Producten en Diensten

5.1 Wij kunnen alleen die Producten en Diensten leveren die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen u en ons, en alleen in overeenstemming met die overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden (en eventuele andere voorwaarden van ons).

Gebruiksklaar

5.2 Enige Producten en Diensten worden gebruiksklaar aan u ter beschikking gesteld. Onder gebruiksklaar wordt verstaan dat de Producten en Diensten klaar zijn voor gebruik door een redelijk handelend, bekwaam, deskundig en zorgvuldig persoon die al onze instructies over het gebruik van de betreffende Producten en Diensten heeft opgevolgd.

Staat

5.3 Wij garanderen niet dat enige Producten en Diensten vrij zijn van gebreken of zonder onderbreking functioneren. Voor zover enige Producten en Diensten beschikbaar zijn en wij die Producten en Diensten aan u beschikbaar stellen, aanvaardt u die Producten en Diensten in de staat waarin die Producten en Diensten zich bevinden op het moment dat ze door ons beschikbaar worden gesteld (‘as is, where is’ en ‘as available’), waaronder met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

Rangschikking

5.4 Wij hanteren een ranking die de volgorde van onze producten of diensten op ons platform bepaalt. Denk daarbij aan de volgorde van objecten in de resultatenlijst, of aan makelaarskantoren die onder de aandacht worden gebracht. Als algemeen uitgangspunt geldt: hoe waardevoller de content voor de bezoeker, hoe hoger het resultaat in de ranking. Meer specifiek gelden de volgende twee uitgangspunten:

Per Product of Dienst geldt dat de ranking tot stand komt op basis van de volgende elementen:

Aanvullende producten en diensten

5.5 Via ons platform kunnen bezoekers in aanraking komen met aanvullende producten of diensten van derde partijen. Dit zijn producten of diensten die bezoekers helpen in het proces van aan- of verkoop/huur van een object. Denk hierbij aan financiële diensten, zoals de Maandlastenindicator. Ook kunnen leads worden afgenomen die kunnen leiden tot bijvoorbeeld een hypotheekgesprek. Dit zijn producten en diensten van derde partijen, en niet van ons. NVM-makelaars kunnen eigen aanvullende diensten, zoals taxatiediensten of hypotheekadvies, profileren via advertentiemogelijkheden.

Behandeling op ons platform

5.6 Wij leveren onze Producten en Diensten aan zowel gebonden makelaars als ongebonden makelaars. Makelaars hebben op ons platform verschillende mogelijkheden:

Toegang tot gegevens

5.7 Alle makelaars die tot ons platform zijn toegelaten ontvangen informatie over de objecten die zij bij ons hebben aangemeld. Dit is terug te vinden in Funda Desk. Het betreft onder andere informatie omtrent contactaanvragen (leads), de statistieken rondom het aangeboden object, de beoordelingen van bezoekers, feedback rondom objectkwaliteit en gegevens over het makelaarskantoor. Informatie over de vraagzijde van de woningmarkt, altijd geaggregeerd op anoniem niveau, wordt via de Vraagscan verstrekt aan slechts een bepaalde klantgroep. Commerciële overwegingen spelen in dit verband een rol, zoals volume en klantloyaliteit. Hoe wij zelf omgaan met objectgegevens en andere persoonsgegevens kunt u lezen in ons privacybeleid voor makelaars (https://www.funda.nl/privacybeleid/makelaar/) en privacybeleid consumenten (https://www.funda.nl/privacybeleid/consument/). Indien de toegang tot Funda Desk is beperkt of beëindigd, bijvoorbeeld omdat u niet (meer) voldoet aan onze (betalings)voorwaarden, dan heeft u ook geen toegang meer tot deze gegevens.

6 UW VERPLICHTINGEN

Faciliteiten en Hulpmiddelen

6.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden betekent “Faciliteiten en Hulpmiddelen” alle mensen, locaties, gebouwen, terreinen, diensten, goederen, apparatuur, materialen, software of andere programma’s (waaronder API’s), website(s), mobiele applicatie(s), documentatie, producties, media, content, informatie, data, hardware, systemen, apparaten, infrastructuur of andere faciliteiten of hulpmiddelen.

Uw Faciliteiten en Hulpmiddelen

6.2 Als wij gebruik maken of moeten maken van uw Faciliteiten en Hulpmiddelen, zorgt u ervoor dat wij onmiddellijk toegang hebben en beschikken over al die Faciliteiten en Hulpmiddelen. Als wij geen toegang hebben of beschikken over die Faciliteiten en Hulpmiddelen nadat wij daar schriftelijk om hebben verzocht, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons. Als wij van enige door u aangewezen of ter beschikking gestelde Faciliteiten en Hulpmiddelen gebruik maken, dan ben u verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijke Faciliteiten en Hulpmiddelen. Verder zorgt u ervoor dat die Faciliteiten en Hulpmiddelen geschikt zijn met het oog op de overeengekomen Producten en Diensten en voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften. Als enige van dergelijke Faciliteiten en Hulpmiddelen niet voldoen aan het voorgaande, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichting jegens ons.

U geeft ons informatie

6.3 U zorgt ervoor dat wij tijdig, voordat wij de overeengekomen Producten en Diensten aan u beschikbaar maken, over alle noodzakelijke en alle redelijkerwijs door ons verzochte informatie beschikken om de overeengekomen Producten en Diensten aan u beschikbaar te maken, en dat die informatie correct is. Wij kunnen die informatie gebruiken in verband met onze Producten en Diensten, maar wij zijn niet verplicht om die informatie te controleren. Als wij die informatie niet hebben ontvangen nadat wij daar schriftelijk om hebben verzocht, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons.

Toegangsmiddelen en veiligheid

6.4 U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk (op u eigen risico en voor uw eigen kosten) voor:

6.4.1 het gebruik (waaronder enige resultaten van dat gebruik), het beheer en de controle, en uw instellingen van de Producten en Diensten;

6.4.2 de data van alle gebruikers die volgens onze overeenkomst met u bij ons geregistreerd zijn, waaronder toegangsinformatie (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, sleutels, tokens of andere toegangsmiddelen), en alle door, namens of via u ingevoerde, verstrekte, doorgegeven of verzonden content, data en andere informatie;

6.4.3 het vertrouwelijk houden van uw toegangsinformatie (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, sleutels, tokens of andere toegangsmiddelen);

6.4.4 het hebben, installeren, inrichten, onderhouden en updaten van passende en deugdelijke hardware, systemen, apparaten, infrastructuur en andere faciliteiten die compatibel zijn met (i) de Producten en Diensten, (ii) de wijze waarop de Producten en Diensten aan u ter beschikking kunnen worden gesteld, en (iii) uw gebruik daarvan (waaronder het aansluiten op en het communiceren met enige van de Producten en Diensten);

6.4.5 waar van toepassing, het verkrijgen van toegang tot het internet (of enige andere datanetwerken); en

6.4.6 het beveiligen en veilig houden van hardware, systemen, software, apparaten, infrastructuur en andere faciliteiten, onder meer door een up-to-date antivirus programma in werking te hebben.

LET OP! Alle door ons aan u verstrekte of via ons gegenereerde toegangsgegevens, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, sleutels, tokens of andere toegangsmiddelen, zijn vertrouwelijk, persoonlijk en niet overdraagbaar. Van u wordt verwacht dat u de toegangsgegevens als zodanig behandelt.

Verboden negatieve verbanden

6.5 U verklaart en garandeert dat u onze Producten en Diensten niet direct of indirect zal gebruiken, openbaren of anderzijds in verband zal brengen met:

6.5.1 pornografische of gewelddadige uitingen of activiteiten;

6.5.2 discriminatie (waaronder naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging);

6.5.3 illegale of onrechtmatige activiteiten;

6.5.4 schendingen van onze IE-Rechten of de IE-Rechten van anderen; of

6.5.5 andere activiteiten in strijd met de openbare orde of goede zeden.

Verboden content

6.6 U verklaart en garandeert dat informatie, data, content, bestanden, software, programma’s, code of scripts van u of van anderen (die niet door ons zijn ingeschakeld), die gebruikt, ingevoerd of anderzijds in verband worden gebracht met enige Producten en Diensten (i) geen racistisch, gewelddadig, onfatsoenlijk, obsceen, pornografisch, haatzaaiend, inbreukmakend, onrechtmatig, misleidende, onjuist of illegaal materiaal is of bevat of daarnaar verwijst, of materiaal is of bevat die voor een gemiddeld persoon hoogst bezwaarlijk is of daarnaar verwijst, (ii) geen malware (kwaadaardige software), virussen of andere (potentiële) destructieve computer programma’s of veiligheidsbedreigingen, waaronder schadelijke of kwaadaardige code (waaronder code die is bedoeld of het effect heeft om onbevoegde, overschrijvende of verstorende toegang tot, gebruik van of controle te krijgen over enige informatie, apparaat of systeem), bestanden, scripts of programma’s, is of bevat of daarnaar verwijst, en (iii) geen materiaal is of bevat ten aanzien van politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, of daarnaar verwijst.

7 BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingstermijn

7.1 Behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders met u zijn overeengekomen, factureren wij vooraf en is de betalingstermijn van onze facturen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn bent u van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere aanzegging, ingebrekestelling of andere handeling is vereist. U bent dan ook meteen de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Opschorting

7.2 Als u uw betalingsverplichtingen aan ons niet nakomt, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten of beperken. Hieronder wordt ook verstaan dat wij uw account of toegang tot de overeengekomen Producten en Diensten geheel of gedeeltelijk kunnen beperken of blokkeren. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons. Tenzij u herhaaldelijk onze voorwaarden heeft geschonden, sturen wij u voordat een opschorting of beperking ingaat een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager. Indien u het hier mee oneens bent kunt u gebruik maken van onze klachtenafhandelingsprocedure, vermeld in artikel 14. Wanneer de opschorting of beperking wordt ingetrokken wordt de oude situatie hersteld, en verkrijgt u wederom (technische) toegang tot de informatie in Funda Desk.

Buitengerechtelijke incassokosten

7.3 Zodra u tekort komt in de nakoming van een betalingsverplichting, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor uw rekening en bent u meteen buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het totale door u verschuldigde bedrag (exclusief BTW), met een minimum van EUR 40 (veertig Euro).

Volledige betaling

7.4 U bent verplicht om ons het gehele gefactureerde bedrag te betalen, zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening, opschorting of tegenvordering. Kosten (zoals bankkosten), vergoedingen, belastingen en accijns komen voor uw rekening.

BTW

7.5 Behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met u zijn overeengekomen, zijn alle genoemde prijzen, tarieven, vergoedingen en andere bedragen exclusief omzetbelasting (‘BTW’) en andere belastingen en heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen, tarieven, vergoedingen en andere bedragen worden dus vermeerderd met omzetbelasting (‘BTW’), en andere belastingen en heffingen indien van toepassing.

Prijswijzigingen

7.6 Wij kunnen onze prijzen, tarieven en vergoedingen te allen tijde tussentijds wijzigen. Als wij dat doen, dan brengen wij u daarvan in elk geval één (1) maand voor de ingangsdatum van de prijswijziging op de hoogte. Tot die ingangsdatum kunt u de betreffende overeenkomst met ons opzeggen. Daarna gelden de gewijzigde prijzen, tarieven en vergoedingen en wordt u geacht die onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Bij de opzegging om deze reden moet u dit schriftelijk aan ons meedelen. U vermeldt daarbij duidelijk om welke overeenkomst het gaat, dat u opzegt, en dat de prijswijziging de reden is voor de opzegging. Anders geldt de opzegging niet.

Eigen kosten

7.7 Behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met u zijn overeengekomen, draagt u zelf alle kosten en vergoedingen die verband houden met het aangaan van een overeenkomst met ons, het afnemen van de overeengekomen Producten en Diensten, en het nakomen van uw verplichtingen jegens ons.

8 UW GARANTIES EN VERKLARINGEN

Uw garanties

8.1 Zolang u verplichtingen tegenover ons heeft, of zolang wij rechten tegenover u kunnen uitoefenen op grond van of in verband met een overeenkomst tussen u en ons, of zolang u één van onze Producten en Diensten gebruikt of kan gebruiken (welke termijn langer is), verklaart en garandeert u het volgende:

8.1.1 u heeft ons geen onjuiste, misleidende of onvolledige informatie verschaft en zult dat niet verschaffen;

8.1.2 bij een overeenkomst met ons handelt u in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en bent u dus geen consument);

8.1.3 u heeft alle vergunningen, licenties, goedkeuringen en toestemmingen om uw beroep of bedrijf uit te oefenen, om een overeenkomst met ons aan te gaan, en om uw verplichtingen jegens ons (waaronder deze algemene leveringsvoorwaarden) deugdelijk na te komen;

8.1.4 u bent volledig bevoegd om overeenkomsten en andere verplichtingen met ons aan te gaan en na te komen en er is niets dat u verhindert om overeenkomsten en andere verplichtingen met ons aan te gaan en na te komen;

8.1.5 ten opzichte van ons en (andere) gebruikers van onze Producten en Diensten houdt u zich altijd aan toepasselijke wet- en regelgeving en neemt u de nodige zorgvuldigheid in acht;

8.1.6 u onderneemt geen actie die schadelijk is of kan zijn voor ons, onze reputatie, of die tot voor ons negatieve publiciteit leidt of kan leiden; en

8.1.7 u maakt op geen enkele wijze misbruik van onze Producten en Diensten, waaronder onjuist of onrechtmatig gebruik, fraude of ongeoorloofd handelen;

Bewijsplicht

8.2 De plicht om te bewijzen dat u de verklaringen en garanties bij artikel 8.1 hierboven ook daadwerkelijk nakomt ligt bij u. Dit bewijs levert u schriftelijk aan ons.

9 UW VERPLICHTING OM ONS TE INFORMEREN

Algemeen

9.1 U bent verplicht om ons (zowel gevraagd als ongevraagd) meteen schriftelijk op de hoogte te brengen van alles wat voor ons relevant kan zijn als dat verband houdt met onze rechten of verplichtingen jegens u of uw rechten of verplichtingen jegens ons.

Bijzonder

9.2 U bent in ieder geval verplicht om ons (zowel gevraagd als ongevraagd) meteen schriftelijk op de hoogte te brengen van het volgende:

9.2.1 een verklaring of garantie onder artikel 8.1 (‘uw garanties’) hierboven is of wordt onjuist, op welke wijze dan ook;

9.2.2 een (mogelijke) inbreuk op onze IE-Rechten, systemen, bestanden, software of andere programmatuur (waaronder API’s), code, scripts, website(s), mobiele applicatie(s), of content, data of andere informatie, waaronder vermissing, diefstal of corruptie daarvan;

9.2.3 de ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van (i) uw toegangsinformatie of (ii) uw account (waaronder de Funda Desk), of enige andere beveiligingsinbreuk;

9.2.4 u begrijpt onze informatie niet of onvoldoende;

9.2.5 u constateert een onjuistheid, fout, gebrek, omissie, of onjuiste of misleidende mededeling bij uzelf of bij ons, in enige van de Producten of Diensten of in onze communicatie;

9.2.6 u heeft een klacht over ons of u vindt dat wij aansprakelijk zijn of kunnen zijn;

9.2.7 u voorziet dat u een verplichting jegens ons niet, niet volledig, niet tijdig of niet naar behoren zal kunnen nakomen, ongeacht de reden daarvan;

9.2.8 u verkeert in de toestand dat u heeft opgehouden te betalen, u wordt in staat van faillissement verklaard, ten aanzien van u wordt surseance van betaling verleend, de schuldsaneringsreling wordt op u van toepassing of uitgesproken, of ten aanzien van u gebeurt iets vergelijkbaars;

9.2.9 u bent of wordt ontbonden als bedoeld in artikel 2:19 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, u bent of wordt geliquideerd, houdt op te bestaan, of u staakt uw onderneming;

9.2.10 uw juridische structuur wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door een omzetting als bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek;

9.2.11 u bent betrokken bij een fusie of splitsing of uw rechten of verplichtingen jegens ons gaan onder algemene of bijzondere titel over op een ander;

9.2.12 uw onderneming is of gaat over als bedoeld in artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;

9.2.13 er wordt ten laste van of onder u (waaronder uw goederen) conservatoir of executoriaal beslag gelegd of er worden ten aanzien van u executoriale maatregelen genomen;

9.2.14 u handelt in strijd met enige wet, waardoor onze rechten of verplichtingen jegens u of uw rechten of verplichtingen jegens ons worden beperkt, verruimd, aangetast of anderzijds worden beïnvloed; of

9.2.15 uw contact- of bankgegevens wijzigen.

Voorzienbaar en voortdurend

9.4 Uw mededelingsplicht als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2 hierboven geldt vanaf het moment dat een gebeurtenis redelijkerwijs voorzienbaar is voor u. U bent verplicht om ons periodiek schriftelijk en deugdelijk op de hoogte te houden over de voortgang, eventuele wijzigingen en de afhandeling.

Opeisbaarheid

9.5 In de volgende gevallen worden alle door u aan ons verschuldigde – ook toekomstige, voorwaardelijke en (nog) niet opeisbare – bedragen, prestaties en verplichtingen onmiddellijk en geheel opeisbaar, ongeacht of u ons hiervan in kennis heeft gesteld:

9.5.1 u verkeert in de toestand dat u heeft opgehouden te betalen, u wordt in staat van faillissement verklaard, ten aanzien van u wordt surseance van betaling verleend, de schuldsaneringsreling wordt op u van toepassing of uitgesproken, of ten aanzien van u gebeurt iets vergelijkbaars;

9.5.2 u bent of wordt ontbonden als bedoeld in artikel 2:19 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, u bent of wordt geliquideerd, houdt op te bestaan, of u staakt uw onderneming;

9.5.3 uw juridische structuur wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door een omzetting als bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek;

9.5.4 u bent betrokken bij een fusie of splitsing of uw rechten of verplichtingen jegens ons gaan onder algemene of bijzondere titel over op een ander;

9.5.5 uw onderneming is of gaat over als bedoeld in artikel 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;

9.5.6 één of meerdere van uw verplichtingen jegens ons zijn niet (langer) rechtsgeldig of afdwingbaar, bijvoorbeeld omdat die verplichtingen zijn vernietigd;

9.5.7 wij hebben uit uw communicatie, mededelingen, handelen of nalaten afgeleid dat u in de nakoming van uw verplichtingen jegens ons tekort zal schieten;

steeds behalve als deze gevallen zich voordoen met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

10 ADVERTENTIES

Advertenties

10.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden betekent “Advertentie” iedere advertentie, reclame-uiting, vorm van marketing of promotie, communicatie met een commercieel oogmerk, of aanbod van goederen, diensten of werkzaamheden op enig met ons overeengekomen of door ons (of een groepsmaatschappij van ons) van tijd tot tijd geëxploiteerd medium, waaronder één of meer websites of mobiele applicaties. Denk hierbij onder meer aan teksten, cookies, pixels, scripts, advertorials, afbeeldingen, foto’s, video’s, films, geluid, pictogrammen, logo’s, merken, (bedrijfs)vermeldingen, gesponsorde content, zoekresultaten, banners, buttons en hyperlinks.

Uw toestemming

10.2 Als wij zijn overeengekomen dat wij uw toestemming of goedkeuring nodig hebben voor het verzorgen van een Advertentie, dan moet u die toestemming of goedkeuring tijdig en schriftelijk geven. Als wij u tijdig om toestemming hebben verzocht, maar u reageert om wat voor reden dan ook niet (waaronder door overmacht) of niet schriftelijk binnen 3 dagen (of zoveel eerder als door ons aangegeven), dan wordt u geacht uw toestemming onherroepelijk te hebben gegeven.

Inhoud en wijzigingen

10.3 De inhoud van Advertenties dient te voldoen aan de vereisten neergelegd in artikel 6.6. Indien u als adverteerder Advertenties bij ons afneemt, dan dient u zich als zodanig in de Advertentie kenbaar te maken bij het publiek. De inhoud van de Advertentie mag geen gebruik maken van en/of geen gelijkenis vertonen met onze beeldelementen of website look and feel. U kunt een Advertentie niet tussentijds wijzigen, behalve als wij ter zake van de Advertentie toerekenbaar tekort zijn gekomen in de nakoming van onze verplichtingen jegens u, of als (en pas nadat) wij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn gegaan met de wijziging.

LET OP! Als een Advertentie niet voldoet aan onze eisen, instructies en voorwaarden, waaronder de voorwaarden in deze algemene leveringsvoorwaarden, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten of beperken. U ontvangt hieraan voorafgaand een motivering op een duurzame gegevensdrager, tenzij u herhaaldelijk onze voorwaarden heeft geschonden. Hieronder wordt ook verstaan dat wij de Advertentie, de toegang tot de Advertentie, het gebruik van de Advertentie of een verwijzing naar de Advertentie kunnen beperken, verwijderen of wijzigen. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons. Indien u het hier mee oneens bent kunt u gebruik maken van onze klachtenafhandelingsprocedure, vermeld in artikel 14.

Geen verplichting

10.4 Wij zijn nooit verplicht om een Advertentie te verzorgen. Ook mogen wij een Advertentie op elk moment weigeren, verwijderen of aanpassen als wij vinden dat daar een goede reden voor is. In die gevallen zijn wij niet aansprakelijk. Als wij uw medewerking hiervoor nodig hebben, dan werkt u hieraan meteen mee als wij dat aan u vragen. Wij geven op uw verzoek een reden voor het weigeren, verwijderen of aanpassen van een Advertentie.

Andere media

10.5 Behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met u zijn overeengekomen, mogen wij een Advertentie ook aanbieden, plaatsen, openbaren, beschikbaar maken of distribueren in (sociale) media van partijen waarmee wij samenwerken. U kunt daaraan geen enkele rechten ontlenen.

Overschot

10.6 Als wij zijn overeengekomen dat een bepaald aantal Advertenties in een bepaalde periode door u zal worden afgenomen, dan mogen wij bij afloop van die periode (ook) de niet afgenomen Advertenties bij u in rekening brengen. Dat betekent ook dat als u de overeenkomst met betrekking tot Advertenties per direct (tussentijds) stopzet, u de overeengekomen vergoeding voor de volledige periode verschuldigd bent. U heeft in dat geval evenmin recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).

11 CONTROLE

Onze controlebevoegdheid

11.1 Als u een betalingsverplichting aan ons niet nakomt, dan mogen wij via een door ons aangewezen onafhankelijke controleur op een door ons gekozen moment uw administratie, waaronder bankafschriften, inzien en daarvan kopieën maken. Als wij dit recht uitoefenen, dan laten wij u dat schriftelijk weten. U geeft onze controleur toegang tot de gevraagde gegevens tijdens kantooruren. Doet u dat niet, dan bent u aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000 (duizend euro) ineens en EUR 100 (honderd euro) per dag dat u dit dit niet doet. Naast deze boete mogen wij ook nog schade van u vorderen.

Toezichthoudende autoriteiten

11.2 Binnen 5 dagen na een eerste verzoek daartoe geeft u ons volledige inzage in en/of afschrift van (zulks ter keuze van ons) alle informatie die wij nodig hebben of wenselijk achten om te voldoen aan een verzoek, voorschrift, besluit of andere maatregel van een toezichthoudende autoriteit en vergelijkbare organen, zoals de Belastingdienst of het UWV, maar ook bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’), de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) of de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Voor zover het ons is toegestaan, zullen wij bij ons verzoek een kopie van het verzoek, voorschrift, besluit of andere maatregel van de betreffende toezichthoudende autoriteit of het betreffend vergelijkbare orgaan voegen.

12 UITVOERING EN MEDEWERKING

Medewerking

12.1 U bent verplicht om ons tijdig en kosteloos alle vereiste en door ons gewenste informatie te verschaffen en medewerking te verlenen in verband met onze overeenkomst met u. Zolang wij ondanks verzoek die informatie niet hebben ontvangen of zolang u die medewerking niet heeft verleend, mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons.

Geen belemmering

12.2 U mag ons niet direct of indirect belemmeren of bemoeilijken om onze verplichtingen jegens u deugdelijk na te komen of onze rechten jegens u uit te oefenen. Mocht dat wel het geval zijn, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons.

Overige handelingen

12.3 U bent verplicht om steeds tijdig alle akten en documenten te ondertekenen, aan te gaan en/of uit te voeren, en alle andere handelingen te verrichten die nodig of bevorderlijk zijn om onze verplichtingen jegens u deugdelijk na te komen of onze rechten jegens u uit te oefenen. Als u dat niet doet, dan mogen wij onze prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons.

13 UPDATES EN ONDERHOUD

Updates en onderhoud

13.1 Wij kunnen op elk moment (tijdelijke) verbeteringen, updates, upgrades, reparaties, wijzigingen, programma omleidingen of probleem-verhelpende maatregelen aanbrengen met betrekking tot Producten en Diensten, of onderhoud of andere werkzaamheden uitvoeren (‘Wijzigingen en Onderhoud’). Wij zijn hiertoe niet verplicht en we hoeven u daarover niet te informeren. Als wij dit doen, dan doen wij dit kosteloos, behalve als wij met u iets anders overeenkomen. Ook kunnen wij op elk moment storingen, fouten of gebreken herstellen, verhelpen of beperken. Als hieraan kosten zijn verbonden die u moet betalen, dan zullen we de werkzaamheden pas uitvoeren na uw akkoord. Het kan zijn dat u alle of een gedeelte van de Producten en Diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet of minder goed kan gebruiken of de Producten en Diensten doen het niet zoals zou moeten. Wij zijn dan niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens u en u heeft dan geen recht op enige compensatie.

Voortgang

13.2 Wij mogen de Producten en Diensten voortzetten met de hierboven onder artikel 13.1 bedoelde Wijzigingen en Onderhoud. U aanvaardt dit dus onherroepelijk en onvoorwaardelijk bij voorbaat, waaronder nieuwere versies van de Producten en Diensten die niet dezelfde functionaliteiten kunnen hebben als enige voorgaande versie. Als gevolg hiervan kan het zijn dat u uw hardware, systemen, software, apparaten, infrastructuur of andere faciliteiten moet updaten of wijzigen.

Voorgaande versies

13.3 Het is mogelijk dat wij geen (verdere) Wijzigingen en Onderhoud faciliteren met betrekking tot vorige versies van de Producten en Diensten, of de ondersteuning of het onderhoud of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot vorige versies van de Producten en Diensten staken.

14 KLACHTEN

Melden en afhandeling

14.1 Heeft u een klacht over ons of over enige van de Producten en Diensten? Neem dan meteen contact met ons op via customerservice@funda.nl. Wij verzoeken u om de klacht volledig en duidelijk te omschrijven. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren en wij streven ernaar om een bevredigende oplossing te vinden. Zie voor een uitgebreide beschrijving van onze klachten- en bezwaarprocedure: https://www.funda.nl/makelaarsvoorwaarden/.

Bemiddeling

14.2 Is uw klacht niet op bevredigende wijze opgelost via onze interne klachten- en bezwaarprocedure, en wilt u graag komen tot een buitengerechtelijke oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke bemiddelaar. Wij zijn bereid te werken met Bart Neervoort van www.e-pom.eu, of een andere door e-pom voorgedragen bemiddelaar.

15 AANSPRAKELIJKHEID

Interpretatie

15.1 Als wij niet aansprakelijk zijn op grond van dit artikel 15, betekent dat in de ruimste zin des woords, waaronder ten aanzien van verbintenissen (tot schadevergoeding of anderszins) uit overeenkomst en uit de wet, voor schade, verlies en ander nadeel, en voor enige plicht tot herstel of vervanging, steeds behalve opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

Geen resultaat

15.2 Al onze verplichtingen, werkzaamheden en diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Dat betekent dat wij niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Ook accepteert u uitdrukkelijk dat de Producten en Diensten niet (geheel of gedeeltelijk) geschikt kunnen zijn voor een bepaald doel of enig voorgenomen gebruik. Wij zijn dus bijvoorbeeld ook niet aansprakelijk als de Producten en Diensten niet voldoen aan uw specifieke wensen of eisen of bij u (of een ander) niet in de smaak vallen, terwijl de Producten en Diensten wel voldoen aan de overeengekomen specificaties. Een overeenkomst betreffende een service level (‘Service Level Agreement’) wordt alleen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen u en ons overeengekomen.

Klachtplicht

15.3 Wij zijn niet aansprakelijk als u ons niet binnen 30 dagen nadat u van de oorzaak van de aansprakelijkheid op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn, schriftelijk in kennis heeft gesteld van die aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet aansprakelijk als die kennisgeving niet, redelijkerwijs gedetailleerd, de oorzaak (of een behoorlijke inschatting daarvan) en de aard van de aansprakelijkheid, en de schade (of een behoorlijke schatting daarvan) vermeldt.

Controleplicht

15.4 Zorg dat u de Producten en Diensten controleert en voortdurend controleert of wij onze verplichtingen jegens u naar behoren nakomen. Neem meteen per e-mail of brief contact met ons op enige van de Producten en Diensten (of de tussentijdse voortgang daarvan) niet voldoet aan de vooraf overeengekomen specificaties of als u vindt dat wij onze verplichtingen jegens u niet naar behoren nakomen.

Herstelmogelijkheid

15.5 Wij mogen de oorzaak van de aansprakelijkheid altijd herstellen (maar zijn hiertoe niet verplicht) binnen een periode van 30 dagen nadat wij uw kennisgeving hebben ontvangen, behalve als wij vinden dat de oorzaak van de aansprakelijkheid niet kan worden hersteld. Als wij de oorzaak van de aansprakelijkheid wensen te herstellen, geeft u ons tijdig alle informatie die u daarover heeft en ons daarbij kan helpen. Wij zijn niet aansprakelijk als wij de oorzaak van de aansprakelijkheid hebben hersteld.

Geen aansprakelijkheid

15.6 Wij zijn niet aansprakelijk als die aansprakelijkheid voortvloeit uit of verband houdt met:

15.6.1 uw eigen tekortkoming of onrechtmatige daad (waarbij het niet uitmaakt of die tekortkoming of onrechtmatige daad toerekenbaar is); of

15.6.2 uw gebruik van enige Producten en Diensten of het niet of onjuist naleven of opvolgen van onze eisen, specificaties en instructies betreffende de Producten en Diensten of het gebruik daarvan.

LET OP! Dit betekent dat wij bijvoorbeeld ook niet aansprakelijk zijn als u uw verplichtingen onder artikel 6 (‘uw verplichtingen’) niet nakomt of als een verklaring of garantie onder artikel 8 (‘uw garanties en verklaringen’) hierboven onjuist is of wordt, op welke wijze dan ook.

Derden

15.7 Wij kunnen anderen inschakelen of Producten en Diensten van anderen gebruiken of inschakelen om enige van de Producten en Diensten beschikbaar te maken of om onze verplichtingen na te komen. Denk bijvoorbeeld aan banken, maar ook IT of ICT aanbieders of leveranciers. Wij zijn in het geheel niet aansprakelijk voor anderen (waaronder anderen die door u zijn ingeschakeld). Ook kunnen wij gegevens of data van anderen in de Producten en Diensten verwerken, zonder dat we zelf invloed hebben op de kwaliteit of juistheid daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk voor anderen, de gegevens of data van anderen (ook al zijn die verwerkt in enige van de Producten en Diensten).

Storingen

15.8 Wij zijn niet aansprakelijk ingeval van storingen, gebreken of onderbrekingen in elektriciteit of internet. Ook zijn wij niet aansprakelijk als de Producten en Diensten (tijdelijk) niet bereikbaar zijn, gebrekkig, traag of anderzijds niet of onvoldoende functioneren of anderszins niet voldoen aan eisen die daaraan onder normale omstandigheden mogen worden gesteld. Wij zijn ook niet aansprakelijk ingeval van fouten, gebreken, storingen of virussen aan de Producten en Diensten, waaronder onze website(s), de Funda Desk en onze mobiele applicatie(s).

Geen immateriële en indirecte schade

15.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor immateriële schade of indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder andere verstaan gevolgschade bestaande uit gederfde omzet, inkomen of winst, verlies van klanten, schade of vorderingen van anderen, verlies van overeenkomsten of zakelijke mogelijkheden, productieverlies, gemiste (geanticipeerde) besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill of reputatie, waardevermindering van goederen, vernietiging, beschadiging of verlies van (elektronische) gegevens, informatie of documenten, en andere gevolgschade.

Limiet

15.10 Als wij aansprakelijk zijn, dan zijn wij alleen aansprakelijk ingeval van onze opzet of bewuste roekeloosheid. Onze totale aansprakelijkheid jegens u is verder beperkt tot het bedrag dat wij daadwerkelijk van u hebben ontvangen uit hoofde van de overeenkomst tussen u en ons in de 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, te allen tijde beperkt tot een maximum van EUR 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) voor onze algehele aansprakelijkheid jegens u.

Tijdsverloop

15.11 Wij zijn niet aansprakelijk nadat 2 jaren zijn verlopen nadat de oorzaak van de aansprakelijkheid zich heeft voorgedaan. De vervaltermijn als bedoeld in de vorige zin is niet van toepassing als voor het verstrijken van de termijn een juridische procedure tegen ons aanhangig is gemaakt over die aansprakelijkheid.

16 OVERMACHT

Overmacht

16.1 Zonder afbreuk te doen aan artikel 6:75 of artikel 6:162 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad die wij hebben begaan niet aan ons worden toegerekend als de tekortkoming of de onrechtmatige daad te wijten is aan werkstaking, arbeidsconflicten, ziekte, pandemie, epidemie, blokkades, overheidsmaatregelen, storingen of (technische) defecten (denk aan een elektriciteitsstoring of storingen of (technische) defecten aan het internet, het telefoonnet, een computer- of telecommunicatienetwerk), hacks, phishing, malware (kwaadaardige software), virussen of andere (potentiële) destructieve programma’s of veiligheidsbedreigingen, waaronder schadelijke of kwaadaardige code (waaronder code die is bedoeld of het effect heeft om onbevoegde, overschrijvende of verstorende toegang tot, gebruik van of controle te krijgen over enige informatie, apparaat of systeem), denial of service tools (waaronder DDoS-aanvallen), brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, overstroming, aardbeving, natuurrampen of andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, rellen, oorlogen, of tekortkomingen van anderen (waaronder nutsbedrijven), waarbij het niet uitmaakt of die tekortkomingen toerekenbaar zijn.

Gevolgen

16.2 Als er sprake is van een overmacht situatie zoals omschreven bij artikel 16.1 hierboven, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen als wij dat kunnen. Tijdens zo’n overmacht situatie mogen wij onze verplichtingen opschorten, zonder aansprakelijk te zijn. Artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Lange duur

16.3 Duurt de overmacht situatie zoals omschreven bij artikel 16.1 hierboven langer dan 30 dagen, dan mogen zowel u als wij de betreffende overeenkomst opzeggen. Bij de opzegging om deze reden moet het volgende in acht worden genomen (anders geldt de opzegging niet):

16.3.1 de opzegging wordt schriftelijk meegedeeld aan de andere partij. De partij die opzegt, vermeldt duidelijk dat die partij de overeenkomst opzegt en dat de duur van de overmacht de reden is voor de opzegging;

16.3.2 er geldt een opzeggingstermijn van 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke mededeling als hierboven bedoeld bij artikel 16.3.1.

17 VRIJWARING

Vrijwaring

17.1 U vrijwaart ons en stelt en houdt ons volledig schadeloos tegen alle directe of indirecte acties, aanspraken, (rechts)vorderingen of (juridische) procedures van of door anderen (waaronder toezichthoudende autoriteit en vergelijkbare organen, zoals de Belastingdienst, de ACM, de AFM of de AP) tegen ons, die voorvloeien uit of verband houden met:

17.1.1 uw eigen tekortkoming of onrechtmatige daad (ongeacht toerekenbaarheid);

17.1.2 uw gebruik, inzet, ter beschikking stelling (aan anderen) of aanbod van de Producten en Diensten of het niet voldoen aan of het onjuist opvolgen van onze voorwaarden betreffende (het gebruik van) Producten en Diensten; of

17.1.3 handelen door u in strijd met wet- of regelgeving of enige (andere) verplichting of eis (waaronder verplichting die u heeft ten opzichte van iemand anders).

Reikwijdte

17.2 De vrijwaring omvat een vergoeding van alle kosten, verliezen, schade en ander nadeel (waaronder volledige juridische kosten en kosten van professionals die wij naar eigen goeddunken hebben ingeschakeld):

17.2.1 waartoe wij zijn veroordeeld, of die wij hebben gemaakt of betaald, die voorvloeien uit of die verband houden met de acties, aanspraken, (rechts)vorderingen of juridische procedures als hierboven bedoeld in artikel 17.1, waaronder boetes en andere handhavingsmaatregelen en rente; en

17.2.2 om nakoming door u van deze vrijwaring in of buiten rechte te vorderen en/of af te dwingen.

Betaling

17.3 U zorgt ervoor dat wij ieder bedrag onder deze vrijwaring binnen 10 werkdagen na ons schriftelijke verzoek hebben ontvangen. Waar wij dat nodig vinden zullen we ons verzoek onderbouwen.

Geen klachtplicht

17.4 Het bepaalde in artikel 6:89 of artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing ten aanzien van deze vrijwaring.

18 PRIVACYVOORWAARDEN

Verwerking van persoonsgegevens

18.1 Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid voor makelaars (https://www.funda.nl/privacybeleid/makelaar/) en privacybeleid consumenten (https://www.funda.nl/privacybeleid/consument/). In ons cookiebeleid (https://www.funda.nl/cookiebeleid/) vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Uw plichten

18.2 Voor zover u persoonsgegevens verwerkt, staat u ervoor in dat u persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (in het bijzonder de AVG, Telecommunicatiewet en (andere) regelgeving omtrent (e-)privacy (‘Privacy Wetgeving’)). Daarnaast staat u ervoor in dat wij persoonsgegevens, van of met betrekking tot u (waaronder uw onderneming of organisatie) of op enigerlei wijze afkomstig van u rechtmatig mogen gebruiken met betrekking tot de Producten en Diensten.

Funda Desk

18.3 Bent u intermediair in onroerend goed en verstrekt u gegevens, waaronder contactgegevens en objectgegevens, aan ons in het kader van uw gebruik van Funda Desk? Dan gelden de ‘privacy voorwaarden voor gebruik Funda Desk’ weergegeven in Bijlage 1.

Leads

18.4 Bent u intermediair in onroerend goed en ontvangt u Leads van ons? Dan is de gegevensuitwisselingsovereenkomst (https://www.funda.nl/overeenkomst-gegevensuitwisseling-leads/) van toepassing op de rechtsverhouding tussen u en ons. Klik hier om deze gegevensuitwisselingsovereenkomst op te slaan [via hyperlink download PDF enablen en dan deze zin verwijderen]. Bent u een partij uit de financiële sector en ontvangt u Leads van ons? Dan gelden de ‘privacy voorwaarden voor ontvangst Leads’ weergegeven in Bijlage 2.

 

Cookies

18.6 Indien u een overeenkomst met ons heeft op basis waarvan het u expliciet is toegestaan om cookies, pixels of vergelijkbare technieken (‘Cookies’) te plaatsen op de randapparatuur van bezoekers van ons platform in het kader van uw Advertentie, dan gelden de ‘privacy voorwaarden voor het gebruik van cookies’ weergegeven in Bijlage 3.

19 COMMUNICATIE

Uw gegevens

19.1 Voor onze communicatie met u gaan wij uit van de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven, zoals vestigingsadres en e-mail adres. Deze gegevens blijven gelden totdat wij van u een adreswijziging hebben ontvangen en een redelijke termijn van tenminste 2 werkdagen voorbij is gegaan om de adreswijziging te verwerken. Wij communiceren in het Nederlands met u, of in het Engels als u gevestigd bent in het buitenland.

E-mails

19.2 E-mails worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending daarvan, maar alleen als de e-mails:

19.2.1 bij de verzender als “verzonden” zijn gemarkeerd; en

19.2.2 op werkdagen voor 18.00 uur (Nederlandse tijd) zijn verzonden.

E-mails die niet op werkdagen of na 18.00 uur zijn verzonden, worden geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. Om misverstanden te voorkomen geldt het voorgaande ook als de ontvanger een (automatisch) afwezigheidsbericht verstuurt of laat versturen. E-mails worden niet geacht te zijn ontvangen als een (automatisch) bericht wordt verzonden dat de betreffende e-mail niet of niet in goede orde is aangekomen, bijvoorbeeld door een technische storing of omdat de mailbox van de ontvanger vol is.

20 INTELLECTUEEL EIGENDOM

IE-Rechten

20.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden betekent “IE-Rechten” alle rechten van intellectuele eigendom en industriële eigendom, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Hieronder vallen in ieder geval auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooien, merken, tekeningen, modelrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, domeinnamen en vergelijkbare rechten. Denk hierbij onder meer aan de rechten op teksten, afbeeldingen, films, pictogrammen, logo’s, software en scripts.

Onze IE-Rechten

20.2 Alleen wij (en/of onze licentiegevers) zijn eigenaar en rechthebbende van de Producten en Diensten en alles wat daarmee verband houdt en van alle IE-Rechten met betrekking tot de Producten en Diensten.

Verbod

20.3 Het is niet toegestaan om de Producten en Diensten aan te bieden, te openbaren of te verveelvoudigen, te bewerken, uit te breiden, te vervormen, te verbeteren, te imiteren, te reproduceren, aan te passen, samen te vatten, te citeren, te wijzigen of op een andere wijze aan te tasten, behalve met onze voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Doet u dit wel of laat u dit doen, dan worden wij onmiddellijk enig eigenaar van alle IE-Rechten op de bewerking, uitbreiding, vervorming, verbetering, imitatie, reproductie, aanpassing, samenvatting, citaat, wijziging of andere aantasting. U zal er in dat geval alles aan doen om hetgeen in de voorgaande zin is bepaald mogelijk te maken. Het is voorts bij gebruikmaking van Producten en Diensten zonder onze voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan om gebruik te maken van enige IE-Rechten van ons. Ook mag u de Producten en Diensten niet gebruiken op een wijze die de suggestie wekt of kan wekken dat u op enigerlei wijze bent verbonden aan dan wel inhoudelijk betrokken bent bij ons of onze Producten en Diensten.

Uw betalingsverplichtingen

20.4 Als u uw betalingsverplichtingen aan ons niet nakomt, dan kunnen wij onze licentie(s) aan u geheel of gedeeltelijk intrekken, opschorten of beperken. U moet zich in dat geval wel gewoon houden aan uw (betalings)verplichtingen jegens ons. U ontvangt voorafgaand een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager.

Uw licentie aan ons

20.5 Door het invoeren, ter beschikking stellen, verstrekken, doorgeven of verzenden van gegevens, content, informatie, data en andere uitingen aan ons, bijvoorbeeld door, via of met behulp van de Producten en Diensten, verleent u ons kosteloos een permanent, wereldwijd, royalty-vrij en onherroepelijk recht om die gegevens, informatie, data en andere uitingen te gebruiken, onder meer ten behoeve van de Producten en Diensten en voor onderzoek en analyse doeleinden.

Publiciteit

20.6 U gaat er onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee akkoord dat wij uw IE-Rechten, zoals uw handelsnaam, merk of logo, geheel of gedeeltelijk mogen gebruiken voor promotie- en publiciteitsdoeleinden, waaronder op onze website(s), mobiele applicatie(s) of op onze sociale mediakanalen.

Geen inbreuk

20.7 U verklaart en garandeert ons dat u geen inbreuk maakt en zal maken op IE-Rechten van ons of van anderen.

Vermeende inbreuken door u

20.8 Als wij een klacht of een mededeling ontvangen omtrent een inbreuk of een vermeende inbreuk door u op enige IE-Rechten van een ander, dan mogen wij het inbreuk makend materiaal verwijderen, opschorten, verbergen en voorts al datgeen doen dat wij redelijkerwijs nodig vinden in het kader van de klacht of mededeling. Als wij dit doen, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij zijn dan niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens u en u heeft dan geen recht op enige compensatie.

Aanduidingen

20.9 Het is niet toegestaan om een aanduiding van IE-Rechten, zoals teksten, afbeeldingen, pictogrammen of logo’s, van de Producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, behalve met onze voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

21 DUUR EN OPZEGGEN

Looptijd

21.1 Onze overeenkomsten met u hebben een onbepaalde looptijd, behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk per overeenkomst anders met u zijn overeengekomen.

Opzegging algemeen

21.2 Zowel wij als u kunnen een overeenkomst voor onbepaalde looptijd tussentijds opzeggen, behalve als wij uitdrukkelijk en schriftelijk per overeenkomst anders met u zijn overeengekomen. Dit kan alleen tegen het einde van een kalenderjaar, maar niet in het kalenderjaar waarin de overeenkomst is aangegaan. Bij de opzegging moet het volgende in acht worden genomen (anders geldt de opzegging niet):

21.2.1 de opzegging wordt schriftelijk meegedeeld aan de andere partij. In die mededeling vermeldt de partij die opzegt duidelijk dat die partij de betreffende overeenkomst opzegt en tegen welke datum wordt opgezegd;

21.2.2 er geldt een opzeggingstermijn van 2 kalendermaanden, te rekenen vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin is opgezegd. Zo weet een partij tijdig dat de andere partij wil opzeggen.

LET OP! Als een overeenkomst wordt opgezegd, terwijl wij nog enige Producten en Diensten zouden maken, aanbieden, verrichten of verlenen, verkopen, leveren, implementeren of installeren, dan mogen wij dat nog doen (zonder daartoe verplicht te zijn). Als wij dat doen bent u ons daarvoor de afgesproken prijs, vergoeding of andere compensatie verschuldigd.

Onmiddellijk opzeggen

21.3 Wij of u kunnen een overeenkomst onmiddellijk tussentijds opzeggen, maar alleen schriftelijk en alleen in de volgende gevallen:

22.3.1 de andere partij verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard, ten aanzien van de andere partij wordt surseance van betaling verleend, of ten aanzien van de andere partij wordt een soortgelijke maatregel genomen;

22.3.2 de andere partij is of wordt ontbonden als bedoeld in artikel 2:19 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, de andere partij is of wordt geliquideerd, houdt op te bestaan, of de andere partij staakt zijn onderneming.

Wij kunnen onmiddellijk opzeggen

21.4 In aanvulling op wat hierboven staat, kunnen wij de een overeenkomst ook onmiddellijk tussentijds opzeggen in de volgende gevallen:

21.4.1 een verklaring of garantie onder artikel 8.1 (‘uw garanties’) hierboven is of wordt onjuist, op welke wijze dan ook;

21.4.3 u komt een andere verplichting aan ons niet na, na verloop van 30 dagen nadat u er door ons op bent gewezen om de verplichting alsnog na te komen;

21.4.4 u was ten tijde van het aangaan van enige overeenkomst met ons lid of aangesloten bij een branchevereniging of -organisatie en u verliest die hoedanigheid om wat voor reden dan ook (waaronder in het geval van schorsing); of

21.4.5 wij zijn niet (meer) in staat de Producten en Diensten naar behoren te leveren, bijvoorbeeld wegens overmacht.

Motivering

21.5 Tenzij u herhaaldelijk onze voorwaarden heeft geschonden, sturen wij u 30 dagen voordat een opzegging ingaat een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager. Indien u het hier mee oneens bent kunt u gebruik maken van onze klachtenafhandelingsprocedure, vermeld in artikel 14. Wanneer de opzegging wordt ingetrokken wordt de oude situatie hersteld, en verkrijgt u wederom (technische) toegang tot de informatie in Funda Desk.

Gevolgen van onze onmiddellijke opzegging

21.6 Als wij onmiddellijk opzeggen, worden alle door u aan ons verschuldigde – ook toekomstige, voorwaardelijke en (nog) niet opeisbare – bedragen, onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Na einde overeenkomst

21.7 Bepalingen die naar hun aard zijn bedoeld om ook na het einde van een overeenkomst voort te blijven bestaan, blijven ongeacht het einde van die overeenkomst (op welke wijze dan ook) onverkort gelden. Denk hierbij onder meer aan de bepalingen 15 (‘aansprakelijkheid’), 16 (‘overmacht’), 17 (‘vrijwaring’), 20 (‘intellectueel eigendom’) en 28 (‘toepasselijk recht en plaats geschillen’). Als uw relatie met ons is beëindigd, dan heeft u niet langer (technische) toegang meer tot de informatie in Funda Desk.

22 VERREKENING EN OPSCHORTING

Afstand van verrekening

22.1 U doet uitdrukkelijk afstand van uw bevoegdheid om een schuld aan ons te verrekenen met een vordering op ons, behalve als wij daar voorafgaand schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.

Afstand van opschorting

22.2 U doet uitdrukkelijk afstand van uw bevoegdheid om uw verplichtingen richting ons op te schorten.

Bevoegdheid tot opschorting

22.3 Wij zijn altijd bevoegd om onze verplichtingen richting u op te schorten als u uw verplichtingen richting ons niet nakomt (denk aan betalingsverplichtingen) of als dit redelijkerwijs te verwachten is. Artikel 6:54 van het Burgerlijk Wetboek is hierop niet van toepassing. Als wij opschorten, blijven al uw opeisbare verbintenissen opeisbaar.

23 NIETIGHEID

Aantasting en vervanging

23.1 Als een bepaling (of een gedeelte daarvan) ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, dan tast die ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling (of een gedeelte daarvan) ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, dan zijn partijen gebonden aan een bepaling die wel geldig, niet nietig en wel afdwingbaar is, en die zoveel mogelijk een vergelijkbaar resultaat heeft als de oorspronkelijke bepaling.

24 WIJZIGINGEN

Eenzijdige wijzigingen

24.1 Wij kunnen een overeenkomst (en de daarbij behorende bijlagen, waaronder deze algemene leveringsvoorwaarden) op elk moment eenzijdig wijzigen of aanvullen:

24.1.1 als wij dat nodig vinden in verband met wet- en regelgeving of een wijziging in wet- en regelgeving;

24.1.2 in verband met een mededeling of andere communicatie van een toezichthoudende autoriteit of een vergelijkbaar orgaan, zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’), de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) of de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’);

24.1.3 in verband met een uitspraak in een juridische procedure; of

24.1.4 als een wijziging of aanvulling voor u gunstig, neutraal of redelijkerwijs niet materieel nadelig is.

Als wij dat doen, brengen wij u daarvan op de hoogte. De wijziging of aanvulling treedt pas in 15 dagen nadat wij u daarvan op de hoogte hebben gebracht, behalve als er een dringende reden is om de wijziging of aanvulling op een ander moment te laten intreden. Na die termijn gelden de gewijzigde of aangevulde bepalingen en wordt u geacht die onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

Eenzijdige wijziging algemene leveringsvoorwaarden

24.2 Wij kunnen deze algemene leveringsvoorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen, ook in andere gevallen als bedoeld in artikel 24.1. Als wij dat doen, dan brengen wij u daarvan uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum van wijziging op de hoogte. Tot die ingangsdatum kunt u uw overeenkomst met ons opzeggen; daarna gelden de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden en wordt u geacht die onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Bij de opzegging om deze reden moet u het volgende in acht nemen (anders geldt de opzegging niet):

24.2.1 de opzegging wordt schriftelijk aan ons meegedeeld. U vermeldt daarbij duidelijk dat en welke overeenkomst u opzegt, en dat de wijziging van deze algemene leveringsvoorwaarden de reden is voor de opzegging.

LET OP! Als wij deze algemene leveringsvoorwaarden wijzigen of aanvullen met inachtneming van artikel 24.1, dan geldt artikel 24.2 daar niet voor en kunt u niet opzeggen.

Schriftelijke wijzigingen

24.3 Verder kan een overeenkomst tussen u en ons (en de daarbij behorende bijlagen, waaronder deze algemene leveringsvoorwaarden) alleen door partijen gezamenlijk en schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

25 AFSTAND VAN RECHTEN

Geen ontbinding, vernietiging, wijziging

25.1 U doet uitdrukkelijk afstand van:

25.1.1 het recht om gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging van een overeenkomst (waaronder ook deze algemene leveringsvoorwaarden) te vorderen of op een andere manier te bewerkstelligen, bijvoorbeeld op grond van artikel 6:228, 6:258 of 6:265 van het Burgerlijk Wetboek;

25.1.2 het recht om wijziging van een overeenkomst (waaronder ook deze algemene leveringsvoorwaarden) te vorderen, bijvoorbeeld op grond van artikel 6:230 of 6:258 van het Burgerlijk Wetboek; en

25.1.3 het recht om een overeenkomst (waaronder ook deze algemene leveringsvoorwaarden) op een andere manier ten nadele van ons aan te tasten.

26 DERDEN

Wij mogen anderen inschakelen

26.1 Wij mogen altijd in verband met de Producten en Diensten en/of voor de uitvoering van één of meer van onze verplichtingen of voor overige werkzaamheden naar eigen inzicht gebruik maken van anderen.

Geen derdenbeding

26.2 Iemand die geen partij is bij een overeenkomst tussen u en ons kan daaraan geen rechten ontlenen. De overeenkomst bevat geen derdenbeding zoals bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. Het voorgaande geldt niet voor onze groepsmaatschappijen, bestuurders en werknemers, die zich jegens u kunnen beroepen op deze algemene leveringsvoorwaarden.

27 OVERIG

Volledige overeenkomst

27.1 Als wij een overeenkomst met u hebben gesloten, vervangt en beëindigt die overeenkomst alle communicatie, verklaringen, (concept) overeenkomsten, garanties en verplichtingen die wij voor het aangaan van die overeenkomst met u hebben uitgewisseld over onderwerpen die in die overeenkomst worden geregeld, behalve als wij iets anders hebben bepaald.

Dwingend bewijs

27.2 Een uittreksel uit onze administratie strekt tot volledig en dwingend bewijs ten opzichte van u, behalve als u schriftelijk tegenbewijs levert.

U mag niet overdragen

27.3 U mag een overeenkomst tussen u en ons, of een recht dat en/of verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst tussen u en ons (waaronder vorderingen) niet geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen aan een ander, behalve als wij daar voorafgaand uitdrukkelijk onze schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Om misverstanden te voorkomen, geldt deze bepaling ook voor het vestigen van een beperkt recht door u (zoals een recht van pand). Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

Overdracht door ons

27.4 U geeft ons bij voorbaat alle toestemming en medewerking om iedere overeenkomst tussen u en ons, of een recht dat en/of verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst tussen u en ons (waaronder vorderingen) geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen aan een ander. Om misverstanden te voorkomen, geldt deze bepaling ook voor het vestigen van een beperkt recht door ons (zoals een recht van pand).

28 TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS GESCHILLEN

Toepasselijk recht en plaats geschillen

28.1 Op al onze overeenkomsten met u (waaronder deze algemene leveringsvoorwaarden) is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (‘Weens Koopverdrag’) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Heeft u een klacht over ons of bent u tevreden over ons? Meld dat dan eerst bij ons. Als wij er onderling niet uitkomen, dan spreken wij af dat u of wij onze geschillen ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

VERSIE EN DATUM

Versie: 3

Datum: 28 januari 2021

BIJLAGE 1 – Privacy voorwaarden voor gebruik Funda Desk

Verwerkingsverantwoordelijken

A. U bent een geautoriseerde gebruiker van Funda Desk. De door u in het kader van dit gebruik aan ons verstrekte gegevens, waaronder contactgegevens en objectgegevens, kunnen persoonsgegevens bevatten. U bent verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens die u verwerkt in het kader van Funda Desk. Wij zijn eveneens verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, vanaf het moment van verkrijging. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid voor makelaars (https://www.funda.nl/privacybeleid/makelaar/) en privacybeleid consumenten (https://www.funda.nl/privacybeleid/consument/). U staat ervoor in dat (i) u een rechtmatige grondslag heeft om de persoonsgegevens aan ons door te geven en in het kader van Funda Desk te verwerken, en (ii) u betrokkenen in overeenstemming met artikelen 13 en 14 AVG heeft geïnformeerd over hoe u persoonsgegevens verwerkt en hoe wij deze verder verwerken.

Beveiliging en datalekken

B. Zowel u als wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van Funda Desk te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Indien zich, ondanks voornoemde beveiligingsmaatregelen, toch een datalek voordoet ten aanzien van de persoonsgegevens, dan beoordelen wij ieder voor zich op basis van Privacy Wetgeving of er een verantwoordelijkheid bestaat om de relevante toezichthoudende autoriteit en/of getroffen betrokkenen op de hoogte te stellen. Indien nodig, helpen wij elkaar daarbij. Indien u kennis heeft gekregen van een (mogelijk) datalek ten aanzien van de persoonsgegevens, dan stelt u ons zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking, in kennis via datalekken@funda.nl. Wij verlenen elkaar alle redelijke medewerking en verstrekken de nodige informatie om onze eigen verplichtingen op grond van de Privacy Wetgeving te kunnen nakomen en om onze reputatie te beschermen. U zult nooit zonder schriftelijke afstemming met ons uitlatingen doen naar de pers in geval van een datalek ten aanzien van de persoonsgegevens die u via Funda Desk verwerkt.

Rechten betrokkenen

C. Als een verzoek van een betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verzoek tot verwijdering of correctie, aan uw adres wordt gedaan, dan handelt u dat verzoek zelf af. Voor ons geldt hetzelfde. Indien nodig verlenen wij elkaar redelijke medewerking om te kunnen voldoen aan dergelijke verzoeken.

BIJLAGE 2 – Privacy voorwaarden voor ontvangst Leads

Verwerkingsverantwoordelijken

A. U bent een financiële dienstverlener en ontvangt Leads van ons. Leads bevatten persoonsgegevens, zoals naam en telefoonnummer. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die gebruikers (betrokkenen) via ons platform in bedoelde velden invoeren. U bent verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die wij aan u doorgeven, vanaf het moment van verkrijging. U bent verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en binnen de grenzen van onderhavige afspraken.

Doeleinden

B. U gebruikt de van ons ontvangen persoonsgegevens om binnen 2 (twee) werkdagen telefonisch contact op te nemen met de betrokkene voor een vrijblijvend en kosteloos (advies)gesprek. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken met en de eventuele adviezen aan de betrokkene. Als u na maximaal 2 (twee) telefonische pogingen de betrokkene niet kunt bereiken, dan mag u eenmalig een sms of e-mail sturen met het verzoek contact op te nemen. U gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel, en nooit voor andere doeleinden.

Vertrouwelijkheid

C. U garandeert dat uw medewerkers (en andere personen werkzaam voor u) die kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens daartoe alleen toegang hebben voor zover noodzakelijk voor het uitoefenen van hun functie. U garandeert dat deze medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Inschakelen derden

D. U garandeert zorgvuldig om te gaan met het inschakelen van derden die betrokken worden bij de verwerking van persoonsgegevens. U sluit waar nodig verwerkersovereenkomsten of andere privacy-gerelateerde overeenkomsten die minimaal voldoen aan de eisen omschreven in artikel 26 of 28 AVG. U blijft jegens ons volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens door derden.

Verwijderen

E. De persoonsgegevens worden door u direct verwijderd of geanonimiseerd als het contact als hiervoor omschreven niet tot stand heeft kunnen komen of niet tot een vervolgafspraak heeft geleid, tenzij de betrokkene u te kennen geeft in te stemmen met verdere verwerking van diens persoonsgegevens, of als u de persoonsgegevens op een andere wettelijke grondslag rechtmatig verder mag verwerken.

Beveiliging en datalekken

F. Aangezien u de persoonsgegevens zelf direct via ons platform verwerkt, ligt het risico voor datalekken bij u vanaf het moment dat u deze ontvangt op uw systemen. U bent daarom zelf verantwoordelijk om datalekken te voorkomen, door het voeren van een passend beveiligingsbeleid in overeenstemming met Privacy Wetgeving en door de uitwerking van dit beleid in de relevante technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Hierbij wordt aangesloten bij de standaarden die gangbaar zijn voor de sector waartoe u behoort. Indien zich, ondanks voornoemd beveiligingsbeleid en de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen, toch een datalek voordoet na ontvangst van de persoonsgegevens, dan draagt u de verantwoordelijkheid om de relevante toezichthoudende autoriteit en/of getroffen betrokkenen op de hoogte te stellen en de aansprakelijkheid te dragen voor alle schade die het gevolg kan zijn van het datalek. Ook stelt u ons uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking in kennis van een (mogelijk) datalek, via datalekken@funda.nl. U verleent ons alle gevraagde medewerking en informatie die wij nodig achten om onze eigen verplichtingen op grond van de Privacy Wetgeving te kunnen nakomen en om onze reputatie te beschermen. U zult nooit zonder schriftelijke afstemming met ons uitlatingen doen naar de pers in geval van een datalek ten aanzien van de persoonsgegevens die u via ons platform verwerkt.

Rechten betrokkenen

G. U draagt zorg voor een adequate informatievoorziening richting betrokkenen, via bijvoorbeeld een privacyverklaring die voldoet aan artikel 13 en 14 AVG. U informeert betrokkenen onder meer over hun rechten als bedoeld in hoofdstuk III AVG. Hieronder valt het beschikbaar stellen van een eenvoudig online toegankelijk opt-out mechanisme waar betrokkenen hun toestemming in kunnen trekken ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens, en waar betrokkenen hun recht op vergetelheid kunnen uitoefenen. U garandeert dat betrokkenen hun rechten te allen tijde effectief kunnen uitoefenen, en u bent verplicht om verzoeken (al dan niet ontvangen via ons) tijdig en correct af te handelen. Voor zover nodig en mogelijk zullen wij medewerking verlenen aan u om tot een adequate afwikkeling van het verzoek van de betrokkene te kunnen komen.

Informatie

H. U stelt ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van klachten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door u of een door u ingeschakelde derde. Ook informeert u ons zo spoedig mogelijk over de door u ondernomen acties naar aanleiding van verzoeken van een toezichthoudende autoriteit, waaronder de AP.

Onderzoek

I. Wij zijn te allen tijde gerechtigd te controleren of u voldoet aan de bepalingen van deze voorwaarden. U zult uw medewerking aan een zodanig onderzoek verlenen. U zult ons binnen 5 (vijf) dagen na de datum van een verzoek volledige inzage in en/of afschrift verschaffen van (zulks ter keuze van ons) alle in redelijkheid door ons noodzakelijk geachte informatie om te voldoen aan een verzoek, voorschrift, besluit of andere maatregel van een toezichthoudende autoriteit. De kosten van een controle onder dit artikel komen in beginsel voor rekening van ons. Indien uit de controle blijkt dat u tekortschiet of tekort bent geschoten in de nakoming van uw verplichtingen onder deze privacyvoorwaarden, dan komen de volledige kosten voor rekening van u.

Medewerking

J. Wij verlenen elkaar over en weer redelijke medewerking om de AVG-verplichtingen ten aanzien van de persoonsgegevens die u van ons ontvangt uit te oefenen. Hieronder valt ook het verlenen van redelijke medewerking ten aanzien van de effectiviteitsbeoordeling inzake de gegevensbescherming en de verplichting inzake voorafgaande raadpleging in de zin van Hoofdstuk IV, Afdeling 3 AVG, alsmede de verplichting om te voldoen aan verzoeken van een toezichthoudende autoriteit.

Vrijwaring

K. Ongeacht enige andere afspraken in deze leveringsvoorwaarden of andere toepasselijke overeenkomst tussen de u en ons, vrijwaart u ons tegen alle directe of indirecte acties, aanspraken, (rechts)vorderingen of (juridische) procedures, waaronder boetes, dwangsommen, andere maatregelen en schadevergoedingen, van derden, waaronder betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten, jegens ons die voorvloeien uit, of verband houden met, de verwerking van persoonsgegevens die u via ons heeft verwerkt.

BIJLAGE 3 – Privacy voorwaarden voor het gebruik van Cookies

Verwerkingsverantwoordelijken

A. U bent een overeenkomst met ons aangegaan op basis waarvan het u expliciet is toegestaan om cookies, pixels of vergelijkbare technieken (‘Cookies’) te plaatsen op de randapparatuur van bezoekers van ons platform in het kader van uw Advertentie. Met Cookies kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van ons platform, daaronder mede begrepen over de relatie tussen u en ons, en de verwerking van persoonsgegevens door u via ons platform. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande toestemming van bezoekers in overeenstemming met de Privacy Wetgeving. U bent verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de via Cookies verkregen persoonsgegevens, vanaf het moment van verkrijging. U zal enkel de volgende gegevens verwerken: (a) Cookie ID (naam van de cookie, niet van de bezoeker, die blijft onbekend), (b) Cookie ID heeft artikel X gezien, (c) Cookie ID heeft dat op moment X gedaan, (d) Cookie ID heeft dat met smartphone/tablet/desktop gedaan, (e) Cookie ID heeft dat X tijd gedaan, (f) Cookie ID is daar gekomen via uiting X. U bent verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en binnen de grenzen van onderhavige afspraken.

Doeleinden

B. U verwerkt de verkregen persoonsgegevens enkel (a) om te meten hoeveel bezoekers van ons platform de Advertentie bekijkt, en om inzage te krijgen in het klikgedrag horende bij deze Advertentie, (b) om op basis van het klikgedrag horende bij de Advertentie bezoekersprofielen op te bouwen om gepersonaliseerde advertenties van u te tonen aan deze bezoekers, zowel binnen als buiten ons platform (‘Retargeting’). Ten aanzien van het doel genoemd onder (b) geldt de beperking dat u een bezoeker nimmer een advertentie toont op basis van Retargeting na het verstrijken van een periode van 2 jaar vanaf het moment van verkrijging, of binnen 3 maanden na het verstrijken van de overeenkomst ten aanzien van de Advertentie (welk moment het eerst komt). U gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden, en nooit voor andere doeleinden.

Verboden doeleinden

C. Naast het algemene verbod om de persoonsgegevens te verwerken voor andere dan de bovenstaande doeleinden, zult u specifiek niet de volgende doeleinden nastreven: (a) verkopen of verstrekken van persoonsgegevens aan derden (uitgezonderd (sub-)verwerkers), of derden in staat stellen persoonlijke profielen op te bouwen op grond van de persoonsgegevens, anders dan voor de afgesproken Retargeting doeleinden, (b) het met behulp van de persoonsgegevens aanbieden van advertenties voor andere partijen dan uzelf.

Cookies

D. Het is u enkel toegestaan de Cookies te plaatsen die wij expliciet en schriftelijk akkoord hebben bevonden, en met een levensduur van 90 dagen. De Cookies dienen 5 dagen voorafgaand aan de start van de overeenkomst aangeleverd te worden bij ons, zodat wij deze (na controle) kunnen plaatsen. Wij zullen deze Cookies opnemen in ons cookiebeleid om de bezoeker van ons platform in overeenstemming met de Privacy Wetgeving te informeren en om toestemming te verkrijgen voorafgaand aan plaatsing. U garandeert dat Cookies niet worden geplaatst op randapparatuur van de bezoekers die deze toestemming onthouden. In elk geval zijn wij bij het einde van de overeenkomst met u gerechtigd het (doen) plaatsen van de Cookies te staken.

Verwijderen

E. De persoonsgegevens welke niet noodzakelijk zijn voor de in B bedoelde doeleinden worden terstond door u verwijderd. Behoudens verplichtingen om de persoonsgegevens eerder te verwijderen, bent u verplicht de persoonsgegevens binnen 2 jaar te verwijderen vanaf het moment van verkrijging.

Van overeenkomstige toepassing

F. De volgende bepalingen uit Bijlage 2 zijn van overeenkomstige toepassing: C (‘vertrouwelijkheid’), D (‘inschakelen derden’), F (‘beveiliging en datalekken’), G (‘rechten betrokkenen’), H (‘informatie’), I (‘onderzoek’), J (‘medewerking’) en K (‘vrijwaring’).